ජර්මානු ඇමරිකානු රටවල්

ජර්මානු ඇමරිකානු රටවල්

හිතවත් සිසු සිසුවියන්, මෙම පාඩමේදී අපි උගන්වනු ලබන මාතෘකාව වනුයේ ජර්මානු රටවල් සහ භාෂාවන්හි දැනට පවතින මාතෘකා වලින් එකක් වන ඇමරිකාවේ රටවල් ය. ඇමරිකානු මහද්වීපික රටවල් ජර්මානු මාතෘකාව යටතේ අපි ආවරණය කරන මෙම පා course මාලාවේදී, ඇමරිකාවේ නම්, ජාතිකත්වයන් සහ භාෂාවන්හි ජර්මානු සමානකම් ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

පෙර පාඩමක දී අපි ජර්මානු රටවල මාතෘකාව විස්තරාත්මකව විමසා බැලුවෙමු. ජර්මානු රටවල් දේශනය සඳහා කරුණාකර මෙහි ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු රටවල් සහ භාෂා

ජර්මානු ඇමරිකානු රටවල්

පහත දැක්වෙන්නේ අපි ඔබ වෙනුවෙන් පිළිවෙලින් සකස් කළ ලැයිස්තුවයි, රටවල තුර්කි නාමය, ජර්මානු භාෂාවේ නම, ඔවුන්ගේ ජාතිකත්වයට ලබා දුන් ජර්මානු නම, ඔවුන් කතා කරන භාෂාවල ජර්මානු නාමය සහ ඔවුන්ගේ ජර්මානු නාම විශේෂණය ජාතිය.

ඇමරිකා රටවල්
Türkçe ජර්මානු රට ජාතිකත්වය (පුරුෂ, ස්ත්‍රී)  කථන භාෂාව නාමවිශේෂණය
ආර්ජන්ටිනාව ආර්ජන්ටිනාව der Argentinier / die Argentinier ස්පාඤ්ඤ ආර්ජන්ටිනිස්ච්
බොලිවියාව බොලිවියාව ඩර් බොලිවියනර් / බොලිවියනෙරින් ස්පාඤ්ඤ බොලිවියනිෂ්
බ්රසීලය බ්රසීලය ඩර් බ්‍රසීලියනර් / ඩයි බ්‍රසීලියානරින් පෘතුගීසි බ්‍රසීලියානිෂ්
චිලී චිලී ඩර් චිලීන් /චිලෙනින් මිය යන්න ස්පාඤ්ඤ චිලීනිෂ්
කොස්ටාරිකාව කොස්ට රිකා ඩර් කොස්ටා රිකනර් /

කොස්ටා රිකැනරින් මිය යන්න

ස්පාඤ්ඤ කොස්ටා-රිකානිෂ්
ඩොමිනික්

ජනරජය

ඩොමිනිකන් ජනරජය ඩර් ඩොමිනිකනර් /

ඩොමිනිකනරින් මිය යන්න

ස්පාඤ්ඤ කොන්ගෝලීස්
එල් සැල්වදෝරය එල් සැල්වදෝරය ඩර් සැල්වදෝරියන් /

ඩයි සැල්වදොරිනරින්

ස්පාඤ්ඤ සැල්වදෝරියන්ස්
ඉක්වදෝරය ඉක්වදෝරය ඩර් ඉක්වදෝරියානු /

ඉක්වදෝරිනෙරින් මිය යන්න

ස්පාඤ්ඤ ඉක්වදෝරියන්ස්
ජැමෙයිකාවේ ජැමෙයිකාවේ der Jamaicaner / die Jamaicanerin ඉංග්රීසි ජැමෙයිකානිෂ්
කැනඩාව කැනඩාව ඩර් කනඩියර් / මැරීම කැනඩෙරින් එන්ග්ලිෂ් / ෆ්‍රැන්සිස්ච් කනඩිෂ්
කොලොම්බියාව කොලොම්බියාව ඩර් කොලම්බියානර් /

කොලම්බියානරින් මිය යන්න

ස්පාඤ්ඤ කොලොම්බියානිෂ්
කියුබාව කියුබාව ඩර් කුබනේර් / ඩයි කුබනෙරින් ස්පාඤ්ඤ කුබනිෂ්
මෙක්සිකෝ මෙක්සිකෝ ඩර් මෙක්සිකානර් / ඩයි මෙක්සිකනේරින් ස්පාඤ්ඤ mexicanisch
පානම පානම ඩර් පැනමෙයාර් / ඩයි පැනමෙරින් ස්පාඤ්ඤ පැනමයිෂ්
පැරගුවේ පැරගුවේ ඩර් පැරගුවේර් / මිය පරගුවේරින් ගුවරානි / ස්පානිෂ් පැරගුවිෂ්
පේරු පේරු ඩර් පේරුආනර් / පෙරුවෙනරින් කෙචුවා / ස්පානිෂ් පේරු
උරුගුවේ උරුගුවේ ඩර් උරුගුවේයර් / ඩයි උරුගුවේරින් ස්පාඤ්ඤ උරුගුවේෂ්
වෙනිසියුලාව වෙනිසියුලාව ඩර් වෙනිසෝලානර් / ඩයි වෙනිසෝලානරින් ස්පාඤ්ඤ වෙනිසොලානිෂ්
ඇමරිකාව එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජනපදය

මිය යන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

der Amerikaer / die Amerikanerin ඉංග්රීසි americanisch