ජර්මනියේ භාෂා පා course මාලාව සහ භාෂා පාසල් මිල ගණන්

මෙම පර්යේෂණයේදී, ජර්මනියේ භාෂා පාසලේ හෝ භාෂා පා courses මාලා වල මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ලබා දීමට අපි උත්සාහ කරන්නෙමු. ඔබට ඉගෙන ගත හැකි බොහෝ භාෂා පාසල් සහ විශ්ව විද්‍යාල ජර්මනියේ ඇත.

පොදුවේ යුරෝපය දෙස බලන විට, ජර්මානු මව් භාෂාව වන අතර එය වැඩිපුරම කතා කරන ස්ථානය වන බැවින් ජර්මානු නගර ඉගෙනීමට කැමති අයගේ පළමු තේරීම් අතර වේ. ජර්මානු භාෂා අධ්‍යාපනය සඳහා වඩාත් කැමති ජර්මානු නගර දෙස බලන විට, බර්ලින්, කොන්ස්ටන්ස්, ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්, හයිඩෙල්බර්ග්, හැම්බර්ග්, කොලෝන්, මියුනිච් සහ රැඩොල්ෆ්සෙල් පෙනී යයි. මෙම නගරවල එක් එක් පාසල සඳහා අවශ්‍ය කාලය, අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ගාස්තුව වෙනස් වේ. ජර්මනියේ භාෂා පාසල් මිල 2018 යන මාතෘකාව යටතේ අපි ලැයිස්තුගත කරන වගුව සමඟ දළ මිල ගණන් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ලබා දීමට අපි උත්සාහ කරමු.

ජර්මනියේ විදේශීය භාෂාවක් හැදෑරීමට කැමති සිසුන්ට සුදුසු ගුණාත්මක හා දැරිය හැකි මිලකට භාෂා පාසලක් සොයා ගැනීම සඳහා හොඳ පර්යේෂණ කිරීම හෝ මෙම රැකියා සඳහා මැදිහත් වන ආයතනය හා සම්බන්ධ වීම අවශ්‍ය වේ. ජර්මානු ක්‍ෂේත්‍රය හැදෑරීමට අවශ්‍ය කුමන සිසුන් සඳහාද යන්න පළමුව ශිෂ්‍යයන් විසින් තීරණය කළ යුතුය. භාෂා පාසල්වල මෙම වර්ගීකරණය අනුව වෙනස සිදු කෙරේ.

ඔබට ජර්මනියේ සමහර භාෂා පාසල් සහ ඒවායේ මිල ගණන් පහතින් සොයාගත හැකිය. වගුවේ අඩංගු වේ යුරෝ වල මිල ගණන් කොන්දේසි වලින් ප්‍රකාශිතයි.

බර්ලිනයේ භාෂා පාසල් සඳහා මිල ගණන්, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

බර්ලින්  පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
CDC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.340,00 4.680,00 230,00 160,00 - -
20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 180,00 - -
ඩොයිෂ් කළා 24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00
යුරෝ 20 512,00 768,00 1.024,00 1.280,00 1.536,00 3.024,00 319,00 220,00 110,00 60,00
25 680,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 2.040,00 4.032,00

 

කොන්ස්ටන්ස් හි භාෂා පාසල් සඳහා මිල ගණන්, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

CONSTANCE   පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
HUMBOLDT INSTITUT 30 3.060,00 4.590,00 6.120,00 7.650,00 9.180,00 18.360,00 ඇතුළු - - -

 

ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් හි භාෂා පාසල් සඳහා මිල ගණන්, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

ෆ්රැන්ක්ෆර්ට්  පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
ඩොයිෂ් කළා 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 240,00 180,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

හයිඩෙල්බර්ග් හි භාෂා පාසල් සඳහා මිල ගණන්, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

හයිඩෙල්බර්ග්  පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
ජාත්‍යන්තර නිවස 20 720,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 1.920,00 3.840,00
25 840,00 1.170,00 1.560,00 1.950,00 2.160,00 4.320,00 255,00 165,00 45,00 -
30 1.000,00 1.380,00 1.840,00 - 2.040,00 4.080,00
F + U ACADEMY 20 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.200,00 2.400,00 190,00 110,00 25,00 50,00
30 640,00 960,00 1.280,00 1.600,00 1.500,00 3.000,00

 

හැම්බර්ග් හි භාෂා පාසල් සඳහා මිල ගණන්, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

හැම්බර්ග්   පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
ඩොයිෂ් කළා 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 260,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

කොලෝන් හි භාෂා පාසල්වල මිල ගණන්, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

 COLOGNE   පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
CDC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 230,00 225,00 - -

 

මියුනිච් හි භාෂා පාසල්වල මිල ගණන්, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

මුනිච්  පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
CDC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 230,00 140,00 - -
ඩොයිෂ් කළා 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 260,00
24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00 240,00 - -
28 1.140,00 1.700,00 2.260,00 2.690,00 3.120,00 6.240,00

 

රැඩොල්ෆ්සෙල් හි භාෂා පාසල් මිල, නවාතැන් සහ වෙනත් ගාස්තු.

 රැඩොල්ෆ්සෙල්  පාසලේ සතිපතා පා se මාලා වේලාවන් කාලය / මිල සතිපතා නවාතැන් වෙනත් ගාස්තු
සති 4 යි සති 6 යි සති 8 යි සති 10 යි සති 12 යි සති 24 යි හෝම්ස්ටේ Yurt කයිටා කොන්. රෙස්.
CDC 24 860,00 1.290,00 1.720,00 2.150,00 2.484,00 4.968,00 195,00 100,00 - -

 

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ වෙබ් අඩවිය කෙරෙහි ඔබ දැක්වූ උනන්දුවට ස්තූතියි, ඔබගේ ජර්මානු පාඩම් සාර්ථක කර ගැනීමට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඔබට දැකීමට අවශ්‍ය විෂයක් තිබේ නම්, ඔබට එය සංසදයට ලිවීමෙන් අපට වාර්තා කළ හැකිය.

ඒ හා සමානව, අපගේ ජර්මානු ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදය, අපගේ ජර්මානු පාඩම් සහ සංසද ප්‍රදේශයේ අපගේ වෙබ් අඩවිය පිළිබඳව ඔබට වෙනත් ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා සහ සියලු ආකාරයේ විවේචන ලිවිය හැකිය.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි