ජර්මන් වචනමූලික ජර්මානු පාඨමාලා

ජර්මානු ඉගෙනුම් යෙදුම

ජර්මානු භාෂාව කතා කිරීම

ජර්මානු ඩේලි සරල ප්රශ්න

ජර්මානු දෛනික ජීවිතයේ සරල ප්‍රශ්න, ජර්මානු සාමාන්‍ය සංවාද සරල ප්‍රශ්න, ජර්මානු මූලික ප්‍රශ්න, ජර්මානු…

ජර්මානු කාල

ජර්මානු වාක්‍යයක් සෑදීම

ආයුබෝවන් මිත්‍රවරුනි, ජර්මානු භාෂාවෙන් වාක්‍ය ගොඩනැගීම පිළිබඳ අපගේ වෙබ් අඩවියේ බොහෝ ලිපි තිබේ. අපේ බොහෝ මිතුරන්…

උසස් ජර්මානු පාඩම්

ජර්මානු අවිධිමත් ක්රියාපද

ජර්මානු අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද, ජර්මානු අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද ලැයිස්තුව, ජර්මානු අක්‍රමවත් ක්‍රියාපද ලැයිස්තුව වටිනා...ජර්මනියේ ද්වාරය

ජර්මන් වීඩියෝ පාඩම්

 1. 1 ජර්මානු අංක, ජර්මානු අංක කියවීම, ජර්මානු අංක ප්‍රකාශනය. ජර්මානු අංක, ඩයි සාහ්ලෙන් ජර්මානු අංක, ජර්මානු අංක කියවීම, ජර්මානු අංක ප්‍රකාශනය. ජර්මානු අංක, ඩයි සාහ්ලෙන් 12: 14
 2. 2 ජර්මානු හැඳින්වීම, ජර්මානු රැස්වීම් සුභ පැතුම්, ජර්මානු කතා කිරීමේ රටා ජර්මානු හැඳින්වීම, ජර්මානු රැස්වීම් සුභ පැතුම්, ජර්මානු කතා කිරීමේ රටා 10: 25
 3. 3 ජර්මානු ක්‍රියා සහ ජර්මානු ක්‍රියා සංකල්ප විෂය ප්‍රකාශනය ජර්මානු ක්‍රියා සහ ජර්මානු ක්‍රියා සංකල්ප විෂය ප්‍රකාශනය 12: 33
 4. 4 ජර්මානු පාඩම්, ජර්මානු හෝඩියේ වීඩියෝ පාඩම ජර්මානු පාඩම්, ජර්මානු හෝඩියේ වීඩියෝ පාඩම 09: 13
 5. 5 ජර්මානු භාෂා සහ රටවල් විෂය ප්‍රකාශනය, ජර්මානු රටවල් ජර්මානු භාෂා සහ රටවල් විෂය ප්‍රකාශනය, ජර්මානු රටවල් 07: 23
 6. 6 ජර්මානු EIN - EINE නිර්වචනය නොකළ ලිපි විෂය ප්රකාශනය ජර්මානු EIN - EINE නිර්වචනය නොකළ ලිපි විෂය ප්රකාශනය 04: 22
 7. 7 ජර්මානු හෝඩිය, ජර්මානු අකුරු, ජර්මානු ලිඛිත සහ උච්චාරණය. ජර්මානු හෝඩිය ජර්මානු හෝඩිය, ජර්මානු අකුරු, ජර්මානු ලිඛිත සහ උච්චාරණය. ජර්මානු හෝඩිය 08: 08
 8. 8 ජර්මානු පැය විෂය ප්රකාශනය UHRZEITEN ජර්මානු පැය විෂය ප්රකාශනය UHRZEITEN 09: 14
 9. 9 GERMAN MEIN DEIN හිමි සර්වනාම GERMAN MEIN DEIN හිමි සර්වනාම 06: 02
 10. 10 ජර්මානු පැය UHRZEITEN විෂය ප්රකාශනය ජර්මානු පැය UHRZEITEN විෂය ප්රකාශනය 03: 28
 11. 11 ජර්මානු ප්‍රකාශන, අදින්න ජර්මානු ප්‍රකාශන, අදින්න 04: 32
 12. 12 චිකන් බ්‍රෙස්ට් සහ සුචිනි ස්පැගටි සමඟ සුප් චිකන් බ්‍රෙස්ට් සහ සුචිනි ස්පැගටි සමඟ සුප් 11: 44
 13. 13 Sesame Street (සම්පූර්ණ කථාංගය) - Halit Kıvanç (01.12.1989) Sesame Street (සම්පූර්ණ කථාංගය) - Halit Kıvanç (01.12.1989) 31: 37ජර්මානු පෙළපොත

ජර්මානු පාඩම් වීඩියෝ

ජර්මානු යෙදුම්, ක්‍රීඩා සහ ලිපිගොනුඉංග්‍රීසි පාඩම්

මුදල් ඉපයිය හැකි ක්‍රම

1 3