ජූනි මාසය කුමක්ද?

ජර්මානු භාෂාවෙන් ජූනි මාසය කුමක්ද?

ජූනි යන වචනයේ තේරුම කුමක්දැයි ඔබ දන්නවාද?

ජූනි වසරේ කුමන මාසයද?

ජූනි යන ජර්මානු වචනයේ තේරුම ජුනි යන්නයි. ජූනි යනු ජුනි මාසය වසරේ 6 වන මාසයයි.

ජූනි

ජූනි

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු සහ නියැදි වාක්‍යවල මාස හා asons තු තිබේ. අපි ජූනි මාසය ඉගෙන ගත්තා, ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට සියලු ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු .තු ඉගෙන ගත හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු මාස ​​සහ සෘතු ජර්මන්

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති ජර්මානු පාඩම් දහස් ගණනකින් ප්‍රයෝජන ගැනීමෙන් ඔබට ජර්මානු මාර්ගගතව ඉගෙන ගත හැකිය.

ඔබගේ උනන්දුවට ස්තූතියි.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි