මෙම සැකසුම ක්රියාත්මක නොවේ

පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා

ජර්මානු නූවිශිනයන් සඳහා විශාල ඉතිරියක්

9, 10, 11, 12 යන කාණ්ඩවල උසස් පාසැල් සිසුන් සඳහා ජර්මානු ඉගෙනීමේ පොත, ජර්මන් ඉගෙන ගැනීමට සහ A1 පවුල් පුනරුත්ථාපන විභාගය ගැනීමට ස්වයං-කැමැත්ත

පාසැල් සහ උසස් අධ්යාපනික මධ්යස්ථාන පාඨමාලා සඳහා යෝග්ය වේ

අපගේ ජර්මානු පා OO මාලා පොත බැලීමට හෝ මිලදී ගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

  • විස්තරාත්මක සහ විස්තරාත්මක මාතෘකාව
  • වර්ණ හා පින්තූර
  • පින්තූර හා ඡායාරූප සමග අනුයෝජිත විෂයන් හා නිරූපණ
  • නරක හැගීමක්

අපගේ ජර්මානු පා OO මාලා පොත බැලීමට හෝ මිලදී ගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි