ඉංග්‍රීසි අංක

ඉංග්‍රීසි අංක
තැපැල් දිනය: 12.01.2024

මෙම ඉංග්රීසි පාඩමෙහි ඉංග්‍රීසි අංක අපි කතාව බලමු. මුලින්ම අපි ඉංග්‍රීසි ඉලක්කම් 10 දක්වා, එනම් ඉංග්‍රීසි අංක, පසුව ඉංග්‍රීසි අංක 100 දක්වා ලියමු, ඉන්පසු අපි ඉංග්‍රීසියෙන් සංඛ්‍යා පිළිබඳ උදාහරණ වාක්‍ය ලියමු. ඉංග්‍රීසියෙන් ඉලක්කම්වල අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය ගැන අපි ඉගෙන ගනිමු.

ඉංග්‍රීසි අංක පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව තුළ, අපි පහත මාතෘකා ආවරණය කරන්නෙමු:

 • ඉංග්‍රීසි සංඛ්‍යා
 • ඉංග්‍රීසියෙන් 100 දක්වා අංක
 • ඉංග්‍රීසියෙන් අංක අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය කිරීම
 • ඉංග්‍රීසියෙන් අංක කටපාඩම් කිරීමේ ක්‍රම
 • ඉංග්‍රීසියෙන් දශම සංඛ්‍යා උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේද?
 • භාගික සංඛ්‍යා ඉංග්‍රීසියෙන් උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේද?
 • ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රතිශත උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේද?
 • දින සහ අවුරුදු ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නේ කෙසේද?

ඉංග්‍රීසියෙන් අංක ලියන ආකාරය

ඉංග්‍රීසි අංක; තුර්කි අංක මෙන් එයද යම් ක්‍රමානුකූලව නිර්මාණය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබ කාර්යයේ තර්කනය වටහා ගන්නේ නම්, හැකි ඉක්මනින් සංඛ්‍යා වල අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය යන දෙකම ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. මෙම සන්දර්භය තුළ, පළමුව, ඔබ 1 සිට 100 දක්වා සියලු සංඛ්‍යා වල අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය ඉගෙන ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 1 සිට 10 දක්වා සියලුම අංක සවි කිරීමට ඔබ ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය. 10 සිට 100 දක්වා වෙනත් අංක ඉගෙනීම වඩා පහසු වනු ඇතැයි අපට පැවසිය හැකිය.

මේ අතරතුර, අපි කුඩා සටහනක් එකතු කරමු: ඔබට ජර්මානු අංක බිංදුවේ සිට මිලියන ගණන දක්වා ඒවායේ අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය යන දෙකම සමඟ ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර අපගේ පාඩම බලන්න: ජර්මානු සංඛ්යා

දැන් අපි ඉංග්‍රීසි අංක පිළිබඳ අපගේ මාතෘකාව දිගටම කරගෙන යන්නෙමු. මුලින්ම අපි Visual එකක් දෙමු, ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඉලක්කම් එකින් එක ලියමු.

ඉංග්රීසි අංක

ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීම
භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අංක එක සිට සියය දක්වා ය.

ඉංග්‍රීසි අංක

 • 0 - බිංදුව (සීරෝ)
 • 1 - එකක් (වෑන්)
 • 2 - දෙකක් (ටූ)
 • 3 - තුන (වර්ගය)
 • 4 - හතරක් (සඳහා)
 • 5 - පහ (වරද)
 • 6 - හය (චක්‍ර)
 • 7 - ආදරණීය (ආදරය)
 • 8 - අට (ඇස)
 • 9 - ආච්චි (නයන්)
 • 10 - දහය (සම)
 • 11 - එකොළොස් (එකොළොස්)
 • 12 - දොළොස්
 • 13 - දහතුන (උත්සවය)
 • 14 - දහහතර (ෆෝටීන්)
 • 15 - පහළොව (ෆිෆ්ටීන්)
 • 16 - දහසය (සික්ස්ටයින්)
 • 17 - දාහත (ප්‍රීති වන්න)
 • 18 - දහඅට (දහඅට)
 • 19 - දහනව (නයින්ටින්)
 • 20 - විසි (වැඩිවිය)
 • 21 - විසිඑක්
 • 22 - විසි දෙක (ටුවෙන්ටි ටූ)
 • 23 - විසිතුනක් (ටුවෙන්ටි ටාරි)
 • 24 - විසිහතර (ටුවෙන්ටි සඳහා)
 • 25 - විසිපස් (ටුවෙන්ටි ෆයිෆ්)
 • 26 - විසි හය (ටුවෙන්ටි සික්ස්)
 • 27 - විසි හතක් (ආදර ටුවෙන්ටි)
 • 28 - විසිඅට (ටුවෙන්ටි අයිට්)
 • 29 - විසි නවය (ටුවෙන්ටි නයන්)
 • 30 - තිහ (ටර්ටි)
 • 31 - තිස්එක් (ටර්ටි වෑන්)
 • 32 - තිස් දෙක (ටර්ටි ටූ)
 • 33 - තිස්තුනක් (ටර්ටි ටාරි)
 • 34 - තිස් හතර (ටර්ටි සඳහා)
 • 35 - තිස් පහ (ටර්ටි ෆයිෆ්)
 • 36 - තිස් හය (ටර්ටි සික්ස්)
 • 37 - තිස් ආදරණීය (ආදර ටර්ටි)
 • 38 - තිස්අට
 • 39 - තිස් නවය (ටර්ටි නායින්)
 • 40 - හතළිහ (ෆෝටි)
 • 41 - හතළිස් එකක් (ෆෝටි වෑන්)
 • 42 - හතළිස් දෙක (ෆෝටි ටූ)
 • 43 - හතළිස් තුන (ෆෝටි වර්ගය)
 • 44 - හතලිස් හතර (හතළිහට)
 • 45 - හතළිස් පහ (ෆෝටි ෆයිෆ්)
 • 46 - හතලිස් හය (හතළිස් හත)
 • 47 - හතළිස් හතක් (ආදරය හතළිහක්)
 • 48 - ෆෝටිඅයිට් (ෆෝටි අයිට්)
 • 49 - හතළිස් නවය (ෆෝටි නයින්)
 • 50 - පනහ (පනස්)
 • 51 - පනස් එක (ෆිෆ්ටි වෑන්)
 • 52 - පනස් දෙක (ෆිෆ්ටි ටූ)
 • 53 - පනස් තුන
 • 54 - පනස් හතර (පනස් සඳහා)
 • 55 - පනස් පහ (ෆිෆ්ටි ෆයිෆ්)
 • 56 - පනස් හය (පනස් සික්ස්)
 • 57 - පනස්-ආදරණීය (ආදර පනහ)
 • 58 - පනස් අට
 • 59 - පනස් නවය (පනස් නවය)
 • 60 - හැට (සික්ස්ටි)
 • 61 - හැට එක (ෆක් වෑන්)
 • 62 - හැට දෙක (සික්ස්ටි ටූ)
 • 63 - හැට තුනකි
 • 64 - හැට හතර (සික්ස්ටි සඳහා)
 • 65 - හැට පහ (සික්ස්ටි ෆාෆ්)
 • 66 - හැට හය (සික්ස්ටි සික්ස්)
 • 67 - හැට ආදරණීය (ආදර මඟුල)
 • 68 - හැට අට
 • 69 - හැට නවය (සික්ස්ටි නයන්)
 • 70 - හැත්තෑව (ප්‍රීති වන්න)
 • 71 - හැත්තෑ එක (හැත්තෑ වෑන්)
 • 72 - හැත්තෑ දෙක (හැත්තෑ තු)
 • 73 - හැත්තෑ තුන
 • 74 - හැත්තෑ හතර (හැත්තෑ හතර)
 • 75 - හැත්තෑ පහ (සෙවින්ටි ෆයිෆ්)
 • 76 - හැත්තෑ හය
 • 77 - හැත්තෑව ආදරණීය (ආදරය ප්‍රීති වේ)
 • 78 - හැත්තෑ අට (හැත්තෑව)
 • 79 - හැත්තෑ නවය (හැත්තෑව)
 • 80 - අසූව (අයිටි)
 • 81 - අසූ එක (අයිටි වෑන්)
 • 82 - අසූ දෙක (අයිටි ටූ)
 • 83 - අසූ තුන
 • 84 - අසූ හතර (අයිටි සඳහා)
 • 85 - අසූ පහ (අයිටි ෆයිෆ්)
 • 86 - අසූ හය (අයිටි සික්ස්)
 • 87 - අසූවක් ආදරණීය (ආදර අයිටි)
 • 88 - අසූ අට (අයිටි අයිට්)
 • 89 - අසූ නවය (අයිටි නයින්)
 • 90 - අනූ (නයන්ති)
 • 91 - අනූනවයක් (නයන්ති වෑන්)
 • 92 - අනූ දෙක (නයන්ති තු)
 • 93 - අනූ තුනකි
 • 94 - අනූ හතර (නයන්ති සඳහා)
 • 95 - අනූ පහ (නයන්ති ෆාෆ්)
 • 96 - අනූ හය (නයන්ති සික්ස්)
 • 97 - අනූ හතක් (ආදර නයින්ටි)
 • 98 - අනූඅට
 • 99 - අනූ නවය (නයන්ති නායින්)
 • 100 - සියයක් (වෑන් හෑන්ඩ්ර්ඩ්)

ඔබ උනන්දු විය හැකිය: අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයිය හැකිද? දැන්වීම් නැරඹීමෙන් මුදල් ඉපැයීමේ යෙදුම් පිළිබඳ කම්පන සහගත කරුණු කියවීමට මෙතැන කොටන්න
ජංගම දුරකථනයක් සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් සමඟ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් ඔබට මසකට කොපමණ මුදලක් උපයා ගත හැකිදැයි ඔබ කල්පනා කරනවාද? මුදල් ඉපැයීමේ ක්‍රීඩා ඉගෙන ගැනීමට මෙතැන කොටන්න
නිවසේදී මුදල් ඉපයීමට සිත්ගන්නා සහ සැබෑ ක්‍රම ඉගෙන ගැනීමට ඔබ කැමතිද? ඔබ නිවසේ සිට වැඩ කර මුදල් උපයන්නේ කෙසේද? ඉගෙනීමට මෙතැන කොටන්න

ඉංග්‍රීසි අංක, ඉංග්‍රීසි අංක

0 සිට 10 දක්වා වූ සියලුම සංඛ්‍යා ඔබ දැනගත් පසු, ඔබට 11 සිට 100 දක්වා අනෙක් අංක ඉගෙන ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අප කී පරිදි, ඔබේ ප්‍රමුඛතාවය අංක 1-10 විය යුතුය! මේ අතර, බිංදුව (0) ඉංග්‍රීසියෙන් බිංදුව ලෙස ලියා ඇති අතර එය zirou ලෙස කියවනු ලැබේ.

ඉංග්රීසි; ජීවිතයේ සෑම අංශයකින්ම පෙනෙන පරිදි මෙම භාෂාව පිළිබඳ අධ්‍යාපනය වටිනාකමක් ලබා ගනී. එක් එක් පුද්ගලයාගේ වෘත්තිය, පුහුණු ක්ෂේත්‍රය සහ විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා ඉංග්රීසි ඔහුගේ දැනුම වැඩි දියුණු කළ යුතුයි! මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරන අය පළමුවැන්නා ය ඉංග්‍රීසි වචනය ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ වචන මාලාව දියුණු කළ යුතුයි. එසේම, පොදු වේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රකාශනය ඉගෙනීමේ රටාවන් ද ඉලක්ක කළ යුතුය. ඊට අමතරව, ලෝකයේ අනෙකුත් භාෂා වල මෙන් සෑම කෙනෙකුම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉගෙන ගත යුතු විෂයයන් කිහිපයක් තිබේ. අංක මුලින්ම පැමිණේ! ඉංග්‍රීසි අංක ඉගෙන ගැනීමට පහසුය, ඔබ ව්‍යාපාරයේ තර්කනය තේරුම් ගත් විට, ඔබට තනිවම මිලියන ගණනක් උපයා ගත හැකිය. ඉංග්රීසි අංක ක්ෂණයකින් කියන්න පුළුවන්.ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ අරමුණ කුමක් වුවත්, ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි හා සමාන සංඛ්‍යා හා සංඛ්‍යා ඉගෙන ගත යුතුය. එසේ නොමැතිනම් ඔබට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ ඊළඟ අදියර කරා යාමට නොහැකි වනු ඇත. අංක; එය එදිනෙදා ජීවිතයේ සෑම අවස්ථාවකම අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කළ යුතු වචන වලින් සමන්විත වේ. ඉංග්‍රීසි අංක ඒවායේ අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගත යුතුය.

නිශ්චිත සැලැස්මක් අනුව ඉංග්‍රීසි අංක ඉගෙන ගත යුතුය. වෙනත් භාෂාවන් මෙන්, ඉංග්‍රීසි ද යම් මූලධර්ම මත ගොඩනැගී ඇත. ඉංග්රීසි; එය අක්‍රමවත් හෝ අත්තනෝමතික ලෙස ඉගෙන ගත යුතු භාෂාවක් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ඉංග්‍රීසියෙන් කථා කිරීමේ හා ලිවීමේ මූලික මූලධර්ම තේරුම් ගැනීමෙන් පසුව, එහි ඉතිරිව ඇති දේ ඉගෙන ගැනීම වඩාත් පහසු වනු ඇත. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉගෙනීමේ අංක එය මෙම අර්ථ දැක්වීමට හොඳින් ගැලපේ.

ඉංග්‍රීසියෙන් අංක ඉගෙන ගැනීමේදී ඔබ අවධානය යොමු කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ඉංග්‍රීසි අංක; අප කලින් කී පරිදි, එය තුළම රිද්මයක් ඇත. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, එය යම් ක්රමානුකූලව අනුකූලව නියාමනය කරනු ලැබේ. ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අංක ඉගෙන ගත හැක්කේ එබැවිනි. අංක ඉගෙනීම එය දුෂ්කර යැයි සිතිය හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඔබ 1 සිට 10 දක්වා අංක ඉගෙන ගැනීමෙන් ආරම්භ කළ යුතුය. මෙම සංඛ්‍යා ඉගෙන ගැනීම ඔබට එතරම් අපහසු නොවනු ඇත. පාසැලේදී, රූපවාහිනියේ සහ වෙනත් බොහෝ ස්ථානවල ඔබ හුරුපුරුදු සංඛ්‍යා ඒවා බව අපට ප්‍රකාශ කළ යුතු බැවිනි.

ඉංග්‍රීසි අංකවලට නිශ්චිත හෝඩුවාවන් ඇත. 12 සිට 19 දක්වා ඇති සියලුම සංඛ්‍යා අවසානය දක්වා දහය එකතු කිරීමෙන් ඉගෙන ගැනීමට පහසු වේ. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, අප සඳහන් කළ පරාසය තුළ ඇති සංඛ්‍යා ඉගෙන ගැනීමේදී ඔබගේ කාර්යය පහසු වනු ඇතැයි අපට පැවසිය හැකිය. 11 සහ 12 හැර වෙනත් අංක අප සඳහන් කළ රීතියට අනුකූලව සකසා ඇත. 20, 30 සහ 40 යන අංක 10 න් ගුණ කිරීමෙන් ඉගෙනීම නිවැරදිය.

20-30 හෝ 30-40 අතර අංක ඉගෙනීම වඩා පහසු වනු ඇත, මන්ද ඔබ මීට පෙර ඉගෙන ගත් අංක 9 භාවිතා කරනු ඇත. 100 න් පසු සංඛ්‍යා ඉගෙනීම එකම තර්කනය තුළ සිදු කෙරේ. පළමුව, අංකයේ මුහුණු කීයක් තිබේදැයි ඔබට පැවසිය යුතුය. සියයදෙසිය, අටසියය වැනි නිර්ණයන් සිදු කිරීමෙන් පසු ඉතිරි සංඛ්‍යාව ඉංග්‍රීසි අංක ඔබ කොටස ගැලපිය යුතුය.

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉගෙනීමේ අංක ඉතා වැදගත්! ආයතනික හෝ විධිමත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් එදිනෙදා වාචික භාෂාව භාවිතා කරන විට ඉංග්‍රීසි අංක හමු වී ඇත. ඊට අමතරව, පාසැලේ, වැඩ, නිවස, ආහාර ඇණවුම, ලිඛිත පෙත්සම, ලිපිනය හඳුනා ගැනීම සහ තවත් බොහෝ ස්ථානවල. ඉංග්‍රීසි අංකය ඔබට තොරතුරු අවශ්‍ය වේ.

සංඛ්‍යා වල ඉංග්‍රීසි සමානකම් ඔබ නොදන්නේ නම් හෝ ඒවා අසම්පූර්ණ ලෙස ඔබ දන්නේ නම්, ඔබට බොහෝ ගැටලු ඇති වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම හේතුව නිසා ඔබගේ බොහෝ රැකියා අවලංගු වේ. මෙම සන්දර්භය තුළ, ඔබ ඉංග්‍රීසි අංක ඒවායේ අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය සමඟ ඉගෙන ගත යුතුය. පවා, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීම ඔබ පළමුව අංක වලින් ආරම්භ කළ යුතුය.

ඉංග්‍රීසියෙන් අංක සමඟ අභ්යාස

 • වාඩි වී සිටින කාමරයේ පුද්ගලයින් තිස් එක් දෙනෙක් සිටිති. (විසිත්ත කාමරයේ පුද්ගලයන් 31 දෙනෙක් සිටිති.)
 • ලයනල් මෙසී 2019 දී සිය හයවන බැලන් ඩි ඕර් දිනා ගත්තේය. (ලයනල් මෙසී 2019 දී හයවන බැලන් ඩි ඔර් සම්මානය දිනා ගත්තේය.)
 • නායයෑමෙන් මිනිසුන් හයසියයක් නිවාස අහිමි විය. (නායයෑමෙන් 600 දෙනෙකු නිවාස අහිමි විය.)
 • නිශ්ශබ්ද වන්නැයි මම විසි වතාවක් ඉල්ලා සිටියෙමි. (මම ඔබෙන් 20 වතාවක් නිහ be ව සිටින්නැයි ඉල්ලා සිටියෙමි.)
 • ඔහු 2020 දී තෙවැනි වරටත් ප්‍රංශයට ගියේය. (ඔහු 2020 දී තෙවැනි වරටත් ප්‍රංශයට ගියේය.)

ඉංග්‍රීසියෙන් දශම සංඛ්‍යා කියවන්නේ කෙසේද?

ඉංග්‍රීසියෙන් දශම කියවීම තුර්කි හා සසඳන විට එය වෙනස් ආකාරයකින් සිදු වේ. දශම ලක්ෂ්‍යය එය ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස කියවන අතර අනෙක් ඒවා එකින් එක අංක ලෙස කියවනු ලැබේ.

 • 5: පස්වන කරුණ
 • 30: තුන්වන කරුණ
 • 75: ලකුණු හත පහ
 • 06: ලක්ෂ්‍ය ශුන්‍ය හය
 • 95: ලක්ෂ්‍ය නවය පහ

භාගික සංඛ්‍යා ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නේ කෙසේද?

භාගික සංඛ්‍යා ඉංග්‍රීසියෙන් කියවීම කියවීමේ දශම හා සංඛ්‍යා අතර සමානකම් තිබේ. භාග සංඛ්‍යා සංඛ්‍යා ගණනය කරනු ලබන්නේ ගණන් කිරීමේ සංඛ්‍යා භාවිතා කර වන අතර හරය කියවනු ලබන්නේ සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා භාවිතා කරමිනි. ඊට අමතරව, සංඛ්‍යා එකකට වඩා වැඩි වූ විට, හරයේ ඇති ඇණවුම් ගණන බහු වචන වලින් කියවනු ලැබේ. අප කතා කරන රීතිය අංක 2 හැර අනෙකුත් සියලුම අංක වලට අදාළ වේ. හරයේ අංකය 2 වන විට, වෙනස් රීතියක් අදාළ වේ. එවැනි අවස්ථාවන්හි දී, සංඛ්‍යාංකය අඩකින් අඩක් නම්, සංඛ්‍යා 1 ට වඩා වැඩි නම් අර්ධ ලෙස කියවන්න.

 • 1/3: තුනෙන් එකක්
 • 3/5: පහෙන් තුනක්
 • 5/8: අට අට
 • : එක අඩක්
 • 3 / 2: අර්ධ තුනක්

ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රතිශත කියවන්නේ කෙසේද?

ඉංග්‍රීසියෙන් කියවීමේ ප්‍රතිශත එය අතිශයින්ම පහසුය. ඊට අමතරව, ප්‍රතිශත කියවීම අතිශයින්ම වැදගත් බව අප පැවසිය යුතුය. එය විශේෂයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී සහ ව්‍යාපාරික ජීවිතයේ දී භාවිතා වේ.

 • 6%: සියයට හයක්
 • 30%: සියයට තිහක්
 • 36,25%: තිස් හය ලක්ෂ දෙකේ සියයට පහයි
 • %සියය: සියයට සියයක්
 • 500%: සියයට පන්සියයක්

ඉංග්‍රීසියෙන් කාසි කියවන්නේ කෙසේද?

ඉංග්‍රීසියෙන් මුදල් ප්‍රමාණය කියවීමේදී වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරයි. මුදල් මුදල කියවන විට, පළමුව මුළු අංකය කියවනු ලැබේ. එවිට මුදල් අවසානයට එකතු වේ. දශම සංඛ්‍යා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ලක්ෂ්‍යයට පෙර සහ පසු කොටස් වෙන වෙනම කියවීම හමු වේ. එසේම, කියවන මුදලේ කාසියේ නම තිබේ නම්, මෙම නම අවසානයට එකතු කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඉහත සඳහන් කර ඇත දශම කියවීම වෙනස්. මෙම නීති මුදල් වලට පමණක් අදාළ වන බව අපට පැවසිය යුත්තේ එබැවිනි. විෂය වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අපි උදාහරණ සමඟ පැහැදිලි කරන්නෙමු!

 • $ 30: ඩොලර් තිහක්
 • යුරෝ 55: යූරෝ පනස් පහක්
 • 150 £: රාත්තල් එකසිය පනහකි
 • යුරෝ 12,66: යුරෝ දොළහක් හැට හය
 • ඩොලර් 45,35: ඩොලර් හතලිස් පහක් සහ ශත තිස්පහක්

ප්රති result ලයක් වශයෙන්, මුදල් ප්රමාණ කියවීමේදී ඔබ බැරෑරුම් ලෙස වැඩ කළ යුතුය.

මිනුම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නේ කෙසේද?

මිනුම් මිනුම් ඒකක එය තුර්කි භාෂාවේ මෙන් කෙටියෙන් දක්වා ඇත. මීට අමතරව, මිනුම් කියවීමේ අපහසුතාවයක් නොමැති බව අප සඳහන් කළ යුතුය. එය තුර්කි බසින් කියවන බැවින් එය කියවිය හැකිය.

 • මීටර් 50: මීටර් පනහකි
 • පැයට කිලෝමීටර 30 ක්: පැයට කිලෝමීටර් තිහක්
 • අඩි 12: අඩි දොළහකි
 • 2tsp: තේ හැන්දක දෙකක්

අවුරුදු ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නේ කෙසේද?

තුර්කි භාෂාවේ මෙන්, සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා කියවීමට වඩා ඉංග්‍රීසියෙන් වසර කියවීම ටිකක් සංකීර්ණ ය. ඉලක්කම් හතරකින් සමන්විත වසරවලදී, මූලික වශයෙන් පළමු ඉලක්කම් දෙක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස කියවනු ලැබේ. ඊළඟ ඉලක්කම් දෙක පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස කියවන බව අපට පැවසිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, සමහර වසර වලදී මෙම තත්වය අදාළ කළ නොහැක.

විශේෂයෙන් නව සහස්‍රයක පළමු අවුරුදු 100 ඉලක්කම් හතරක් වුවද සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස කියවිය යුතුය. ඊට අමතරව, ඒවා ඉලක්කම් දෙකක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස කියවීම ද සාමාන්‍ය දෙයකි. අනෙක් අතට, සහස්‍රය ඕනෑම වේලාවක සහ ඕනෑම තැනක පූර්ණ සංඛ්‍යා වලින් කියවිය යුතුය. ඔබට සිතිය හැකි පරිදි නව ශතවර්ෂයන් පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස කියවනු ලැබේ. ඊට අමතරව දහසක් යන වචනය භාවිතා නොවේ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය අවුරුදු දහස කියවන විට දහසක් යන වචනය භාවිතා කිරීම ප්‍රශ්නයක් නොවේ.

අවුරුදු තුනේ කියවීමේදී වෙනස් ක්‍රමයක් හමු වේ. ඉලක්කම් තුනේ ඉලක්කම් ලෙස කියවීම සාමාන්‍ය දෙයක් වන අතර, ඉලක්කම් දෙකක අංකයකින් පසුව එක්-ඉලක්කම් අංකයක් ලෙස කියවීම සාමාන්‍ය දෙයකි. ඉලක්කම් දෙකක අවුරුදු පෙර උදාහරණවල මෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යා ලෙස කියවනු ලැබේ. ඊට අමතරව, ව්‍යාකූලත්වයක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඕනෑම වසරක් කියවන අතරතුර ඔබට "වර්ෂය" යන ප්‍රකාශය භාවිතා කළ හැකිය. මේ ආකාරයෙන්, වසරේ අර්ථය වඩාත් නිශ්චිත කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අප සඳහන් කළ අවධාරණය කර ඇත්තේ අවුරුදු දෙක තුනක් කියවන විට පමණි.

මීට අමතරව, "0" වසරට පෙර වසර වේ BC එකතු කිරීමෙන් එය කියවනු ලැබේ. BC යනු "බිසි" ලෙස උච්චාරණය වේ. උදාහරණ සමඟ අවුරුදු කියවන ආකාරය අපට පැහැදිලි කළ හැකිය!

 • 2013: විසි දහතුන හෝ දෙදහස් දහතුන
 • 2006: දෙදහස් හය
 • 2000: දෙදහස
 • 2020: දෙදහස් විසි
 • 1500: පහළොස් සියයක්
 • 1850: දහඅට පනහ
 • 26: විසි හය
 • ක්‍රි.පූ 3000: ක්‍රි.පූ තුන්දහස

අවසාන වශයෙන්, බිංදුව කියවන ආකාරය ගැන කතා කළ යුතුය. බිංදුව භාවිතය බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඇමරිකානු ඉංග්‍රීසි යන දෙඅංශයෙන්ම දක්නට ලැබේ. නිල් යනු ක්‍රීඩා තරඟවල ප්‍රති results ල සඳහා වැඩි වශයෙන් භාවිතා වන ප්‍රකාශනයකි. නැත යනු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ භාවිතා නොවන ප්‍රකාශනයකි.

විශ්ව භාෂාව ගැන කතා කරන විට, මුලින්ම සිතන්න ඉංග්රීසි ආදායම්. මෙය කිසිසේත් අහම්බයක් නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ලෝකයේ පොදු භාෂාව ඉංග්‍රීසි බව නැවත නැවතත් අපට අසන්නට ලැබුණි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම භාෂාව ඉංග්‍රීසි බව අපට පහසුවෙන් පැවසිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඉංග්‍රීසි මෙතරම් ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ කෙසේදැයි සියලු දෙනා කල්පනා කරති.

ඉංග්‍රීසි පුළුල් වෙමින් පවතී; එය කාර්මික විප්ලවයෙන් පසුව අත්විඳින ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ය. වෙළඳාම ජාත්‍යන්තරකරණයට ස්තූතිවන්ත වන අතර ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමාටම හිමි කර ගැනීමට පටන් ගෙන තිබේ. ගෝලීය භාෂාවක්; එය ලෝකයේ වැඩියෙන්ම කතා කරන භාෂාව නොවේ. චීන; එය බොහෝ මිනිසුන් කතා කරන භාෂාවක් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එය නිසැකවම ඉංග්‍රීසි තරම් වැදගත් භාෂාවක් බවට පත්වීමට අසමත් වී ඇත.

ආර්ථික හා දේශපාලන හේතුන් මත භාෂාවක් ගෝලීය වී ඇති බව අපට පැවසිය හැකිය. කාර්මික විප්ලවයෙන් පසු අත්විඳින ලද වර්ධනයන් අනුගමනය කිරීම ඉංග්රීසි ඉගෙන ගැනීම අනිවාර්ය වී ඇත. මීට අමතරව, වසර 400 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ මාධ්‍ය තුළ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම වැදගත් වන තවත් සාධකයකි. ලන්ඩනයේ පළමු ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය පිහිටුවීම මෙම තොරතුරු සනාථ කරන වර්ධනයකි.

ඉංග්‍රීසි අංක උච්චාරණ අක්ෂර වින්‍යාසය

ඉංග්‍රීසි ලෝක භාෂාවක් වූයේ කෙසේද?

ඉංග්රීසි; එය 2020 දශකයේ වර්තමානයේ දීර් world කාලයක් තිස්සේ ලෝකයේ ආධිපත්‍යය දැරූ භාෂාවක් වුවද, එය වහාම මෙම ලක්ෂණය ලබාගෙන නොමැත. Develop තිහාසික වර්ධනයන්ගෙන් පසුව අපට කිව හැක්කේ ඉංග්‍රීසි යනු මුළු ලෝකයම ආධිපත්‍යය දැරූ භාෂාවක් බවයි. ඉංග්රීසි; එය ආර්ථික, කලාත්මක හා විද්‍යාත්මක බලයක් ඇති රටවල නිල භාෂාව වන බැවින් එය ලොව පුරා ව්‍යාප්ත කිරීම පහසුය. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය සන්නිවේදනයේ ඉංග්‍රීසි කැපී පෙනෙන සාධක කිහිපයක් ඇති බව අපට තවමත් පැවසිය හැකිය.

 • බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ වර්ධනය
 • බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ බලය අහිමි වීමෙන් පසු එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛ රාජ්‍යය බවට පත්වීම
 • කාර්මික විප්ලවය
 • බැංකු පද්ධතියේ මතුවීම හා පැතිරීම
 • රාජ්‍යයන් අතර සබඳතා පුළුල් වීම සහ පොදු භාෂාවක අවශ්‍යතාවය මෙම හේතුව නිසා ය
 • රූපවාහිනිය සහ ගුවන්විදුලි විකාශනය, විශේෂයෙන් සිනමාව මතුවීම හා ව්‍යාප්ත වීම
 • විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ හා අධ්‍යයන අධ්‍යයනවල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක්
 • අන්තර්ජාලය තවමත් වෙළඳපොළට ලබා ගත නොහැකි වුවද, එය මිනිසුන්ට තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි කරයි.

එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, ඉංග්‍රීසි භාෂාව අද බවට පත්වීමට ඉහත වර්ධනයන් වැදගත් සාධකයක් බව අපට පැවසිය හැකිය.

අපේ යුගයේ ඉංග්‍රීසි වල වැදගත්කම කුමක්ද?

ඩිජිටල් යුගය, එහි පදනම් 1990 ගණන්වලදී; 2000 දශකයේ හා ඉන් පසුව 2010 දශකය සමඟ එය බරපතල සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කර අද බවට පත්විය. දේශසීමා අතුරුදහන් වීම; ඩිජිටල් යුගයේ වැදගත්ම වර්ධනය ලෙස අවධානය යොමු කරයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, තුර්කියේ ජීවත් වන පුද්ගලයෙකු; කාලය හා ස්ථානයෙහි වෙනසක් තිබියදීත්, ඔහුට ඕනෑම වේලාවක ලෝකයේ අනෙක් පැත්තේ ජීවත් වන පුද්ගලයින් සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, විවිධ භූගෝලීය පුද්ගලයින්ට පොදු භාෂාවක් අවශ්‍ය බව අපට පැවසිය හැකිය. ඉංග්රීසි; එය ඉතා දීර් people කාලයක් තිස්සේ මිනිසුන්ගේ සහ ආයතනවල පොදු භාෂාව වීමට සමත් වී තිබේ.

අථත්ය ලෝකය අපට ලබා දෙන පහසුකම් වලින් ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඉංග්රීසි වෙන කවරදාටත් වඩා පරිවර්තන අවශ්‍යයි. වෙබ් අඩවි සහ ජංගම යෙදුම් යන දෙකම; එය පොදු භාෂාවක් ලෙස ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරයි. ඊට අමතරව සාම්ප්‍රදායික වාණිජ්‍යය වෙනුවට ආදේශ කරන ඊ-වාණිජ්‍යය ද ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, අථත්ය ලෝකයේ ඔබ දකින සෑම දෙයක්ම කියවීම, තේරුම් ගැනීම සහ ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ ඉංග්රීසි දැන සිටීම අත්‍යවශ්‍ය වේ!

ඉංග්‍රීසි වැදගත් වන්නේ ඇයි ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සපයන විට, මිනිසුන්ට තේරුම් ගත හැකි ප්‍රායෝගික කරුණු ගැන කතා කිරීම අවශ්‍ය වේ. විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික වර්ධනයන් අනුගමනය කිරීමට ඉංග්‍රීසි දැනුම අත්‍යවශ්‍ය වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, කොරෝනා වයිරස්, එන්නත් අධ්‍යයනයන් සහ තවත් බොහෝ කරුණු පිළිබඳව බෙදාගත් සෑම විස්තරයක්ම; එයට සාමාන්‍යයෙන් විදේශ සම්පත් ඇතුළත් වේ.

ඊට අමතරව, ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිටින අයට අවශ්‍ය විටෙක මුළු ලෝකයටම කථා කළ හැකි බව අපට පැවසිය හැකිය. යූ ටියුබ් හි උඩුගත කරන ලද ඉංග්‍රීසි වීඩියෝවලට ස්තූතියි, සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෘත්තීය හා අධ්‍යාපන අවස්ථා වලට මුහුණ දෙන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව ස්වල්පයක් නොවේ! අන්තර්ජාලයේ සජීවීව විකාශනය කිරීමෙන් අනුගාමිකයන් දහස් ගණනක් සමඟ කතා කරන අය ද සිටිති! වීඩියෝ සහ සටහන්; එය ආලෝකයේ වේගයෙන් පැතිරෙමින් පවතී, එබැවින් කථා කිරීමට, අන්තර්ජාලයේ. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ කටහ heard ඇසීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්රීසි කල යුතුමයි!

ඉංග්‍රීසි දැන ගැනීමෙන් දේශසීමා විනාශ කළ හැකි ආකාරය අපට හොඳ උදාහරණයකින් පැහැදිලි කළ හැකිය. දැන් වයස අවුරුදු 18 ක් වන ස්වීඩනයේ ග්‍රේටා තන්බර්ග්; දේශගුණික විපර්යාසයන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා අවස්ථාවේදී ඔහු 2018 අගෝස්තු මාසයේදී විරෝධතා ආරම්භ කළේය. දේශගුණය සඳහා පාසල් වැඩ වර්ජනය සමඟ අවධානය යොමු කිරීම, තන්බර්ග්; ඔහු එතැන් සිට දේශගුණික ක්‍රියාකාරිකයෙකි. අනෙක් ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් තන්බර්ග් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි වැදගත්ම දෙය නම් නිසැකවම ඔහුගේ විශිෂ්ට ශෛලියයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, තන්බර්ග් තමාට පැවසීමට අවශ්‍ය දේ වඩාත් නිවැරදි වාක්‍යයෙන් සහ කටහ tone ින් පැහැදිලි කරයි; එය එහි ශ්‍රේෂ් English ඉංග්‍රීසි භාෂාව සමඟ ප්‍රබල හැඟීමක් ඇති කරයි. තන්බර්ග්; ඉංග්රීසි ඔහු යෞවනයෙක් නම්, ඔහුගේ ධර්මිෂ් case නඩුව නොතකා ඔහු කිසි විටෙකත් ඔහුගේ කටහ heard ඇසෙන්නේ නැත!

ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනවල භාවිතයන් අතිශයින්ම පුළුල්! ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන වෛද්‍ය විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය සහ වෙනත් බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල, විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා වල භාවිතා වන බව අප පැවසිය යුතුය. ඊට අමතරව, විශේෂයෙන් ඩිජිටල් ලෝකයේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන එය අතිශයින්ම tive ලදායී රැකියා සඳහා යොදා ගනී. විශේෂයෙන් ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේ ඉංග්‍රීසි බලපෑම ගැන කතා කිරීම අවශ්‍ය වේ. විශාල වෙළඳ නාම වර්ධනය වීමට හා ගෝලීය වීමට ඩිජිටල් හැකියාවන්හි පැවැත්ම අතිශයින්ම වැදගත්ය! සෑම සමාගමකටම ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇත්තේ එබැවිනි. අතිරෙකව, ඉංග්රීසි පරිවර්තනය එහි සේවාවන්හි වැඩිදියුණු කිරීම් ද තිබේ.

පරිවර්තන සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීම නිසා පරිවර්තන සේවාවන්හි නව්‍යකරණයන් ද සිදු කෙරේ. නිර්මාණාත්මක පරිවර්තන සේවාවන් තිබීම නිසා ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන ලොව පුරා බෙදා ගැනීමට හැකි වේ. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස ඩිජිටල් පරිවර්තන ලෝකය මැද ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන නිවැරදි යැයි අපට පැවසිය හැකිය. ඊට අමතරව, ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයට ස්තූතිවන්ත වෙමින් කලා කටයුතු සමීපව අනුගමනය කරනු ලැබේ. වෙනත් විදිහකින්, ඉංග්රීසි පරිවර්තනය; හැකි ඉක්මනින් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින තාක්‍ෂණික හැකියාවන්ට අනුවර්තනය වීමෙන් එය සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ස්ථානයක් සොයා ගනී.

මේ සියලු හේතු නිසා අපගේ යුගයේ ඉංග්‍රීසි වැදගත්කමක් ඇති බව අපට පැවසිය හැකිය. පාසල්වල, වැඩ කරන පරිසරවල සහ ඔබට සිතිය හැකි ඕනෑම තැනක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එය අවශ්‍යතාවයක් බවට පත්වීම අනිවාර්ය විය.