ජර්මන් වචනමූලික ජර්මානු පාඨමාලා

ජර්මානු ඉගෙනුම් යෙදුම

ජර්මානු භාෂාව කතා කිරීම

ජර්මානු කාල

ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය

මෙම පාඩමෙන් අපි ආවරණය කරන විෂය: ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජන හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම ලිපියේ, ජර්මානු ක්‍රියාපද,...

උසස් ජර්මානු පාඩම්

ජර්මානු එසන් ක්‍රියා පද සංයෝජන

ජර්මානු එසන් ක්‍රියා පදයේ සංයෝජනය ලෙස හැඳින්වෙන අපගේ මාතෘකාවේ එසන් ක්‍රියා පදය පිළිබඳ තොරතුරු අපි ඔබට ලබා දෙන්නෙමු. පහත...

ජර්මානු කියවීම, ජර්මන් පෙළපොත්

ජර්මානු කියවීමේ පාඨ, ජර්මානු පෙළ. හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි ජර්මානු භාෂා කිහිපයක් සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු.ජර්මනියේ ද්වාරය

ජර්මනියේ ජර්මානු ඉගෙනීම

භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය වන්නේ එය දේශීයව කතා කරන ස්ථානය අධ්‍යයනය කිරීමයි. ඉතින් මිනිස්සුන්ට අවස්ථාවක් ලැබුනොත්...ජර්මානු පෙළපොත

ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝ

ජර්මානු යෙදුම්, ක්‍රීඩා සහ ලිපිගොනුඉංග්‍රීසි පාඩම්