කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්

ජර්මානු ආහාර ජර්මානු බීම

ජර්මානු ආහාර සහ බීම නම් වූ මෙම පා course මාලාවේදී අපි ඔබට විශිෂ්ට දර්ශන සහිත ජර්මානු ආහාර නම් සහ ජර්මානු බීම නාම ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ පාන වර්ග නම් ඉගෙන ගැනීමෙන් පසුව, අප ඉගෙන ගත් මෙම ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ බීම පිළිබඳ වාක්‍ය සකස් කරමු.

ජර්මානු ආහාර සහ පාන පිළිබඳ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන්, අපි මුලින්ම පෙන්වා දෙමු ජර්මානු ආහාරවල සිය ගණනක් ආහාර වර්ග සහ බීම වර්ග සිය ගණනක් ඇති බව. ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම පාඩමේ ඇති සියලුම ආහාර පාන වර්ග ගණන් කළ නොහැක.

දැනටමත් ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නා මිතුරන්ට සියලු වර්ගවල ආහාර පාන එකවර ඉගෙනීම කළ නොහැකි හා අවශ්‍ය නොවේ. මේ හේතුව නිසා, ජර්මානු භාෂාවෙන් වඩාත් සුලභ හා නිතර මුණගැසෙන ආහාර පාන වර්ග ඉගෙනීම ප්‍රමාණවත් වේ. පසුව, ඔබ අපවම දියුණු කර ගන්නා විට, ඔබට නව ජර්මානු ආහාර සහ බීම වචන මාලාව ඉගෙන ගත හැකිය.

ජර්මානු ආහාර සහ බීම එකින් එක බලමු. ඔබගේ ඇල්මන්කාක්ස් අමුත්තන් සඳහා අප විසින් සකස් කරන ලද පින්තූර අපි ප්‍රවේශමෙන් ඉදිරිපත් කරමු.

ජර්මානු ආහාර සහ බීවර්ජ් පින්තූර මාතෘකාව

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩයි ඔලිව් - ඔලිව්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩයි ඔලිව් - ඔලිව්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් කෝස් - චීස්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් කෝස් - චීස්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මාගරින් - මාගරින් මිය යන්න

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මාගරින් - මාගරින් මිය යන්න


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් හොනිග් - මී පැණි

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් හොනිග් - මී පැණි


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් ස්පීගල් - බැදපු බිත්තර

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් ස්පීගල් - බැදපු බිත්තර


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩයි වර්ස්ට් - සොසේජස්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩයි වර්ස්ට් - සොසේජස් 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් අයි - බිත්තර (අමු)

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් අයි - බිත්තර (අමු)


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් බ්‍රොට් - පාන්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් බ්‍රොට් - පාන්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් සැන්ඩ්විච් - සැන්ඩ්විච්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් සැන්ඩ්විච් - සැන්ඩ්විච් 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් හැම්බර්ගර් - හැම්බර්ගර්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් හැම්බර්ගර් - හැම්බර්ගර්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩයි සුපර් - සුප්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩයි සුපර් - සුප්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් ෆිෂ් - මාළු

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් ෆිෂ් - මාළු


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් හොන්චෙන් - චිකන් (පිසින ලද)

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් හොන්චෙන් - චිකන් (පිසින ලද)


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් ෆ්ලයිෂ් - මස්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් ෆ්ලයිෂ් - මස් 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මිය යන්න නූඩෙල් - පැස්ටා

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මිය යන්න නූඩෙල් - පැස්ටා


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මිය යන්න ස්පැගටි - ස්පැගටි

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මිය යන්න ස්පැගටි - ස්පැගටි


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් කෙචප් - කෙචප්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් කෙචප් - කෙචප්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මියයන්න මෙයොනීස් - මෙයොනීස්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - මියයන්න මෙයොනීස් - මෙයොනීස්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් ජොගර්ට් - යෝගට්

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් ජොගර්ට් - යෝගට්


 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් සල්ස් - ලුණු

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - දාස් සල්ස් - ලුණු 

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් සකර් - කැන්ඩි

ජර්මානු ආහාර සහ බීම - ඩර් සකර් - කැන්ඩි


ජර්මන් බීම

ජර්මානු බීම - දාස් වාසර් - ජලය

ජර්මානු බීම - දාස් වාසර් - ජලය


 

ජර්මානු බීම - ඩයි මිල්ක් - කිරි

ජර්මානු බීම - ඩයි මිල්ක් - කිරි


 

ජර්මානු බීම - ඩයි බටර්මිල්ච් - අයිරාන්

ජර්මානු බීම - ඩයි බටර්මිල්ච් - අයිරාන්


 

ජර්මානු බීම - ඩර් ටී - තේ

ජර්මානු බීම - ඩර් ටී - තේජර්මානු බීම - ඩර් කැෆී - කෝපි

ජර්මානු බීම - ඩර් කැෆී - කෝපි


 

ජර්මානු බීම - ඩර් ඔරේන්ගන්සාෆ්ට් - තැඹිලි යුෂ

ජර්මානු බීම - ඩර් ඔරේන්ගන්සාෆ්ට් - තැඹිලි යුෂ


 

ජර්මානු බීම - ඩයි ලිමොනේඩ් - ලෙමනේඩ්

ජර්මානු බීම - ඩයි ලිමොනේඩ් - ලෙමනේඩ්

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපි ඉහත ජර්මානු ආහාර පාන වර්ග දුටුවෙමු. බොහෝ ජර්මානු ආහාර පාන වර්ග මුලින් ඉගෙන ගැනීමට එය ප්‍රමාණවත් වේ. එවිට ඔබට කාලය සොයා ගන්නා විට නව වචන ඉගෙන ගැනීමට කාලය ගත කළ හැකිය.

දැන් අපි වාක්‍ය වලින් ඉගෙන ගත් මෙම ජර්මානු ආහාර සහ බීම භාවිතා කරමු. ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ බීම පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය සකස් කරමු.

උදාහරණයක් ලෙස, අපට කුමක් කිව හැකිද? මම පැස්ටා වලට කැමතියි, මාළු වලට කැමති නැහැ, මම ලෙමනේඩ් වලට කැමතියි, මට තේ බොන්න අවශ්‍යයි වැනි වාක්‍ය වලින් පටන් ගනිමු.

දෘශ්‍ය ආධාරයෙන් අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ පාන පිළිබඳ නියැදි වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

ජර්මානු ආහාර සහ බීර වර්ග පිළිබඳ නියැදි සංවේදනයන්

ඉච් මැග් ෆිෂ් : මම මාළු වලට කැමතියි

ඉච් මැග් ෆිෂ් නිච්ට් : මම මාළු වලට කැමති නැහැ

ඉච් මැග් ජොගර්ට් : මම යෝගට් වලට කැමතියි

ඉච් මැග් ජොගර්ට් නිච්ට් : මම යෝගට් වලට කැමති නැහැ

පෞද්ගලික මැග් නූඩෙල් : ඇය පැස්ටා වලට කැමතියි

Er mag Nudel nicht : ඇය පැස්ටා වලට කැමති නැත

හම්සා මැග් ලිමොනේඩ් : හම්සා ලෙමනේඩ් වලට ආදරෙයි

හම්සා මැග් ලිමොනේඩ් නිච්ට් : හම්සා ලෙමනේඩ් වලට කැමති නැත

Wir mögen Suppe : අපි සුප් වලට කැමතියි

Wir mögen Suppe nicht : අපි සුප් වලට කැමති නැහැ


දැන් මම "මම සුප් වලට කැමතියි නමුත් හැම්බර්ගර් වලට කැමති නැත" වැනි දිගු වාක්‍ය සෑදීමට ඉගෙන ගනිමු. දැන් අපි පහත ලියන වාක්‍යය පරීක්ෂා කරන්න, වර්ණක ක්‍රමය සමඟ වාක්‍ය ව්‍යුහය ඔබට වඩා හොඳින් අවබෝධ වනු ඇතැයි අපි සිතමු.

උමාර් මැග් මාළු, නමුත් er මැග් hamburger නැත

උමාර් මාළු විසිවී ගියේය, නමුත් o hamburger කැමති නැහැ

ඉහත වාක්‍යය විශ්ලේෂණය කරන්නේ නම්; ආමර් යනු වාක්‍යයේ විෂය වන අතර මැග් ක්‍රියාපදයෙන් අදහස් කරන්නේ වාක්‍යයේ විෂයයට අනුව මෙගන් ක්‍රියා පදය සංයෝජනය වීමයි, එනම් තුන්වන පුද්ගලයා ඒකීයයි. ෆිෂ් යන වචනයේ තේරුම මාළු, අබර් යන වචනයේ තේරුම නමුත්-පමණක්, එර් යන්නෙන් තුන්වන පුද්ගලයා ඒකීය ඕ, හැම්බර්ගර් යන වචනයේ තේරුම ඔබ දැනටමත් දන්නා පරිදි හැම්බර්ගර් වන අතර වාක්‍යයේ අවසානයේ ඇති නිච්ට් යන වචනය වාක්‍ය .ණාත්මක කිරීමට යොදා ගනී.

නැවත සමාන වාක්‍ය කරමු. පහත දැක්වෙන ඇල්මන්කාක්ස් අමුත්තන් සඳහා අප විසින් සකස් කරන ලද පින්තූර සහ නියැදි වාක්‍ය පරීක්ෂා කරන්න.


