කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මානු ටෙස්ට්

ඇල්මන්කාක්ස් ජර්මානු අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රශ්න - ජර්මානු විෂය පරීක්ෂණ අංශය අල්මන්කාක්ස් පන්ති කාමරයේ විස්තර කර ඇති මාතෘකා වලට සමාන්තරව සකස් කරන ලදී. ඒ අතරම, මෙම පරීක්ෂණ A1 සහ A2 විභාග සඳහා පදනම වේ.

ජර්මානු පරීක්ෂණ සහ අදාළ මාතෘකා පහත දැක්වේ. සෑම ජර්මානු පරීක්ෂණයක්ම නව කවුළුවකින් විවෘත වේ, එවිට ඔබට කැමති තරම් පරීක්ෂණ විවෘත කළ හැකිය. ඔබ පරීක්ෂණය අවසන් කළ පසු, ඔබට කොපමණ නිවැරදි හා වැරදි තිබේද, ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුරු සහ ඔබ සාපේක්ෂව ලබා දී ඇති පිළිතුරු ඔබට දැක ගත හැකිය. ජර්මානු පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ ගැටළු සඳහා අපගේ සංසදවල සහාය ලබා දේ. පරීක්ෂණ කාලයත් සමඟ යාවත්කාලීන වන අතර නව ඒවා එකතු වේ.

අපි ඔබට සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු…

ජර්මානු විෂය පරීක්ෂණ

ජර්මානු පොදු සංකල්ප පරීක්ෂණය

ජර්මානු අංක පරීක්ෂණය

ජර්මානු අංක පරීක්ෂණය - 2

ජර්මානු නාම පදවල පරීක්ෂණය

ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂාව (විෂය අනාවැකි අනුකූලතාව)

ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂණය - 2 (අයිතම වර්ග කිරීම)

ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂණය (සරල අච්චු)

ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂණය - 2

ජර්මානු වර්තමාන ආතති පරීක්ෂණය (සංයෝජනය)

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි