ජර්මානු B2 විභාග සූදානම් කිරීමේ ලිපිගොනු

ජර්මානු B2 විභාග සූදානම් කිරීමේ ලිපිගොනු

Goethe-Zertifikat ජර්මානු B2 විභාග සූදානම් කිරීමේ ලිපිගොනු

මෙම ගොනුව ගොතේ ආයතනය විසින් සකස් කර ඇත. සිප් ලේඛනාගාරයේ පීඩීඑෆ් ආකෘතියෙන් කුඩා සකස් කිරීමේ පොත් පිංච 2 ක් මෙන්ම සවන්දීම සඳහා ශ්‍රව්‍ය ගොනුවක් ද ඇත.

B2 සහතික විභාගය ලබා ගන්නා අය සඳහා එය ඉතා ප්රයෝජනවත් වන බව අපි විශ්වාස කරමු.
Pdf ආකෘති පත්රිකාවල ප්රශ්න සහ නිදසුන් පිළියෙල කිරීම සඳහා විවිධ අභ්යාස අඩංගු වේ.

තරුණ ජර්මානු සඳහා 1-XNUM සඳහා “Fit in Deutsch 2”, “Fit in Deutsch 2”, “Zertifikat Deutsch” සහ “Goethe-Zertifikat B1” විභාග ද ඇත. විභාග.

Pdf දිගුව සමඟ ලිපිගොනු විවෘත කිරීමට සහ කියවීමට, ඔබේ පරිගණකයේ Adobe Acrobat Reader තිබිය යුතුය.ඉදිරිපත් Adobe Acrobat Reader බාගත කරගන්න.
http://get.adobe.com/reader/

ගොතේ-සර්ටිෆිකාට් බීඑක්ස්එන්එම්එක්ස් සඳහා උසස් මට්ටමේ භාෂාවක් අවශ්‍ය වේ. විභාගය භාෂා සඳහා පොදු යුරෝපීය රාමුවේ හය-මට්ටමේ නිපුණතා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ (B2) සිව්වන මට්ටමට අනුරූප වේ.

උදාහරණයක් ලෙස විභාගය පසු, උදාහරණයක් ලෙස;
කොන්ක්රීට් සහ වියුක්ත ගැටළු පිළිබඳ විස්තරයන් අනුගමනය කර ඔබට වැදගත් වන තොරතුරු ලබා ගැනීමට (උදා. ගුවන් විදුලි විකාශයන්)
කෙටි දෙකම (ප්රචාරණ), මෙන්ම ඇතුළු වාර්තා සහ විචාර දිගු පෙළ, තොරතුරු වෙත පැවරීම සඳහා සංකීර්ණ ලේඛන,, ඔබ වැනි පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු සමන්විත බව පාඨ තේරුම් ගත හැක
සංකීර්ණ සංසිද්ධීන් සඳහා, ඔබ නිශ්චිත පිළිවෙලින් අදහස් දැක්වීමට හැකි අතර අනෙක් අතට අනිත් වැරදි නිවැරදි පාඨ නිවැරදි කරන්න
සාමාන්ය මාතෘකා සහ ඔබේම අවශ්යතා සඳහා පැහැදිලිව ව්යුහගත වාචික ප්රකාශයන් කළ හැකිය
ඔබ, ඔබ ඔබේ ම අදහස් කළ හැකි යම් යම් ඉන්නේ අතර, හුරු පුරුදු බව මාතෘකා පිළිබඳ සාකච්ඡා ක්රියාකාරීව සහභාගී විය හැකි ඔබේ ස්ථානය විය හැක.

ඇල්මන්ක්ස් ඔබට සාර්ථක වීමට ප්‍රාර්ථනා කරයි…

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න