ප්‍රාථමික හා මධ්‍යම පාසල් සිසුන් සඳහා ජර්මානු පාඩම්

හිතවත් සිසුන් මිතුරන් සහ දෙමාපියන්; ඔබ දන්නා පරිදි, අපගේ වෙබ් අඩවිය සිය ගණනක් ජර්මානු පා course මාලා ඇති තුර්කියේ විශාලතම ජර්මානු පුහුණු අඩවියයි. ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි, අපි මෙම පාඩම් ප්‍රාථමික සහ උසස් පාසල් සිසුන් සඳහා කාණ්ඩ කර ඒවා පන්තිවලට බෙදුවෙමු. ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික පාසල් සිසුන් සඳහා අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට අනුකූලව සකස් කරන ලද අපගේ ජර්මානු පාඩම් වර්ගීකරණය කර පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත.

පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති ජර්මානු පාඩම් සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වාදීමේ මට්ටම සහ ප්‍රධාන වශයෙන් දෘශ්‍ය සහිත දෘශ්‍ය ජර්මානු පාඩම් වේ. අපගේ සවිස්තරාත්මක හා දිගු දේශන ජර්මානු පාඩම් ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික පාසල් සිසුන්ට එතරම් සුදුසු නොවන බැවින්, අපි මෙහි ඇතුළත් කර ඇත්තේ අපගේ සරල හා දෘශ්‍ය පාඩම් පමණි.

පහත දැක්වෙන්නේ අපේ රට පුරා ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික පාසල් සිසුන්ට ලබා දෙන ජර්මානු පාඩම් ලැයිස්තුවකි. පහත ජර්මානු ඒකක ලැයිස්තුව සරල සිට දුෂ්කර දක්වා පිළිවෙලට ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමහර ජර්මානු පෙළපොත් වල, සමහර පාසල්වල විෂයයන්ගේ අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

ඊට අමතරව, ජර්මානු පාඩම උගන්වමින් සිටියදී, ජර්මානු පාඩමට ඇතුළත් වන ගුරුවරයාගේ අධ්‍යාපන උපායමාර්ගය අනුව ඒකකවල අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

තුර්කියේ ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික පාසල්වල සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන මාතෘකා පහත පරිදි වේ.

ජර්මන් දින

ජර්මන් මාස සහ කාලවල

නිදර්ශන ජර්මානු අංක

නිදර්ශන ජර්මානු ඔරලෝසු

ජර්මානු වර්ණ

නිදර්ශන ජර්මානු අවයව

ජර්මානු පලතුරු

ජර්මානු එළවළු

ජර්මානු ප්රියනති

ජර්මානු කැටපිලර්

ජර්මන් පාසල් සැපයුම්

හිතවත් සිසුන් සහ දෙමාපියන්, ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික පාසල් සිසුන්, අපගේ වෙබ් අඩවියේ නිදර්ශනීය ජර්මානු පාඩම් ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර වරින් වර අපගේ වෙබ් අඩවියට නව මාතෘකා එකතු කරනු ලැබේ. නව ජර්මානු පාඩම් එකතු කළ විට මෙම පිටුව යාවත්කාලීන වේ.

අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි