කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු ෆේස්

ජර්මානු 100 අංකයන්, ජර්මන් දශාංශික සංඛ්යා නිදර්ශනය

අලුත්වැඩියා අංකය ජර්මන් භාෂාවෙන් ලබාදෙන්න.
අපගේ පෙර පාඩම් වලදී, අපි ජර්මානු අංක 1 සිට බිලියන දක්වා ඉගෙන ගත්තා.

අපගේ වෙබ් අඩවිය සොයා බැලීමෙන් පෙර අප ඉගෙන ගත් ජර්මානු පාඩම් ඔබට සොයාගත හැකිය.

ජර්මානු සංඛ්යා ගැටලුව පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ලෙස අප විසින් සකස් කර ඇති මාතෘකාව වෙත ප්රවේශ වීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

දැන්ම ගන්න!

ජර්මානු-දශම-අංකය හා මුහුණට දක්වා

ජර්මානු-දශම-අංකය හා මුහුණට දක්වා

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි