ජර්මානු භාෂාවෙන් ගෙහෙන්ගේ ක්‍රියා පද සහ සංයෝජන

ජර්මානු භාෂාවෙන් ගෙහෙන්ගේ ක්‍රියා පද සහ සංයෝජන

ජර්මානු ක්‍රියා පද සංයෝජනය - ගෙහෙන් යන ක්‍රියා පදය සංයුක්ත කිරීම

gehen-to-go

Präsens
ඉෂාරා
ඩී
මේ කතාවයි
Sie geht
අනුගමනය කිරීම
wir gehen
අනුගමනය කිරීම
Sie gehen
sie gehen

preterite
ඉච් ගිං
ඩී
ගින්ග්
Sie ging
ගින්ග්
වර් ජින්ගන්
ihr gingt
Sie gingen
sie gingen

සුවඳ විලවුන්
ඉච් බින් ගෙගන්ගන්
ඩු බිස්ට් ගෙගන්ගන්
ඒක තියෙන්නෙ
වර් සින් සින් ගෙගන්ගන්
සී
සින් සින්ඩ් ගෙගංගන්

Plusquamperfekt'te
මමයි
ඩොනල්ඩ් ගෙගංගන්
යුධ ගැටුම්
වීර් වේරන් ගෙගන්ගන්
වෙඩි උණ්ඩය
Sie waren gegangen

ෆියුචර් මම
ich වර්ඩ් ගෙහෙන්
ඩී
අන්න හරි
වීර් වර්ඩන් ගෙහෙන්
මම
Sie werden gehen

ෆියුචර් II
ich වර්ඩ් ගෙගන්ගන් සීන්
ඩබ්ලිව්
අන්න ඒකයි
වීර් වර්ඩන් ගෙගන්ගන් සීන්
මම
මේකයි

කොන්ජන්ට් අයි ප්රසෙන්ස්
ඉෂාරා
ඩී
ගේශී
wir gehen
අනුගමනය කිරීම
Sie gehen

කන්ජන්ට් II ප්රැසෙන්ස්
ගෑග්
දිලිසෙන
ගංවතුර
වර් ජින්ගන්
ihr ginget
Sie gingen

සංජානනය
ich sei gegangen
ගිමන් හලක්
එයාලා
මල්ලී
ගාර්ඩන්
මේකයි

සම්බන්ධක II
ich ware gegangen
ඩබ්ලිව්
ඒවගේම
wir waren gegangen
ihr waret gegangen
sie waren gegangen

කොන්ජන්ට් ෆියුටූර් I
ich වර්ඩ් ගෙහෙන්
ඩර්ඩ්රෙඩ් ජේන්
අනේ
වීර් වර්ඩන් ගෙහෙන්
මම
Sie werden gehen

සංයුක්ත II ෆියුචර් I
ich wurde gehen
ඩි
එයාලා
wir wurden gehen
ihr wurdet gehen
sie wurden gehen

කොන්ජන්ට් ෆියුටුර් II
ich වර්ඩ් ගෙගන්ගන් සීන්
අන්තිම ගීතය
මේක වෙන්නෙ
වීර් වර්ඩන් ගෙගන්ගන් සීන්
මම
මේකයි

සම්බන්ධක II ෆියුචර් II
අයිච් වර්ඩ් ගෙගන්ගන් සීන්
අන්තිම ගීතය
ඒකයි
ඔබට කමක් නැත්නම්,
ihr würdet gegangen sein
මේකයි

පාර්ටිසිප්
ගෙහෙන්ඩ්
මෙම gegang

අත්යවශ්ය
ගහෙන් හරි ගහ
ගහෙන් වයිර්
ගෙට්
ගිහින් සීයි