කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මානු හැඳින්වීම - මූලික ජර්මානු සහ ජර්මානු ව්‍යාකරණ පාඩම්

මෙම කොටසේ ජර්මානු භාෂාවෙන් ආරම්භකයින් හෝ ආරම්භකයින් සඳහා පාඩම් සහ මූලික සංකල්ප අඩංගු වේ. මාතෘකා පිළිවෙලින් පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත, ඉහළ මට්ටම ඉහළ සිට පහළට යයි.

පහත සියලු මාතෘකා සම්පූර්ණ කර ඇති අය සඳහා, අපගේ ඊළඟ කාණ්ඩය වන්නේ ජර්මානු ආතති සහ වාක්‍ය අංශයයි. පහත දැක්වෙන සියලුම මාතෘකා ඇල්මන්කාක්ස් උපදේශකයින් විසින් සකස් කර ඇති අතර, ඇල්මන්කාක්ස් සංසදවල ද සහාය ලබා දේ.

ජර්මනිය පිළිබඳ පොදු තොරතුරු

ජර්මානු පවුල (ඩැස් DEUTSCHE ඇල්ෆාබට්)

ජර්මන් සතියේ සතියේ දින (WOCHENTAGE)

ජර්මනියේ මාස සහ මධ්යන්ය

ජර්මනියේ අංක (ඔර්ඩිනල්සහලාන්)

ජර්මන් අංක සහ විශාල සංඛ්යා පිළිබඳ උදාහරණ

ජර්මානු අංකයට සම්බන්ධ ක්රියාවලි

ජර්මානු (නාමමාත්ර) නාමයන්

ජර්මනියේ පුද්ගල පඬුරු

ජර්මනියේ භාණ්ඩ (ARTICEL - GESCHLECHTSWORT)

ජර්මන් භාෂාවෙන් විශේෂිත ලිපි

ජර්මානු (UNBESTIMMTE ARTIKEL) අද්විතීය ලිපි

ජර්මනියේ ප්රධාන භූමි පරිහරණය

ජර්මනියේ භාණ්ඩ භාවිතා කිරීම සඳහා උපදෙස්

ජර්මානු භාෂාවෙන් (බහු ධනස්කොල) නාමයන්

ජර්මනියේ තනි නාමයන් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා වන නියමයන්

ජර්මන් භාෂාවේ නම (DEKLINATION DER SUBSTANTİVE)

ජර්මානු නමේ නම (අක්කුකාටව්)

ජර්මනියේ නම (ඩැටීව්)

ජර්මානු නමේ නම (ජෙනීටිව්)

ජර්මන් භාෂාවෙන් ජර්මන් භාෂාවන් සහ එහි පෙනුම

ජර්මනියේ ජයග්රහණය (හිමිකම) ටයිම්ස්

ජර්මනියෙහි ක්රමලේඛන සහ ක්රමසම්පාදනය

නමෙන් ජර්මනියේ ඇමිණුම්

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි