ඉංග්රීසි මාස

මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩමේදී අපි ඉංග්‍රීසි මාස දේශන දකිමු. ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මාස ගැන අභ්‍යාස…

ජර්මානු ස්වයං ප්රකාශනයක්

මෙම පාඩමේදී, අපි ඔබව ජර්මානු භාෂාවෙන් හඳුන්වා දීම සහ ජර්මානු භාෂාවෙන් අප ගැන තොරතුරු ලබා දීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු.

ජර්මානු කලා කථාවන් (Geschlechtswort)

ආයුබෝවන් හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ජර්මානු ලිපි යන මාතෘකාවෙන් යුත් මෙම පාඩමේදී අපි විශේෂයෙන් ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට උනන්දු වෙමු.

ජර්මානු පලතුරු

හිතවත් ජර්මානු ඉගෙන ගන්නන්, මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු පලතුරු ගැන කතා කරමු. ජර්මන් පළතුරු...

නිවසේ සිට මුදල් ඉපයිය හැකි ක්‍රම

අපගේ 2022 මාර්ගෝපදේශය තුළ නිවසේ සිට මුදල් ඉපැයීමේ ක්‍රම, නිවසේ සිදු කිරීමට මුදල් ඉතිරි කිරීමේ රැකියා සහ නිවසේ සිට අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීම...

ජර්මානු සත්ව නාමයන්

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් සතුන් පිළිබඳ විෂය දකිමු. ජර්මානු සත්ව නාම ලැයිස්තුවක්...

ජර්මානු පලතුරු සහ එළවළු

ජර්මන් පළතුරු යනු සාමාන්‍යයෙන් 9 හෝ 10 ශ්‍රේණිවලට උගන්වනු ලබන විෂයයකි. මෙම පා course මාලාව ඔබට ජර්මානු සහ…

ඩයි මොනාට්

German Die Monate යනු කුමක්ද? Die Monate ජර්මානු වචනයේ තේරුම ජර්මානු භාෂාවෙන් "මාස" යන්නයි. ජර්මානු භාෂාවෙන් මාස

ජර්මානු මුළුතැන්ගෙය

ජර්මානු කුස්සියට උපකරණ, ජර්මානු කුස්සියට උපකරණ, ජර්මානු කුස්සියට උපකරණ, ජර්මානු කුස්සියට උපකරණ ...

ලිපියක් යනු කුමක්ද?

ජර්මානු භාෂාවෙන්, ගණ නාම පද ඉදිරියේ ලිපියක් ඇත. ජර්මානු නාම පද වලට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ඇති අතර මෙම ලිංග තුන...

ජර්මානු කාර්යාල ගෘහ භාණ්ඩ

ජර්මානු කාර්යාල ගෘහභාණ්ඩ යන මාතෘකාවෙන් යුත් මෙම පාඩමේදී, අපි ජර්මානු කාර්යාලීය ගෘහභාණ්ඩ පරීක්ෂා කරනු ඇත, අපි ඔබට වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ…

ජර්මානු ආහාර ජර්මානු බීම

ජර්මානු ආහාර සහ බීම යන මාතෘකාවෙන් යුත් මෙම පාඩමෙන් අපි නැවත ජර්මානු ආහාර නම් සහ ජර්මානු බීම නම් ඉගෙන ගනිමු.

ජර්මානු විනෝදාංශ

අපගේ විනෝදාංශ ජර්මානු භාෂාවෙන් නම් කර ඇති මෙම පාඩමෙන්, ජර්මානු භාෂාවෙන් අප ඉදිරිපිට සිටින කෙනෙකුට ජර්මානු භාෂාවෙන් අපගේ විනෝදාංශ පවසන ආකාරය අපි ඉගෙන ගනිමු.