ජර්මානු භාෂාවෙන් පරාවර්තක ක්‍රියාපද සහ උච්චාරණ

ජර්මානු භාෂාවෙන් පරාවර්තක ක්‍රියාපද සහ උච්චාරණ

ජර්මානු භාෂාවෙන් පරාවර්තක ක්‍රියාපද සහ උච්චාරණ

Reflexivpronomen: (Reflexive pronouns = සර්වනාමය):

im Akkusativ: im Dativ:

ඒකීය: 1. පුද්ගලයා: මිච් මිර්
2. පුද්ගලයා: dich dir
3. පුද්ගලයා: සිච් සිච්

බහුවිධ: 1. පුද්ගලයා: යූ
2. පුද්ගලයා: euch
3. පුද්ගලයා: සිච්

ප්‍රත්‍යාවර්තකතාවයේ සර්වනාම වලට පමණක් අර්ථයක් නැත
ඒවා “අක්කුසාටිව්” පුද්ගලික සර්වනාම සමඟ පටලවා නොගත යුතුය.

වාක්‍යයක ප්‍රත්‍යාවර්තක ක්‍රියා පද භාවිතා කරන විට, වස්තුවක් ප්‍රත්‍යාවර්ත රටාව අනුගමනය කරන්නේ නම්, ප්‍රත්‍යාවර්ත රටාව “ඩටිව් ..” බවට පත්වේ.

උදාහරණය:

ඉච් වොෂ් මිච්. Ich wasche mir die Hände.
මම අත් සෝදනවා.

ඩු කොම්ස්ට් ඩිච්. (ඔබව පරිලෝකනය කෙරෙමින් පවතී.) ඩු කොම්ස්ට් ඩිර් ඩේ හාරේ.
(ඔබ ඔබේ කොණ්ඩය පීරන්න.)

ප්‍රත්‍යාවර්තක ක්‍රියාපද; verb reflex verbs
ආ. කෘතිම ප්‍රතීක ක්‍රියාපද

දෙකට බෙදා ඇත. සැබෑ පරාවර්තනය සහිත ක්‍රියාපද ආරම්භයේ දී „sich başında යන නම නොමැතිව භාවිතා කළ නොහැක.

sich beeilen: ඉක්මන් කරන්න පුද්ගලික beeilt sich. (ඔහු ඉක්මන් කරයි.)
sich schämen: ලැජ්ජාශීලී Ich schäme mich. (මම ලැජ්ජා වෙමි.)

“සිච්” ආධාරයෙන් ප්‍රත්‍යාවර්තක ක්‍රියා පද සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාපද වලින් සෑදිය හැකිය.
kämmen: Ich kämme das Mdchen ගවේෂණය කරන්න.
sich kämmen: පරිලෝකනය කිරීමට Ich kämme mich.

වැඩිපුරම භාවිතා කළ රොටරි ක්‍රියා:

සිච් ඇන්සිහෙන්: ඇඳුම් ඇඳගන්න
Ich ziehe mich an. (ඇඳුම් ඇඳ ගැනීම.)
Ich ziehe mir das Hemd an. මම කමිසයක් ඇඳගෙන ඉන්නේ

sich ausziehen: ඇඳුම්
Der Junge zieht sich aus. (තරුණ, ඇඳුම් ඇඳීම.)

sich beeilen: ඉක්මන් කරන්න
ඩු සොල්ස්ට් ඩිච් බීලීන්, වෙන් ඩු ඩෙන් බස් නිච් වර්පාසන් විල්ස්ට්.

sich aufregen ber: කලබල වන්න
Er regte sich über die Reise nach America auf.

sich bewerben um: යමක් ඉල්ලුම් කිරීමට
දාස් මාඩ්චෙන් බෙවර්බට් සිච් ඩම් ආර්බයිට්.

sich entschuldigen bei für: යමෙකුගෙන් සමාව ඉල්ලන්න
ඩර් මෑන් entschuldigte sich bei seiner Frau für die Verspätung.

sich erkälten: සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවක් ගන්න
Sie line sich erkältet, und jetzt liegt sie im Bett.

sich freuen auf: යම් දෙයකින් ප්‍රීති වන්න (අනාගතයේදී)
Wir freuen uns auf die Sommerferien.

sich freuen ber: යම් දෙයකින් ප්‍රීති වන්න
Das Kind freut sich über das Geschenk.

sich irren: පැකිලෙන්න
Sie irren sich, Sagte der Junge dem Politiker.

sich cummern um: යමෙකු සමඟ සම්බන්ධ වීමට, යමක් සමඟ
ඩර් බ ud ඩර් කම්-සිච් උම් දාස් ක්ලයින් බේබි.

sich schämen vor: ලැජ්ජාශීලී
Das Kind schämte sich vor seiner Frechheit.

sich sehnen nach: ආශාව
ඩර් ටර්කෙයි හි ඩර් ගැස්ටාර්බයිටර් සෙහෙන්ටේ සිච් නැච් සීනර් ෆැමිලි.

sich wundern ber: පුදුමය
Ich wundere mich ber deine faulheit.

sich nderndern: වෙනස් කරන්න
අල්ස් ඩර් ෂූලර් ෂ්ලෙච්ට් නොටෙන් බෙකම්, ඇන්ඩර්ට් එර් සිච්.

sich bemühen um: ගනුදෙනු කිරීමට
Wem bemühen uns um die Fremdsprache.

sich treffen: හමුවන්න, හමුවන්න
Wo trefft ihr euch heute Abend?

sich betrinken: බීමත්ව සිටීම
Bei der Party hat er sich völlig betrunken.

sich brüsten mit: පුරසාරම් දොඩන්න
Die Mutter hat sich mit ihrem Sohn gebrüstet.

sich wünschen: ඔබටම යමක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න, අවශ්‍යයි
Ich wünsche mir eine Weltreise.

sich verspäten: ප්‍රමාද වීම
වෝ බිස්ට් ඩු? ඩු හස්ට් ඩිච් සිම්ලිච් වර්ස්පෙට්.

sich verlieben of: යමෙකු සමඟ ආදරයෙන් බැඳීමට
Er hat sich wieder in ein Mädchen verliebt.

sich erholen von: යම් දෙයකට පසු විවේක ගන්න
ඩයි ස්ටූඩන් එර්හෝල්ටන් සිච් වොන් ඩර් ප්‍රෆුන්ග්.

sich begnügen mit: යමක් සඳහා පදිංචි වන්න
Er begnügte sich mit einer Fremdsprache.

sich abmühen
ඩයි ඩේම් එම්ටී සිච් ඇබ්, ඩොයිෂ් සූ ලර්නන්.