අගෝස්තු මාසය කුමක්ද?

ජර්මානු භාෂාවෙන් අගෝස්තු මාසය කුමක්ද?

අගෝස්තු යන වචනයේ තේරුම ඔබ දන්නවාද?

අගෝස්තු මාසය කුමක්ද?

අගෝස්තු යන ජර්මානු වචනයේ තේරුම අගෝස්තු මාසයයි. අගෝස්තු යනු වසරේ 8 වන මාසයයි.

අගෝස්තු

අගෝස්තු

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු සහ නියැදි වාක්‍යවල මාස හා asons තු තිබේ. අපි අගෝස්තු මාසය ඉගෙන ගත්තා, ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට සියලු ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු .තු ඉගෙන ගත හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු මාස ​​සහ සෘතු ජර්මන්

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති ජර්මානු පාඩම් දහස් ගණනකින් ප්‍රයෝජන ගැනීමෙන් ඔබට ජර්මානු මාර්ගගතව ඉගෙන ගත හැකිය.

ඔබගේ උනන්දුවට ස්තූතියි.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි