ජර්මානු, ජර්මනිය කැෆේ ඇල්මන්ක්ස් - ජර්මන්කාක්ස්

  විෂය / ආරම්භ
0 සාමාජිකයින් සහ 5024 නරඹන්නන් මෙම කොටස නරඹමින් සිටිති.
2 පිළිතුර
6696 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 23, 2020 at 12:37:18
කිරීම: volkanxnumx
1 පිළිතුර
2881 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය අගෝස්තු 21, 2020, 09:19:26 පෙ.ව.
කිරීම: yenicerixnumx
0 පිළිතුර
1898 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය දෙසැම්බර් 23, 2019 at 08:24:34 ප.ව.
කිරීම: dilek_xnumx
0 පිළිතුර
3572 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 03 ජුනි 2019 දින පෙ.ව. 10:24:52 ට
කිරීම: මෙම almanyafatih
වීසා

ආරම්භ temmuzxnumx

0 පිළිතුර
3153 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 27, 2018 at 01:00:54 පෙ.ව.
කිරීම: temmuzxnumx
1 පිළිතුර
4077 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය ඔක්තෝබර් 23, 2018 at 11:52:49 පෙ.ව.
කිරීම: scurtel
0 පිළිතුර
3617 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය ජූලි 19, 2018 at 09:31:25 ප.ව.
කිරීම: cavusdk
3 පිළිතුර
5162 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 04 ජුනි 2018 දින පෙ.ව. 12:39:54 ට
කිරීම: දිය සායම්
ඇල්මන්ක්ස් චැට් ස්ථානය

මුතිම් විසින් ආරම්භ කරන ලදී « 1 2 3 4 ... 46 »

500 පිළිතුර
155259 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය මැයි 27, 2018 at 03:20:07 පෙ.ව.
කිරීම: දිය සායම්
3 පිළිතුර
5754 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය මැයි 09, 2018 at 02:57:23 ප.ව.
කිරීම: ustaxnumx
0 පිළිතුර
3943 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය අප්රේල් 22, 2018 at 10:46:43 පෙ.ව.
කිරීම: මෙම MDRTbc
0 පිළිතුර
4873 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය මාර්තු 22, 2018 at 12:06:12 පෙ.ව.
කිරීම: zinedxnumx
49281 පිළිතුර
6283324 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 05 ජනවාරි 2018 දින ප.ව. 02:31:54
කිරීම: රාජාලීන් විසින්
6 පිළිතුර
8317 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 27, 2017 at 01:04:24 පෙ.ව.
කිරීම: මෙම tugruloneml
1 පිළිතුර
4752 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 27 ජුනි 2017 දින පෙ.ව. 03:02:35 ට
කිරීම: amedxnumx
0 පිළිතුර
9869 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 05 ජුනි 2017 දින පෙ.ව. 09:37:04 ට
කිරීම: YAMANEF කිරීමට
2 පිළිතුර
4948 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 29 ජනවාරි 2017 දින ප.ව. 04:39:39
කිරීම: yenicerixnumx
4 පිළිතුර
5432 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය දෙසැම්බර් 05, 2016 at 09:01:15 ප.ව.
කිරීම: erddinc
0 පිළිතුර
4529 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 12, 2016 at 01:21:54 පෙ.ව.
කිරීම: YAMANEF කිරීමට
10 පිළිතුර
9520 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 11, 2016 at 11:27:37
කිරීම: 3,14
1 පිළිතුර
4683 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 11, 2016 at 11:25:24
කිරීම: 3,14
0 පිළිතුර
4841 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 06, 2016 at 03:12:25 පෙ.ව.
කිරීම: muenchnerxnumx
2 පිළිතුර
4849 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය ඔක්තෝබර් 21, 2016 at 04:06:58 ප.ව.
කිරීම: tugce_doerj වේ
1 පිළිතුර
4902 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය ඔක්තෝබර් 20, 2016 at 10:36:52 ප.ව.
කිරීම: 3,14
17 පිළිතුර
17768 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 01 ජුනි 2016 දින ප.ව. 04:46:18
කිරීම: 3,14
2 පිළිතුර
5341 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 01 ජුනි 2016 දින ප.ව. 04:21:17
කිරීම: 3,14
0 පිළිතුර
4734 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය අප්රේල් 27, 2016 at 04:32:45 ප.ව.
කිරීම: Nazarnet
3 පිළිතුර
12011 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය අප්රේල් 19, 2016 at 08:19:52 ප.ව.
කිරීම: ලියොනල් කෝප්ලන්ඩ්
9 පිළිතුර
12391 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය මාර්තු 13, 2016 at 09:32:27 ප.ව.
කිරීම: ඇත ahting
0 පිළිතුර
4809 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය නොවැම්බර් 26, 2015 at 09:08:01 පෙ.ව.
කිරීම: almancaxxnumx
11 පිළිතුර
14639 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය ඔක්තෝබර් 05, 2015 at 02:12:35 ප.ව.
කිරීම: 3,14
4 පිළිතුර
5920 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය සැප්තැම්බර් 27, 2015 at 01:55:42 ප.ව.
කිරීම: erddinc
7 පිළිතුර
8235 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය සැප්තැම්බර් 22, 2015 at 02:18:44 ප.ව.
කිරීම: omer වේ
4 පිළිතුර
6864 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 05 සැප්තැම්බර් 2015 දින, 11:16:18 පෙ.ව.
කිරීම: egelixnumx
trhnfotos

ආරම්භ trhn

0 පිළිතුර
4904 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය අගෝස්තු 27, 2015, 01:50:11 පෙ.ව.
කිරීම: trhn
3 පිළිතුර
6877 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය අගෝස්තු 12, 2015 at 08:10:30 ප.ව.
කිරීම: Baybars
1 පිළිතුර
5771 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය අගෝස්තු 04, 2015, 12:26:35 පෙ.ව.
කිරීම: feritxnumx
කාටූන්

ආරම්භ yã¼cel « 1 2 3 »

31 පිළිතුර
33754 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය ජූලි 01, 2015, 10:58:06 පෙ.ව.
කිරීම: Soziologin-D
10 පිළිතුර
8823 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 15 ජුනි 2015 දින පෙ.ව. 12:32:24 ට
කිරීම: münih_uşak
2 පිළිතුර
4843 ඉදිරිපත්
අවසාන පණිවුඩය 07 ජුනි 2015 දින ප.ව. 03:39:35
කිරීම: මෙම sawr

 

අපගේ අන්තර්ජාල ඉගෙනුම් යෙදුම අන්තර්ජාලයෙන් පිටත ය.
ඔබගේ දුරකථනයට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් අයදුම්පත බාගත කිරීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න


ජර්මානු පරිවර්තනය | ජර්මානු ඉගෙනීම | ජර්මානු අංක | ජර්මන් ස්වයං ප්රවර්ධනය
ජර්මන් දින | ජර්මන් වචන | ජර්මානු ගීත | ජර්මානු වර්ණ | සංසද සංග්රහය

සහාය දක්වන භාෂා: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu