ජර්මානු අප්‍රිකානු රටවල් ජර්මානු නම්

ජර්මානු අප්‍රිකානු රටවල් ජර්මානු නම්

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා යන මාතෘකාව දිගටම කරගෙන යන්නෙමු අප්‍රිකානු රටවල් ජර්මානු මාතෘකාව යටතේ අප උගන්වනු ලබන මෙම පාඩමේදී අප්‍රිකානු මහාද්වීපයේ රටවල්වල නම් සහ ඔවුන්ගේ ජාතිකත්වයන් සහ ඔවුන් කතා කරන භාෂාවන් ඉගෙන ගනු ඇත.

පෙර පාඩමක දී අපි ජර්මානු රටවල මාතෘකාව විස්තරාත්මකව විමසා බැලුවෙමු. ජර්මානු රටවල් දේශනය සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා

මෙම විෂය තුළ අප්‍රිකානු මහාද්වීපයේ රටවල් වල ජර්මානු නම් පමණක් ඇතුළත් වේ.

ජර්මානු අප්‍රිකානු රටවල්

Türkçe ජර්මානු රට ජාතිකත්වය (පුරුෂ, ස්ත්‍රී)  කථන භාෂාව නාමවිශේෂණය
ඇල්ජීරියාව ඇල්ජීරියාව der Algerier / die Algerier අරාබි ඇල්ජරිස්
ඇන්ගෝලාව ඇන්ගෝලාව ඩර් ඇන්ගෝලානර් / ඩයි ඇන්ගෝලානරින් පෘතුගීසි ඇන්ගෝලානිෂ්
ඉතියෝපියාව ඉතියෝපියාව der Äthiopier / die thiopierin අම්හාරික් athiopisch
බෙනින් බෙනින් ඩර් බෙනිනර් / ඩයි බෙනිනරින් ප්රංශ බෙනින්ෂ්
බොට්ස්වානා බොට්ස්වානා ඩර් බොට්ස්වානර් / ඩයි බොට්ස්වානෙරින් සෙට්ස්වානා / එන්ග්ලිෂ් බොට්ස්වානිෂ්
බර්කිනා ෆාසෝ බර්කිනා ෆාසෝ der Burkiner / die Burkiner ප්රංශ බර්කිනිෂ්
බුරින්ඩි බුරුන්ඩි der Burunder / die Burunder ෆ්‍රැන්සිස්ච් / කිරුන්ඩි බුරුන්ඩිෂ්
අයිවරි කෝස්ට් අයිවරි කෝස්ට් ඩර් අයිවොරර් / ඩයි අයිවොරරින් ප්රංශ ඇත්දළ
එරිත්රියාවේ එරිත්රියාවේ ඩර් එරිත්රීර් / ඩයි එරිත්රීරින් අරාබි එරිට්‍රිෂ්
ගැබොන් ගැබොන් ඩර් ගබුනර් / ඩයි ගබුනෙරින් ප්රංශ ගබුනිෂ්
ගැම්බියාව ගැම්බියාව ඩර් ගැම්බියර් / ඩයි ගැම්බියරින් ඉංග්රීසි ගැම්බිෂ්
Gana ඝානා ඩර් hana ානර් / ඩයි hana ානරින් ඉංග්රීසි hana ානිෂ්
ගිනි ගිනියාවේ ඩර් ගිනියර් / ඩයි ගිනරින් ප්රංශ ගිනිෂ්
කැමරූන් කැමරූන් ඩර් කැමරූන් / ඩයි කැමරූන් ෆ්‍රැන්සිස්ච් / එන්ග්ලිෂ් කැමරූන්
කෙන්යාව කෙන්යාව ඩර් කෙනියානර් / ඩයි කෙනියානරින් ස්වහීලී / එන්ග්ලිෂ් kenanisch
කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය ඩර් කොංගෝලීස් / ඩයි කොංගෝලේසින් ප්රංශ කොන්ගෝලීස්
කොංගෝ ජනරජය කොංගෝ ජනරජය ඩර් කොංගෝලීස් / ඩයි කොංගෝලේසින් ප්රංශ කොන්ගෝලීස්
ලෙසතෝ ලෙසතෝ ඩර් ලෙසොතර් / ඩයි ලෙසොතෙරින් සෙසෝතෝ / එන්ග්ලිෂ් lesothisch
ලයිබීරියාව ලයිබීරියාව ඩර් ලයිබීරියානර් / ඩයි ලයිබීරියානරින් ඉංග්රීසි libranisch
ලිබියාව ලිබියාව ඩර් ලිබියර් / ඩයි ලිබරින් අරාබි ලිබිස්ච්
මැඩගස්කරය මැඩගස්කරය ඩර් මැඩගස්සේ / මැඩගසින් මිය යයි ෆ්‍රැන්සිස්ච් / එන්ග්ලිෂ් මැඩගස්සිෂ්
මලාවි මලාවි රටේ ඩර් මලවියර් / ඩයි මලවියරින් එන්ග්ලිෂ් / චිචෙවා මලාවිෂ්
මාලි මාලි der Malier / die Malier ප්රංශ මලිෂ්
ෆාස් මොරොක්කෝ ඩර් මරොක්කනර් / මැරෝ මරොක්කැනරින් අරාබිස් / ටමාසයිට් මරොක්කනිෂ්
මොරිටානියා මොරිටානියා ඩර් මොරෙටේනියර් / ඩයි මොරෙටනෙරින් අරාබි මොරෙටනිෂ්
මුරුසිය මුරුසිය ඩර් මොරිෂියර් / ඩයි මොරිටීරියන් ඉංග්රීසි මොරිටිෂ්
මොසැම්බික් මොසැම්බික් der Mosambikaner / die Mosambikaner පෘතුගීසි මොසාම්බිකනිෂ්
නැමීබියාව නැම්බියාව ඩර් නැමීබියර් / ඩයි නැමීබියරින් ඉංග්රීසි නැමීබිෂ්
නයිජර් ඩර් නයිජර් ඩර් නිග්‍රර් / ඩයි නිග්‍රරින් ප්රංශ නිග්‍රිෂ්
නයිජීරියාව නයිජීරියාව der Nigerianer / die Nigerianer ඉංග්රීසි නයිජීරියානු
රුවන්ඩා රුවන්ඩා ඩර් රුවන්ඩර් / ඩයි රුආන්ඩරින් ෆ්‍රැන්සිස්ච් / එන්ග්ලිෂ් රුවන්ඩිෂ්
සැම්බියාව සැම්බියාව ඩර් සම්බියර් / ඩේ සම්බෙරින් ඉංග්රීසි සම්බිෂ්
සෙනෙගල් සෙනෙගල් කියන්න ඩර් සෙනෙගාලීස් / ඩයි සෙනගාලීස් ප්රංශ සෙනෙගාලිස්ච්
සියරා ලියොන් සියරා ලියොන් ඩර් සියෙරා-ලියොනර් / මිය සියෙරා-ලියනරින් ඉංග්රීසි සියෙරා-ලියොනිෂ්
සිම්බාබ්වේ සිම්බාබ්වේ ඩර් සිම්බාබ්වර් / ඩයි සිම්බාබ්වරින් චෙවා / එන්ග්ලිෂ් සිම්බාබ්විෂ්
සෝමාලියානු සෝමාලියාව der සෝමාලියර් / ඩයි සෝමලියරින් සෝමාලියාව / අරාබි සෝමාලිස්
දකුණු අප්රිකානු ජනරජය දකුණු අප්රිකාව der Südafrikaner / die Sdafrikanerin අප්‍රිකානු / එන්ග්ලිෂ් සාඩාෆ්‍රිකානිෂ්
සුඩානය ඩර් සුඩානය der Sudanese / die සුඩාන එන්ග්ලිෂ් / අරාබිස් sudanesisch
ස්වාසිලන්තය ස්වාසිලන්තය ඩර් ස්වාසි / ඩයි ස්වාසි සිස්වතී / එන්ග්ලිෂ් swasilandisch
ටැන්සානියානු ටැන්සානියාවේ ඩර් ටැන්සානියර් / මැරීම ටන්සානෙරින් ස්වාහිලි ටැන්සානිෂ්
ටෝගෝ ටෝගෝ ඩර් ටෝගොයර් / මැරෙන්න ටොගොෙරින් ප්රංශ togoisch
චැඩ් ඩර් ෂ්චාඩ් ඩර් ෂේඩර් / ඩයි ෂැඩෙරින් අරාබිස් / ෆ්‍රැන්සිස්ච් tschadisch
ටියුනිස් ටියුනීසියාවේ ඩර් ටියුනීසියර් / මිය යන්නේ ටියුනීසියරින් අරාබි ටියුනීසිෂ්
උගන්ඩාවේ උගන්ඩාවේ ඩර් උගන්ඩර් / ඩයි උගන්ඩරින් ස්වහීලී / එන්ග්ලිෂ් ugandasch
මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය මිය යන්න සෙන්ට්‍රාලෆ්රිකානිෂ් රෙබුබ්ලික් ඩර් සෙන්ට්‍රලාෆ්‍රිකේනර් / ඩයි සෙන්ට්‍රලාෆ්‍රිකනෙරින් සැන්ගෝ / ෆ්‍රැන්සිස්ච් zentralafrikanisch