ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ උදෑසනක් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ උදෑසනක් කියන්නේ කෙසේද

ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ උදෑසනක් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ උදෑසනක් කියන්නේ කෙසේද
තැපැල් දිනය: 12.01.2024

ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ උදෑසනක් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, ඔබ ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ උදෑසනක් කියන්නේ කෙසේද? හිතවත් මිත්‍රවරුනි, දවසේ වේලාව අනුව ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට පටන් ගන්නා මිතුරන් මුලින්ම කළ යුතු සුභ පැතුම් හා සුබ පැතුම් පිළිබඳ වාක්‍ය ඛණ්ඩ කියන්නට අපි ඉගෙන ගනිමු. මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සුබ උදෑසනක්, සුබ සන්ධ්‍යාවක්, සුබ සන්ධ්‍යාවක්, සුබ රාත්‍රියක් වැනි වචන ජර්මන් භාෂාවෙන් පෙන්වන්නෙමු.

ගුඩ් මෝනින්

සුභ උදෑසනක්

(ගු: ටින් මෝර්ජින්)

සුබ සන්ධ්‍යාවක් (සුබ සන්ධ්‍යාවක්)

සුබ දවසක්

(gu: tin ta: g)

සුබ සන්ධ්යාවක්

සුබ සන්ධ්යාවක්

(gu: tin abnt)

සුබ රාත්රියක්

සුබ රාත්රියක්

(gu: ti naht)

ඔබට කොහොමද?

උභතෝකෝට?

(vi: ge: t ඉදිකටු)

ජර්මානු භාෂාවෙන් දවසේ වේලාව අනුව සුබපැතුම් වචන ඉහත පරිදි වේ. ඔබගේ ජර්මානු පාඩම් වලදී අපි ඔබට සුභ පතනවා.