ජර්මානු ආහාර සහ බීම වාක්‍ය ඛණ්ඩ

Zeynep මැග් සුපර්, නමුත් sie මැග් නූඩෙල් නැත

Zeynep සුප් විසිවී ගියේය නමුත් o පැස්ටා කැමති නැහැ


ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ බීම පිළිබඳ වාක්‍ය

ඉබ්‍රාහිම් මැග් Joghurt, නමුත් er මැග් මෙයෝෙන්ස් නැත

ඉබ්‍රාහිම් යෝගට් විසිවී ගියේය නමුත් o මෙයෝෙන්ස් කැමති නැහැ


ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ බීම පිළිබඳ වාක්‍ය

මෙලිස් මැග් ලිමොනේඩ්, නමුත් sie මැග් කෝපි නැත

මෙලිස් ලෙමනේඩ් විසිවී ගියේය නමුත් o කෝපි කැමති නැහැජර්මානු ආහාර සහ පාන සම්බන්ධයෙන් "මම සුප් වලට කැමතියි නමුත් මම පැස්ටා වලට කැමති නැහැ" වැනි වාක්‍ය වලට උදාහරණයක් ලෙස ඉහත වාක්‍ය අපට ලබා දිය හැකිය. දැන් අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ බීම පිළිබඳ උදාහරණයක් ලබා දිය හැකි තවත් වාක්‍යයක් දෙස බලමු: ඕන් සහ මිථ්‍යා වාක්‍ය ඛණ්ඩ.

ජර්මානු වාක්‍ය සඳහා උදාහරණයක් ලෙස ඕන් සහ මිථ්‍යා සංයෝජන භාවිතා කරමින් “මම සීනි නැතිව තේ බොනවා","මම තක්කාලි නැතිව පීසා කනවා","මම කිරි සමඟ කෝපි බොනවාඋදාහරණයක් ලෙස අපට වැනි වාක්‍ය ලබා දිය හැකිය.

දැන් අපි "ඕන්" සහ "මිථ්‍යාව" යන සංයෝජන භාවිතා කරමින් ජර්මානු භාෂාවෙන් ආහාර සහ බීම පිළිබඳ වාක්‍ය සකස් කරමු.

ජර්මන් ආහාර සහ බීර ඩයලොග්

දැන් අපි ඕන් සහ මිථ්‍යාවේ සංයෝජන භාවිතා කරමින් විවිධ සංවාද කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු. අපගේ දෙබස් ප්‍රශ්නෝත්තරයකින් සමන්විත වේ. ජර්මානු භාෂාවෙන්, ඕන් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ -ලි, සහ මිථ්‍යාව සමඟ සංයෝජනය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ -ලි-සමඟ ය. උදාහරණයක් ලෙස, මම සීනි නොමැතිව තේ පානය කරන බව පවසන විට, ඕන් සංයෝජනය භාවිතා කරන අතර, මම සීනි සමඟ තේ යැයි කියන විට, මිථ්‍යාවේ සංයෝජනය භාවිතා වේ. පහත උදාහරණ වලින් මෙය වඩා හොඳින් වටහා ගත හැකිය. ජර්මානු ඕන් සහ මිථ්‍යාව සමඟ සාදන ලද වාක්‍ය පරීක්ෂා කරන්න.


ohne - මිථ්‍යා වාක්‍ය ඛණ්ඩ

ohne - මිථ්‍යා වාක්‍ය ඛණ්ඩ

ඉහත රූපය විශ්ලේෂණය කරමු:

Wie trinkst du deinen Tee? : ඔබ ඔබේ තේ පානය කරන්නේ කෙසේද?

Ich trinke Tee ohne Zucker. : මම සීනි නැතිව තේ බොනවා.ohne - මිථ්‍යා වාක්‍ය ඛණ්ඩ

ohne - මිථ්‍යා වාක්‍ය ඛණ්ඩ

ඉහත රූපය විශ්ලේෂණය කරමු:

Wie isst du Pizza? : ඔබ පීසා කන්නේ කෙසේද?

ඉච් එස් පීසා ඕන් මෙයොනීස්. : මම මෙයොනීස් නැතිව පීසා කනවා.


ohne - මිථ්‍යා වාක්‍ය ඛණ්ඩ

ohne - මිථ්‍යා වාක්‍ය ඛණ්ඩ

ඉහත රූපය විශ්ලේෂණය කරමු:

Wie isst du Hamburger? : ඔබ හැම්බර්ගර් කන්නේ කෙසේද?

Ich esse හැම්බර්ගර් මිට් කෙචප්. : මම කෙචප් සමඟ හැම්බර්ගර් කනවා.


හිතවත් මිත්‍රවරුනි, මෙම පාඩමේදී ජර්මානු ආහාර, ජර්මානු බීම සහ ජර්මානු ආහාර සහ බීම පිළිබඳව අපට කළ හැකි නියැදි වාක්‍ය අපි දුටුවෙමු.

ඔබගේ ජර්මානු පන්තිවල ඔබ සැමට සාර්ථක වීමට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි