කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්

ජර්මානු ට්‍රෙන්බාරේ වර්බන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියාපද සඳහා උදාහරණ වීඩියෝ පාඩම

මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු ට්‍රෙන්බාරේ වර්බන් යන මාතෘකාව විමසා බලමු, එහි අර්ථය වෙන් කළ හැකි ක්‍රියාපද සඳහා උදාහරණ. මෙම වීඩියෝව සමඟ, අපි මෙම මාතෘකාව සඳහා වීඩියෝ පාඩම් 5 ක් පමණ කැප කර ඇති අතර, වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද, මෙම ක්‍රියා පදවල සංයෝජන සහ ඒවා වාක්‍යවල භාවිතා කරන ආකාරය හොඳින් ඉගෙන ගත යුතුය.

පහත දැක්වෙන්නේ ජර්මානු ට්‍රෙන්බෙයාර් ක්‍රියාපදයෙන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද සඳහා උදාහරණ වේ.
Trennbare verben ක්‍රියාපද පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර පහත අපගේ ජර්මානු වීඩියෝ පාඩම බලන්න.

ජර්මානු භාෂාවෙන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද සඳහා උදාහරණ:
zu-
පුද්ගලික නිම්ට් ස්ටැන්ඩිග් සූ. පුද්ගලික රේඛාව ständig zugenommen.

Auf-
Wir hören mit der derbung auf. විර් හබෙන් මිට් ඩර් අබුන් අවුෆ්ගාර්ට්.

um-
කොලෝන් හි ඩු ස්ටීග්ස්ට්. කෝල් umgestiegen හි ඩු බිස්ට්.

bei-
Ich lege in den Brief eine Karte bei. Ich habe in den Brief eine Karte
beigelegt.

An-
Der Zug kommt um 12 Uhr an. Ich bin um 11 Uhr angekommen.

Ein-
Die Frauen kaufen auf dem Markt ein. Die Frauen haben auf dem Markt eingekauft.

durch-
ඩර් මෑන් ගෙට් ඉම් පාක් ඩර්ච්. Der Mann ist Park durchgegangen.

mit-
Das Kind geht mit den Eltern ins Kino mit. Das Kind ist mit den Eltern ins Kino mitgegangen.

පැහැර ගෙන ගොස්
Ich fahre morgen um 8 Uhr ab. Ich bin um abgefahren 8 Uhr von Bonn.

nach-
සැට්ස් නාච් වෙතින් ඩර් ෂූලර් බොරුකාරයා. සැට්ස් නච්ගෙල්සන් වෙතින් ඩර් ෂූලර් රේඛාව.

Vor-
ඩර් ලෙහර් ලයිස්ට් ඩෙන් ටෙක්ස්ට් වෝර්. ඩර් ලෙහර් ටෙක්ස්ට් වෝර්ගල්සෙන් වෙතින් ඇමතුමක්.

vorbei-
මෙයින් ෆ්‍රෙන්ඩ් කොම්ට් ඔෆ් වෝර්බෙයි. මෙයින් ෆ්‍රොයින්ඩ් බොහෝ විට වෝර්බිගෙකොමන්.

weg-
මෙයින් හුන්ඩ් ලුෆ්ට් මැන්ච්මාල් වෙග්. මෙයින් හුන්ඩ් ඉස්ට් මැන්චමල් වෙග්ලෙෆුෆෙන්.

aus-
ඩර් ජුන්ජ් ගෙට් අවුස් අවේ. Der Junge ist abesnds ausgegangen.

zurück-
Papi kommt um 20 zurück. Papi ist 20 Uhr zurückgekommen.

zusammen-
Der Bus stoßt mit dem PKW zusammen. ඩර් බස් ist mit dem LKW zusammengestoßen.

පහත දැක්වෙන අපගේ වීඩියෝව නැරඹීමෙන් ජර්මානු භාෂාවෙන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගනිමු.

 

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි