ජර්මානු කාලය

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු කාලය ඔබට අදාළ පාඩම් එක්රැස් කර ඒවා සාමූහිකව පිටුවක දැකීම සඳහා අපි මෙම පිටුව සකස් කර ඇත්තෙමු.

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු කාලවලදී අප විසින් සකස් කරන ලද පාඩම් ලැයිස්තුවකි. ජර්මානු වේලාවන් සම්බන්ධයෙන්, අපි මුලින්ම දුටුවේ ජර්මානු වාක්‍ය ව්‍යුහය සහ ජර්මානු වාක්‍ය ගොඩනැඟීමේ පාඩම් අප කාල විෂයයට යාමට පෙර සෑම කෙනෙකුම දැනගත යුතු බැවින් මූලික තොරතුරු සඳහා අපගේ ලැයිස්තුවේ ආරම්භයේදීම ජර්මානු වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ පාඩම් තබා ඇත.

ජර්මානු වාක්‍යයෙන් පසු ජර්මානු වර්තමාන ආතතිය, ජර්මානු වර්තමාන ආතතිය, ජර්මානු භාෂාව සමඟ අතීත ආතතිය, ප්‍රෙටරිටම් සහ පර්ෆෙක්ට් සහ ජර්මානු සමඟ අතීත ආතතිය ජර්මානු කාලය ඔබට පාඩම් දැක ගත හැකිය.


ජර්මන් හි සංවේදනය

ජර්මන් සරල වාක්‍ය ව්‍යුහයන් සහ උදාහරණ

ජර්මන්හි පුළුල් වේලාව

ජර්මානු සංවේදනය

ජර්මන් ප්‍රසන්ස් (සාම්පල සංවේදනයන්)

ජර්මානු භාෂාවේ නාම පද

ජර්මන් හි ප්‍රශ්න අඩවි

ජර්මන්හි සෘණාත්මක අඩවි

ජර්මන්හි බහු අඩවි

ජර්මන් හි ප්‍රාග්ධනය - අතීතයේ ගෙවනු ලැබේ

පරිපූර්ණ - ජර්මානු අතීතයේ මිය ගියේය

ජර්මන්හි ප්ලස්කුම්පර්ෆෙක්ට් - අතීතයේ අතීතය

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ඉහත මාතෘකා වලට වඩා වැඩි ගණනක් සඳහා අපගේ සංසදවලට ගොස් මාතෘකා පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු කර ගත හැකිය.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි