ජර්මානු විභාග ප්රශ්න, Deutsch A1 විභාග ප්රශ්න ආරම්භ කරන්න

සාමාන්‍ය ජර්මානු හන්සි ජර්මානු විභාග ප්‍රශ්න, Deutsch A1 විභාග ප්‍රශ්න ආරම්භ කරන්න

මෙහිදී ඔබට ඩොමේන් ඩොක් A1 විභාගයේ ප්රශ්න සොයාගත හැකිය.ඔබ විසින් බාගත කර ඇති ගොනුවේ පින්තූර ඇත. මෙම පින්තූරවල හැඩැති ප්රශ්න ඇතුළත්ව මුල් ප්රශ්න අඩංගු වේ.

ඇල්මන්ක්ස් කණ්ඩායම ඔබගේ සියලු විභාගවල සාර්ථකත්වය ප්‍රාර්ථනා කරයි…

වැඩසටහන බාගත කිරීමට මෙහි ක්ලික් කරන්නපිළිතුරක් ලියන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශනය නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර * ඒවා සලකුණු කර ඇත