ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා

ජර්මානු භාෂා පාඨමාලා

ඉංග්රීසි විස්තරය ජර්මන් පාඩම්, දෘශ්ය, පහසු සහ තේරුම් ගත හැකි ජර්මානු පාඩම් සඳහා බාගත කර ධාවනය කිරීමට මෙම වැඩසටහනට සහාය දක්වයි.

ආරම්භකයින් සඳහා ජර්මානු පාඩම්.

ආරම්භක ජර්මානු භාෂාව:
දර්ශකය
උච්චාරණය
ජර්මානු ගණයට ඉහළින් 20
සෙයින් සහ හබෙන්
Hallo
Zahlen
ඇඩම්ස්
ඩි මෝඩල්බර්න්
ඔරලෝසු

සරල කථන රටා, සංවාද, වඩාත් බහුලව භාවිතා වන ජර්මන් අලි ඇතුන්, උදාසීන, සංඛ්යා, කාල නියමයන් වැනි සරල මාතෘකා වේ.
පාඨමාලා ඉංග්රීසි, ඒවා තුර්කියේ කිසිදු පැහැදිලි කිරීම් අඩංගු නොවේ.

එය ස්ථාපනය අවශ්ය නොවේ.ඔබ .exe ගොනුව ධාවනය කරන විට ඔබ සංරක්ෂිත ලේඛනයෙන් උපුටා ගත් විට, වැඩසටහන විවෘත කරනු ලැබේ, එය ඉතා සරල භාවිතයක් ඇත, එය වින්ඩෝස් උදව් කවුළුව තර්කනය තුල සකස් කර ඇත.

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න