සී අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වන ජර්මානු වචන

සී අක්ෂරයෙන් ආරම්භ වන ජර්මානු වචන
තැපැල් දිනය: 13.01.2024

ජර්මානු අකුරින් ඇරඹෙන වචන සහ ඒවායේ තුර්කි අර්ථයන්. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, පහත සඳහන් ජර්මානු වචන ලැයිස්තුව අපගේ සාමාජිකයන් විසින් සකස් කර ඇති අතර සමහර කරුණු නැතිවී යා හැකිය. තොරතුරු ලබා දීමට එය සූදානම් කර ඇත. අපගේ සංසද සාමාජිකයින්ට ඔවුන්ගේම කෘති ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය. අපගේ සංසදයට දායක වීමෙන් ඔබට ඔබගේ ජර්මානු අධ්‍යයන ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය.

මෙහි C අකුරින් ආරම්භ වන ජර්මානු වචන තිබේ. ඔබට එදිනෙදා ජීවිතයේ ජර්මානු භාෂාවේ වඩාත් පොදු වචන ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මන් වචන

දැන් අපි අපගේ වචන සහ වාක්‍ය ලැයිස්තුව ලබා දෙමු:

ca. eine halbe පැය භාගයක් දක්වා ස්ටන්ඩ්
ආපනශාලා ආපනශාලාව
ආපනශාලා කෝපි හල
කජුනස් කජු නට්
අවුල් සහගත අවුල් සහගත තත්වය
චරිත චරිතය
charaktervoll, මිථ්‍යාව Charakter <=> චරිත රහිත charakterlos <=> චරිත රහිත
චරක්ටර්සුග්
චැෆියර්, ෆාහර් රියදුරු
චෙෆාර්ස්ට් හි ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා
චෙෆ්‍රඩැක්ටූර් ප්‍රධාන කතුවරයා
රසායන රසායන විද්‍යාව


රසායන රසායනිකය
Chemische Reinigung වියළි පිරිසිදු කිරීම
චිලී, චිලී, චිලීනි ස්ප්රේච් චිලී, සිලිලි, සිලිලි
චීනය, චීන, චයිනිස් චීන, චීන, චීන
කොලරාව කොලරාව
ක්රිස්තුස් ක්රිස්තියානි
ක්‍රිස්ටි ගෙබර්ට්
ක්‍රිස්ටස් ක්‍රිස්තුස්
ක්‍රෝම් ක්‍රෝම්
Circa, ungefähr වැඩි හෝ අඩු
තාර්කිකව දක්ෂයි
කොක්ටේල් කොක්ටේල්
උසස් පාසල
පරිගණක, ඩේටෙන්වෙරාබිටර්; සොහ්ලර්, රෙක්නර් පරිගණකය
කූච්ටිෂ් මැද මේසය
Ous ාති සහෝදරයා
ක්රීම් ක්රීම්