ෆර්හෙන් කුර්දි - තුර්කි - ජර්මානු ශබ්දකෝෂය

ෆර්හෙන් කුර්දි - තුර්කි - ජර්මානු ශබ්දකෝෂය

රොජ් ෆර්හෙන්ග් කුර්දි - තුර්කි - ජර්මානු ශබ්දකෝෂයට සරල පුරෝකථනයක් ඇති අතර භාෂාව සහ හැඩතල වෙනස් කිරීම් එකම පිටුවකින් සිදු කෙරේ.
සෑම භාෂාවකටම මූලික 5000 වචන ධාරිතාවක් ඇත.

මෙම අනුවාදයේ, සැකසීම් සහ උදව් මෙනු වෙනස් කර ඇත. සැකසුම් මෙනුව තුළ, ඔබට භාෂා තේරීම, පෙළ ආකෘතිය, අකුරු වර්ණය සහ ශබ්ද කෝෂ පෙනුම වෙනස් කළ හැකිය.
උදව් මෙනුව භාෂා තුනෙන්ම ලබාගත හැකිය.

වැඩසටහන / ගොනුව බාගත කිරීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න