කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මන් pronuns, ජර්මානු ප්රශ්ණ ප්රකාශයන්

ජර්මානු සර්වනාම සහ ජර්මානු ප්‍රශ්න කිරීමේ සර්වනාම.

සාරාංශය: ජර්මානු සර්වනාම, ජර්මානු සර්වනාම, ජර්මානු සර්වනාම, සර්වනාම ජර්මන්

FRAGEPRONOMEN IM DEUTSCHEN

1. යුද්ධය? (කවුද?) Wer ist das? - දාස් ඉස්ට් හාන්ස්.

2. එය ද? (කුමක්ද?) ඊස්ට් දාස් ද? - දාස් ඉට් අයින් හෙෆ්ට්.

3. වෙන්? (කවුද?) වෙන් සුචෙස් ඩු? - ඉච් සුචේ වෙතින් ෆුලර්.

4. එය ද? (කුමක්ද?) ෂ්රයිබ්ස්ට් ඩු ද? - Ich schreibe eine Karte.

5. මට? (කවුද?) වෙම් ගෙහාර්ට් දාස් හෙෆ්ට්? - එස් ගෙහාර්ට් මිර්.

6. ඕන? (කවදාද?) Wann kommst? - Ich komme am Montag.

- Ich komme um 11 Uhr.

- ඉච් කොම් ඉම් මායි.

- ඉච් කොම් ඇම් අබෙන්ඩ්.

7. Wie? (කෙසේද?) Wie ist euer Lehrer? - Er ist sehr nett.

8. කාන්තා? (කොහේද?) වෝ වොනන් සී? - සැම්සුන් හි ඉච් වොහ්න්.

9. ලර්? (කොහේද?) Wohin fährst du? - Ich fahre zum Stadion.

10. වොහර්? (කොහෙන්ද?) වොහර් කොම්ට් ඩර් බස්? - අවුස් අන්කාරා.

11. Wessan? (කාගේ?) වෙසන් හෝස් ඉට් දාස්?

- දාස් ඉස්ට් දාස් හවුස් ඔන්කල්ස්.

- දාස් ඉස්ට් දාස් හවුස් වොන් මීනම් ඔන්කෙල්.

- දාස් මෙහ්මෙට් හෝස්.

12. (කොපමණ කාලයක්ද?) Wie lange bist du im කාර්යාංශය? –8 ස්ටන්ඩන්.

13. බොහෝ විට? (කොපමණ වාරයක්ද?) වයි බොහෝ විට ගෙස්ට් ඩු ඉන් කිනෝ?
- ස්වේමාල් ඉම් මොනාට්.

14. වයි වීල්? (කීයක්, කීයක්ද?) වයි වීල් අසනීපද? - 50 යුරෝ.

15. Warum? (ඇයි?) Warum arbeitest du?

- වේල් ඉච් ප්‍රෆුන්ග් හබේ.

16. Weshalb? (කුමන හේතුවක් නිසාද?) වෙෂාල්බ් ගෙට් එර් සූම් ආර්ස්ට්?

එසේම සාන්ස්චමර්සන් රේඛාව, ගෙට් එර් සුම් සහාර්ස්ට්.

17. බිස් වෑන්? (කවදාද?) Bis wann bist du im කාර්යාංශය?

- Bis 17.00 Uhr.

18. අබ් වන්? (කවදා සිටද?) Ab wann beginnen die Ferien?

- අබ් 26 ජනුවාර්.

19. වොන් වන් බිස් වන්? කවදා සිට කවදාද?
වොන් වන් බිස් වන් බිස්ට් ඩු ඩර් ෂූලේ?
- වොන් 8 බිස් 17 Uhr.

20. වෙල්චර්? (කුමන?) වෙල්චර් ලෙහර් බඩවැල්? - ඩර් මැතිලේහර්.

21. Welches? වෙල්චස් හෙම්ඩ් බිට් බිග්? - දාස් බ්ලූ හෙම්ඩ්.

22. වෙල්ච්? වෙල්චේ හෝස් ප්‍රක්ටිස්? - මිය යන්න හෝස්.

23. වෙල්ච්? (පීඑල්) වෙල්චේ බැනනන්? - ජෙල්බන් බැනනන් මිය යන්න.

24. ෆින් අයින් ද? (කොහොමද?) රෝමානු ඉස්තාස් ද?
අයින් ඩොයිෂර් රෝමන්.
25. ම් වයි වයිල් උර්? කීයටද?

උම් වයිල් උහර් ගෙස්ට් ඩු ලොස්?
- ම්ම් 8 උර්.

ඇල්මන්ක්ස් කණ්ඩායම ලෙස ඔබට විශාල සාර්ථකත්වයක් ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි