ජර්මානු සොලන් මොඩල් තථ්‍ය A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව

ජර්මානු සොලන් මොඩල් තථ්‍ය A1 විභාග සකස් කිරීමේ පා se මාලාව
තැපැල් දිනය: 15.01.2024

මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු ක්‍රියා පදය ජර්මානු භාෂාවෙන් විමසා බලමු.ඔබ විභාගය සඳහා ඉතා වැදගත් කාරණයක් වන සොලන් යන ක්‍රියා පදය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගත යුතුය.

 

මෙය ජර්මානු A1 පවුල් නැවත එක්වීමේ විභාගයේදී බොහෝ දේ භාවිතා කරනු ඇත.
ජර්මානු සොලෙන් මොඩියුලයේ භාවිතය ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඔබ ඔබේ ඇක්ස්නම්ක්ස් විභාගය සකස් කිරීමට දායක වනු ඇත.
A1 විභාගය පමණක් නොව, KPSS, KPDS, UDS වැනි ජර්මානු විභාග ද ඉතා වැදගත් වේ.
එබැවින්, A1 විභාග සකස් කිරීම සහ KPSS, KPDS, UDS, විභාගවල සේවය කරන අය වැනි දෑ හොඳින් ඉගෙන ගත යුතුය.
එය සොලෙන් විෂය පමණක් නොව, අපගේ වෙබ් අඩවියේ අප කලින් සඳහන් කළ ඩර්ෆෙන්, මුසෙන් සහ වෙනත් මොඩියුලවල සමස්ත හා විශේෂයෙන්ම අර්ථය, නිවාඩු, සිටීම, හැකියාව, හැකියාව, තිබිය යුතු යනාදිය ය. තරයේ ඉගෙන ගෙන ව්‍යාකූල නොවන්න.
ජර්මානු සොලන් මොඩලය භාවිතා කිරීම සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් ලියමු:

SOLLEN සතුව තිබිය යුතුය
soll ich machen? (soll ih mahen) => මමද?
soll ich gehen? (left ih gehn) => මම යා යුතුද?
සොල්ට් අයිර් ජෙට්ස්ට් අවුච්ෆ්‍රුමෙන්? (sollt iha yetz auh aufroymin) => ඔබට දැන් එකතු විය යුතුද?

දැන් අපි ජර්මානු සොලෙන් විලාසිතා පිළිබඳ අපගේ වීඩියෝ නිබන්ධනය බලමු.
අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.