ගෙහෙන් ක්‍රියා පද සංයෝජනය

ජර්මානු ගෙහෙන් ක්‍රියා පද සංයෝජනය සොයන මිතුරන් සඳහා, අපි පහත ක්‍රියා පද සංයුක්ත වගු සකස් කර ඇත්තෙමු. මෙම වගු වල ගෙහෙන් යන ජර්මානු ක්‍රියා පදයෙහි තනි සංයෝජන අඩංගු වේ. අපි ඔබට සුබ පතනවා.

ගෙසෙන් යන ක්‍රියා පදයෙහි ප්‍රෙසන්ස් සංයෝජන

මම gehe
du ගෙස්ට්
er / sie / es ගෙට්
w gehen
IHR ගෙට්
sie gehen

ගෙහෙන් යන ක්‍රියා පදයෙහි ප්‍රෙටෙරිටම් සංයෝජන

මම ඉඟුරු
du ගිංස්ට්
er / sie / es ඉඟුරු
w ගිය
IHR ගිං
sie ගිය

ගෙහෙන් යන ක්‍රියා පදයෙහි පරිපූර්ණ සංයෝජන

මම බින් මෙම gegang
du bist මෙම gegang
er / sie / es මෙම gegang
w මෙම gegang
IHR seidema මෙම gegang
sie මෙම gegang

Gehen යන ක්‍රියා පදයෙහි Plusquamperfekt සංයෝජන

මම යුද්ධය මෙම gegang
du ඉනනන ඇති කරන මෙම gegang
er / sie / es යුද්ධය මෙම gegang
w waren මෙම gegang
IHR ඉනනන ඇති කරන මෙම gegang
sie waren මෙම gegang

ෆියුචර් අයි ගෙහෙන් යන ක්‍රියා පදය

මම වර්ඩ් gehen
du පිපාසය gehen
er / sie / es gehen
w werden gehen
IHR werdet gehen
sie werden gehen

ෆියුචර් II ගෙහෙන් ක්‍රියා පදයෙහි සංයෝජන

මම වර්ඩ් මෙම gegang ඔහුගේ
du පිපාසය මෙම gegang ඔහුගේ
er / sie / es මෙම gegang ඔහුගේ
w werden මෙම gegang ඔහුගේ
IHR werdet මෙම gegang ඔහුගේ
sie werden මෙම gegang ඔහුගේ
අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි