සන්නිවේදන

සන්නිවේදන

හෙලෝ, මිත්රවරුනි.

අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ස්තූතියි.
ඔබට තේරුම් ගැනීමට අපහසු ඔබේ දෘශ්‍ය හා ලිඛිත ජර්මානු පාඩම් පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, තේරුම් නොගන්න, කරුණාකර contact@almancax.com කරුණාකර අපගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ලිවීමට පසුබට නොවන්න.
අපගේ වෙබ් අඩවිය පිළිබඳ ඔබගේ සියලු ප්‍රශ්නවලට හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරු දීමට අපි උත්සාහ කරන්නෙමු.

අපගේ වෙබ් අඩවිය සහ අපගේ වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, යෝජනා, ධනාත්මක හෝ නිෂේධාත්මක අදහස් සහ පැමිණිලි ද එවිය හැකිය. contact@almancax.com ඔබට අපගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ලිවිය හැකිය.

අපගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වරින් වර පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර ඔබට ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ඔබ යවන විද්‍යුත් තැපැල් වෙත ආපසු යා හැකිය.

ඔබගේ ධනාත්මක හෝ නිෂේධාත්මක විවේචන සහ ඔබේ අදහස් සහ යෝජනා සඳහා අපි බලා සිටිමු.

ඔබගේ ජර්මානු අධ්‍යාපනයට අපි සුබ පතන්නෙමු.

www.almancax.com කණ්ඩායම