ජර්මානු සහ ජර්මානු සංසද

ඔබ උනන්දු විය හැකිය

ඔබ ජර්මානු දින පැහැදිලි කිරීම කියවා තිබේද?

ඔබ ජර්මානු දින පැහැදිලි කිරීම කියවා තිබේද?

ජර්මානු භාෂාවෙන් දින, මාස සහ ඍතු වැනි මූලික කාල සංකල්ප ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නා සෑම කෙනෙකුම හොඳින් ඉගෙන ගත යුතු මූලික විෂයයන් අතර වේ. ජර්මානු දින පිළිබඳව අප විසින් සකස් කර ඇති සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම කියවීමෙන් ඔබට කෙටි කාලයක් තුළ ජර්මානු දින ඉගෙන ගත හැකිය. ජර්මානු දින: ජර්මානු දින විෂය පැහැදිලි කිරීම යන මාතෘකාවෙන් යුත් පාඩම කියවීමට ක්ලික් කරන්න

ජර්මානු කාලය ඉගෙන නොගෙන එය කළ නොහැක

ජර්මානු කාලය ඉගෙන නොගෙන එය කළ නොහැක

ජර්මානු ඔරලෝසු එදිනෙදා ජීවිතයේදී බහුලව භාවිතා වන විෂයයක් බැවින් ඒවා හොඳින් ඉගෙන ගත යුතුය. ජර්මානු ඔරලෝසු යන මාතෘකාවෙන් යුත් අපගේ පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් ඔබට කෙටි කාලයක් තුළ ජර්මානු ඔරලෝසු ඉගෙන ගත හැකිය. කෙටි කාලයක් තුළ ජර්මානු ඔරලෝසු ඉගෙන ගැනීමට ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු ඔරලෝසු පැහැදිලි කිරීම

ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු වාර විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගන්න

ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු වාර විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගන්න

මේ දක්වා ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු සමයන් පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම අපි ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් කර ඇත්තෙමු. ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු සමයන්: ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු වාර යන මාතෘකාව යටතේ අපගේ පාඩම කියවීමට ක්ලික් කරන්න

ජර්මානු හෝඩිය ඉගෙන ගැනීමෙන් ජර්මානු භාෂාවට ඉක්මන් හැඳින්වීමක් ලබා ගන්න

ජර්මානු හෝඩිය ඉගෙන ගැනීමෙන් ජර්මානු භාෂාවට ඉක්මන් හැඳින්වීමක් ලබා ගන්න

ඔබ ජර්මානු හෝඩිය යන මාතෘකාවෙන් යුත් අපගේ පාඩම කියවා තිබේද, එහිදී ඔබ ජර්මානු හෝඩිය පිළිබඳ විස්මිත තොරතුරු ඉගෙන ගෙන ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට පටන් ගනීවිද? ජර්මානු හෝඩිය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම කියවීමට ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු හෝඩිය පැහැදිලි කිරීම.

ජර්මානු වචන - එක් ක්ලික් කිරීමකින් වචන සිය ගණනක් ඉගෙන ගන්න

ජර්මානු වචන - එක් ක්ලික් කිරීමකින් වචන සිය ගණනක් ඉගෙන ගන්න

එදිනෙදා ජීවිතයේ බහුලව භාවිතා වන ජර්මානු වචන කෙටි කාලයක් තුළ ඉගෙන ගැනීමට සහ කටපාඩම් කිරීමට ඔබ කැමතිද? අපගේ ජර්මානු වචන පාඩම අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට කෙටි කාලයක් තුළ වචන සිය ගණනක් ඉගෙන ගත හැකිය. අපගේ ජර්මානු වචන පාඩම අධ්‍යයනය කිරීමට ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු වචන

ජර්මානු ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ වේගයෙන් ඉගෙන ගන්න

ජර්මානු ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ වේගයෙන් ඉගෙන ගන්න

ඔබට රැස්වීම්, ආචාර කිරීම සහ ඔබව හඳුන්වා දීම වැනි දෛනික ජීවිතයේ නිතර භාවිතා වන ජර්මානු ප්‍රකාශන වේගයෙන් ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ජර්මානු ස්වයං-හැඳින්වීමේ වාක්‍ය යන අපගේ පාඨමාලාව හැදෑරීමට අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු. ජර්මානු ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය: ජර්මානු ස්වයං හඳුන්වාදීමේ වාක්‍ය යන මාතෘකාවෙන් යුත් අපගේ පාඩම කියවීමට ක්ලික් කරන්න

ජර්මානු භාෂාවෙන් වර්ණ, විෂය පිළිබඳ විශිෂ්ට පැහැදිලි කිරීමක්

ජර්මානු භාෂාවෙන් වර්ණ, විෂය පිළිබඳ විශිෂ්ට පැහැදිලි කිරීමක්

අපි ජර්මානු වර්ණ විස්තරාත්මකව සහ පැහැදිලි කිරීම් සමඟ පැහැදිලි කළෙමු. උදාහරණ වාක්‍ය රාශියක් සමඟින් ජර්මානු වර්ණවල නම් ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු වර්ණ නම් අපගේ පාඨමාලාව හැදෑරීමට අපි නිර්දේශ කරමු. ජර්මානු වර්ණ නම් අපගේ පාඩම කියවීමට ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු වර්ණ විෂය පැහැදිලි කිරීම

ජර්මානු අංක ඉගෙනීම කිසි විටෙක පහසු නොවීය

ජර්මානු අංක ඉගෙනීම කිසි විටෙක පහසු නොවීය

almancax.com කණ්ඩායම විසින් සකස් කරන ලද ජර්මානු අංක පාඨමාලාව හැදෑරීමෙන් ඔබට ජර්මානු අංක 1 සිට මිලියන දක්වා පහසුවෙන් ඉගෙන ගත හැකිය. සවිස්තරාත්මක සහ තේරුම්ගත හැකි විෂය පැහැදිළි කිරීම සඳහා උදාහරණ ඕනෑ තරම් සහාය දක්වන අතර, එය ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ප්‍රයෝජන ගත හැකි පාඨමාලාවකි. ජර්මානු අංක ඉගෙන ගැනීමට ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු අංක පැහැදිලි කිරීම