ජර්මානු සරල වචන Video Lesson A1 විභාගය සූදානම් කිරීම

ජර්මානු සරල වචන Video Lesson A1 විභාගය සූදානම් කිරීම
තැපැල් දිනය: 14.01.2024

මෙම පාඩමේදී, ජර්මානු A1 විභාගය සඳහා අපගේ මාතෘකාව ජර්මානු සරල වාක්‍ය ලෙස නම් කරමු. පළමුවෙන්ම, අපගේ ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝව පහතින් බලමු.

සරල වාක්යවලදී, අවම පදාර්ථ සහිත ධනාත්මක වාක්යයන් ස්ථාපිත කර ඇති බව බොහෝ විට අවබෝධ කර ගෙන ඇත.
උදාහරණයක් ලෙස:

ඩර් මාන් ඉස්ට් ජුන්ග් (මිනිසා යෞවනයා)
Die Blume ist schön (මල් ලස්සන)
Die Blume ist කුණුවීම (මල් රතු)
Die Blume ist weiss (මල් සුදු)
Der Tisch ist gross (වගුව විශාලයි)
ඩර් ස්ටූල් ඉස්තාං (පැරණි)

වාක්යයන් සරළම වාක්ය ආකෘති වේ. එවන් වාක්යයන් සෑදීමට පහසුය.
තරයේ මෙම ව්යුහය ඉගෙන පළමු සඳහා වඩාත් සංකීර්ණ හා දීර්ඝ වාක්ය ස්ථාපිත හා එවැනි කෙටි වාක්ය ලෙස දෝෂ කළ යුතුය.

ආකෘතිය හෝ ආකෘති ප්රශ්නයට සරල වාක්ය සරල වාක්ය සෘණ, සෘණ ජර්මානු උදාහරණ කිරීමට ඉතා පහසු වේ:

ඒක තමයි එය කරුණාව (මෙය කුඩා දරුවෙක්)
ඒක තමයි kein කරුණාව (මෙය කුඩා දරුවෙකි එය එසේ නොවේ)

ඒක තමයි එය කට්සේ (මෙය බළලයක්)
ඒක තමයි කිසිදු කට්සේ (මෙය බළලා එය එසේ නොවේ)

ඒක තමයි එය රේඩියෝ (මෙය රේඩියෝ)
ඒක තමයි kein රේඩියෝ (මෙය රේඩියෝ එය එසේ නොවේ)

උදාහරණ වල පෙන්වා ඇති පරිදි ජර්මානු භාෂාවෙන් එය සෘණ කිසිදු ve එය සෘණ kein ධනාත්මක වාක්යයන් ලිපි භාවිතා කිරීමෙන් පහසුවෙන් සෘණ වාක්ය පරිවර්තනය කළ හැකිය.
මෙම පාඩමේදී, සෘජු වාක්‍ය සඳහා ප්‍රශ්න කිරීමේ වාක්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු අපි ලබා නොදුන්නේ ඒවා වෙනත් වීඩියෝ පාඩමක විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කළ බැවිනි. අදාළ මාතෘකාව කියවීමෙන් ඔබට සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

ප්රශ්න වැඩි විස්තර තේරුම් ගේ තවත් උදාහරණ බලන්න අපේ වීඩියෝව බලන්න ඉඩ දැන් ජර්මානු ක්රියාපද හා සරල පද: