සීන් වෙඩි තැබීම

සීන් ක්‍රියා පද සංයෝජනය යන මාතෘකාව යටතේ මෙම මාතෘකාව තුළ අපි ජර්මානු සයින් ක්‍රියා පද සංයෝජනය සොයන මිතුරන් සඳහා ක්‍රියා පද සංයෝජන වගු සකස් කර ඇත්තෙමු. ජර්මානු භාෂාව ඉගෙනීමේ සාර්ථකත්වය අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරමු.

තථ්‍ය සීන් ප්‍රෙසන්ස් සංයෝජන

මම බින්
du bist
er / sie / es
w
IHR seidema
sie

තථ්‍ය සීන් වල ප්‍රෙටෙරිටම් සංයෝජනය

මම යුද්ධය
du ඉනනන ඇති කරන
er / sie / es යුද්ධය
w waren
IHR ඉනනන ඇති කරන
sie waren

සත්‍ය පර්ෆෙක්ට් වෙඩි

මම බින් gewesen
du bist gewesen
er / sie / es gewesen
w gewesen
IHR seidema gewesen
sie gewesen

sein verb සඳහා plusquamperfekt conjugations

මම යුද්ධය gewesen
du ඉනනන ඇති කරන gewesen
er / sie / es යුද්ධය gewesen
w waren gewesen
IHR ඉනනන ඇති කරන gewesen
sie waren gewesen

ෆියුචර් I සංයෝජනයන් අල්ලා ගැනීමේ ක්‍රියා පදය

මම වර්ඩ් ඔහුගේ
du පිපාසය ඔහුගේ
er / sie / es ඔහුගේ
w werden ඔහුගේ
IHR werdet ඔහුගේ
sie werden ඔහුගේ

ෆියුචර් II සංයෝජනයන් අල්ලා ගැනීමේ ක්‍රියා පදය

මම වර්ඩ් gewesen ඔහුගේ
du පිපාසය gewesen ඔහුගේ
er / sie / es gewesen ඔහුගේ
w werden gewesen ඔහුගේ
IHR werdet gewesen ඔහුගේ
sie werden gewesen ඔහුගේ

 

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි