ස්කෑන් වර්ගය

ඉංග්‍රීසි පාඩම්

ඉංග්‍රීසි පාඩම්

මෙම පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම, වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම ආවරණය කරන්නෙමු. ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම සාමාන්‍යයෙන් උසස් පාසල්වල පුනරාවර්තනයක් ලෙස 9 වන ශ්‍රේණියේ හෝ 10 වන ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි පන්තිවල උගන්වනු ලැබේ. ඉංග්‍රීසි පුද්ගලික සර්වනාම කොපමණද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම යනු කුමක්ද...
තවත් කියවන්න...

ඉංග්රීසි නාමවිශේෂණ

හෙලෝ, මෙම පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි විශේෂණ සහ ඉංග්‍රීසි විශේෂණ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දකිමු. ඉංග්‍රීසි තමයි වැඩිපුරම භාවිතා වෙන්නේ...
ආයුබෝවන්, මෙම පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසියෙන් පවුලේ සාමාජිකයන්, අපගේ පවුල, අපගේ පවුල, අපගේ පවුල සහ ඥාතීන් ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වා දීම, ඉංග්‍රීසියෙන් පවුල් හැඳින්වීමේ වාක්‍ය, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපගේ පවුල හඳුන්වා දීම සඳහා නියැදි පෙළ, අපගේ ඥාතීන් වැනි මාතෘකා පිළිබඳ තොරතුරු අපි ලබා දෙන්නෙමු. ඉංග්රීසියෙන්. එය ඉතා වටිනා පාඩමක් වනු ඇත. ඉංග්රීසි…
තවත් කියවන්න...

ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන්

ආයුබෝවන් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය දකිමු, ඉංග්‍රීසියෙන් අපව හඳුන්වා දීම…
ආයුබෝවන්, මෙම පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි සුබපැතුම් වාක්‍ය සහ ඉංග්‍රීසි සමුගැනීමේ වාක්‍ය දකිමු. අපි ඉංග්‍රීසි සුබපැතුම් ඉගෙන ගන්නෙමු, තත්වය සිහිපත් කර, ඔබට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියමින්, සමුගැනීම, බායි, බායි බායි වැනි ඉංග්‍රීසියෙන් සමුගනිමු. ඉංග්‍රීසි සුබ පැතුම් සහ සමුගැනීම්...
තවත් කියවන්න...
මෙම ඉංග්‍රීසි සන්තක සර්වනාම දේශන පාඩමේදී, අපි ඉංග්‍රීසි සන්තක සර්වනාම, ඉංග්‍රීසි සන්තක සර්වනාම, ඉංග්‍රීසි සන්තක සර්වනාම පිළිබඳ වාක්‍ය සහ විවිධ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වාක්‍ය සඳහා උදාහරණ දෙන්නෙමු. නාම පදයක් නියෝජනය කරන වචන සහ වස්තුව අයිති කාටද යන්න දක්වයි.
තවත් කියවන්න...

ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා ජර්මන් 7 ඉගෙන ගන්න

අපි හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි දෙකම දැනගෙන ජර්මන් ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඉංග්‍රීසි දේශන සහ ජර්මන් පාඩම් වීඩියෝ එක්ක...

ඉංග්රීසි ජර්මන් පාඩම් ජර්මන් 3 ඉගෙන ගන්න

ඉංග්‍රීසි දේශන සමඟ ජර්මානු පාඩම්. (වීඩියෝ පාඩම) ලෝක ප්‍රසිද්ධ Learn German කතා මාලාවේ 3වන පාඩම් වීඩියෝව...
ඉංග්‍රීසි දේශන සහිත ජර්මානු පාඩම් ඉංග්‍රීසි දේශන සහිත ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝව ඉංග්‍රීසි දන්නා සහ ජර්මානු ඉගෙනීමට කැමති අයට විශාල සම්පතක් යැයි අපි සිතමු. ලෝක ප්‍රකට Learn German කතා මාලාවේ 5 වන පාඩම් වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි මිතුරන් ඇති බව සිතමින්...
තවත් කියවන්න...