කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු භාෂාවෙන් නාමවිශේෂණ (Adjektiv-Deklination)

ජර්මානු භාෂාවෙන් නාම-පිරිහීම

ජර්මානු නාම විශේෂණ සංයෝජන

සිද්ධි උපසර්ගයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ජර්මානු භාෂාවේ නාමවිශේෂණ වාක්‍යයේ භාවිතා වේ.

(මස්කුලින්) (උදාසීන) (ස්ත්‍රී) (බහු)
(දාස්)

Nom.:der nette-e das klein-e die alt-e die nett-en
ලෙහර් කරුණාවන්ත වංචාව ලෙහ්රර් / ෆ්‍රෝවන්

ein nett-er ein klein-es eine alt-e - nett-e
ලෙහර් කරුණාවන්ත වංචාව / කයින්ඩර්

අක්ක්: ඩෙඩන් නෙට්-එන් දාස් ක්ලයින්-ඊ ඩයි ඇල්ට්-ඊ ඩයි නෙට්-එන්
ලෙහර් කරුණාවන්ත වංචාව ලෙහ්රර් / ෆ්‍රෝවන්

einen nett-en ein klein-es eine alt-e - nett-e
ලෙහර් කරුණාවන්ත වංචාව ලෙහර් / කින්ඩර්

Dat.: Dem nett-en dem klein-en der alt-en den nett-en
ලෙහර් කාරුණික වංචාව Kindern / Frauen

einem nett-en einem klein-en einer alt-en - nett-en
ලෙහර් කරුණාවන්ත වංචාව ලෙහර්න් / කින්ඩර්න්

Gen.:des nett-en des Klein-en der alt-en der alt-en
ලෙහ්රර්ස් කින්ඩස් ෆ්‍රෝ ලෙහර් / කයින්ඩර් / ෆ්‍රෝවන්

eines nett-en eines klein-en einer alt-en - alt-en
ලෙහ්රර්ස් කින්ඩස් ෆ්‍රෝ ලෙහර් / කයින්ඩර් / ෆ්‍රෝවන්

Beispielsaetze: (ae = තිත් a)

F Nr Nominativ: Das ist der nett-e Lehrer.

ඩා කොම්ට් දාස් ක්ලයින්-ඊ කරුණාව. Hier geht die alt-e Frau / Dame.

(Plural)

ඩා කොමන් ඩෙට් නෙට්-එන් ලෙහ්රර් / ඩී ක්ලයින්-එන් කින්ඩර් / ඩයි ඇල්ට්-එන් ෆ්‍රවුන්.

Hier steht ein nett-er Mann.Da weint ein klein-es Kind.

සිට්ස්ට් අයින් ෂෝන්-ඊ ෆ්රෝ හතරක්.

(Plural)

Dort sprechen - nett-er - / - klein-e Kinder / –alt-e Frauen.

F Akr Akkusativ: Ich besuche වෙතින් nett-en Lehrer.

ඉච් මැග් දාස් ක්ලයින්-ඊ කරුණාව. Ich sehe die alt-e Frau.

(Plural)

Ich kenne die nett-en Lehrer./die klein-en Kinder / die alt-en Frauen.

Ich suche einen nett-en Mann. Ich rufe ein klein-es Kind.

Ich begrüsse eine alt-e Frau.

(Plural)

Ich suche - nett-en Lehrer./Kinder/Frauen.

Fatr Dativ:

ඉච් හෙල්ෆ් ඩෙම් නෙට්-එන් ලෙහර්. ඉච් ඩන්කේ ඩෙම් ක්ලයින්-එන් කරුණාව.

Ich schreibe der alt-en Frau.

(Plural)

නෙට්-එන් ලෙහර්න් / ඉඩන් ක්ලයින්-එන් කින්ඩර්න් / ඇල්ට්-එන් ෆ්‍රවුන් වෙතින් ඉච් හෙල්ෆ්.

Das Tasche gehört einem nett-en Mann./einem klein-en Kind./einer alt-en Frau.

(Plural)

ඩයි කොෆර් ගෙහෙරන් - නෙට්-එන් ලෙහර්න්. / ක්ලයින්-කින්ඩර්න්. / ඇල්ට්-ෆ්‍රවුන්.

Furr Genitiv:

Das ist der Koffer des nett-en Lehrers./des klein-en Kindes / der alt-en Frau.

(Plural)

දාස් සින්ඩ් ඩයි බෙචර් ඩර් නෙට්-එන් ලෙහර් / ඩර් ක්ලයින්-එන් කින්ඩර් / ඩර් ඇල්ට්-එන් ෆ්‍රවුන්.

Das ist die Uhr eines nett-en Lehrers./eines klein-en Kindes./einer alt-en Frau.

(Plural)

Das sind die Uhren - nett-en Lehrer / klein-en Kinder./alt-en Frauen.

ADJ SHOOTING TABLE (ABSTRACT)

DER DAS DIE

ඒක වචන: ආරූඪ. bestimmter -e -e -e
ලිපිය:

unbestimmter -er -es -e
ලිපිය:

අක්කර: bestimmter -en -e -e
ලිපිය:

unbestimmter -en -es -e
ලිපිය:

Dativ: bestimmter / -en -en -en
unbestimmter ලිපිය:

ජානමය: bestimmter / -en -en -en
unbestimmter ලිපිය:

බහු: -en -en -en

Übung: Ergaenze!

(Bestimmter Article) (Unbestimmter Article)

1. දාස් ඉස්ට් ඩර් නියු…. ෆුලර්. 2. Das ist ein neu… .. Fller.

3. දාස් ඉස් දාස් කුණුවීම…. Hefter. 4. දාස් ඉට් අයින් කුණුවීම… .. හෙෆ්ට්.

5. ඩා කොම්ට් ඩයි ජුන්ග්… ඩේම්. 6. ඩා කොම්ට් අයින් ජුන්ග් ……. ඩෑම්.

7. ඩෝර්ට් සිට්සන් ඩයි නෙට්… මෙන්ෂෙන්. 8. Dort sitzen - nett… Menschen. (Pl)

9. ඉච් කෆේ ඩෙන් බිලිග්… රෝම. 10. Ich lese einen deutsch…. ඇත්තය.

11.Er braucht das klein…. Hefter. 12. පුද්ගලික බ්‍රවුට් අයින් ක්ලයින් එච් .. හෙෆ්ට්.

13. ඩු නිම්ස්ට් ඩයි හය… ටස්චේ. 14. ඩු නිම්ස්ට් ඊන් හය… .. හෝස්.

15. විර් ඩන්කන් ඩෙම් ගට්…. මන්නා. 16. Wir helfen einem nett… .. මෑන්.

17. Das ist das Auto des
ඩොයිෂ් ... Mannes. 18.Das ist der Pass eines
fremd… .. මෑන්ස්.
19. ගිබ්ස්ට් ඩු ඩෙම් හස්තය.
මැඩ්චන් දාස් ජෙල්ඩ්? 20. Schenkst du einem arm….
පුල්ලියෙන් කරුණාවන්තද?

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි