ජර්මානු දුරකථන සංවාද

ජර්මානු දුරකථන සංවාද, ජර්මානු දුරකථන සංවාද, ජර්මානු දුරකථන සංවාද, ජර්මානු තැපැල් කාර්යාල සංවාද, ජර්මානු තැපැල් කාර්යාල සංවාදය, ජර්මානු ලේකම් සංවාද

සංවාද මණ්ඩපයේ සඳහා ලියාපදිංචි කරන අපේ සාමාජිකයන් ආදරණීය අමුත්තන් ජර්මානු පාඨමාලාව පහත පිහිටා almancax බෙදා සම්පාදනය කරන ලදී, ඇතැම් සුළු දෝෂ ලිපි එසේ මත කොටස් සාමාජිකයන් හා සම්පාදනය කර ඇත. ජර්මානු උපදේශකයන් විසින් පහත සඳහන් පාඨමාලා සකස් කර නොතිබූ බැවින්, ඔබට යම් යම් අඩුපාඩුවක් ඇති අතර, ජර්මානු උපදේශකයන්ගේ පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු සංසදය වෙත පිවිසිය හැකිය.

දුරකතන

Dfrfte ich wohl Ihr Phone benutzen?
මට ඔබේ දුරකථනය භාවිතා කළ හැකිද?

ටෙලිෆොන්සෙල්?
ළඟම ඇති දුරකථන කුටිය කොහිද?

කොනන් සී මිර් බිට් ඊන් ටෙලිෆොන්මන්ස් / ටෙලිෆොන්කාර්ට් ජෙබන්?
කරුණාකර මට කාසියක් / දුරකථන කාඩ්පතක් දෙන්න

Haben Sie ein Telefonbuch von…?
ඔබට… ටෙල්ෆන් මාර්ගෝපදේශයක් තිබේද?

Ich möchte ein R-Gespräch anmelden.
මට ගෙවන කථාවක් මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍යයි.

කොනන් සී මිච් බිට් මිට් - වර්බින්ඩන්?
ඔබට මට -i / -i ලබා ගත හැකිද?

එස් මෙල්ඩෙට් සිච් නියමන්ඩ්.
කවුරුවත් එළියට යන්නේ නැහැ

Bleiben Sie bitte am Apparat,
කරුණාකර එල්ලී නොසිටින්න

හයර් ස්ප්‍රිච්ට් .. මෙන්න… (කථා කරයි)

හලෝ, මිට් වෙම් ස්ප්රේච් ඉච්?
හෙලෝ, මම කා සමඟද කතා කරන්නේ?

කන් ඉච් බිට් හර්න් / ෆ්‍රෝ… ස්ප්‍රෙචන්?
- මට මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද?

අම් අප්පරාට්
බෙනින්

ඉච් වර්බින්ඩේ
මම ආරෝපණය

ටුට් මිර් ලීඩ්, er / sie ist nicht da.
කණගාටුයි, මෙහි නැත.

Kann er / sie Sie zurückrufen?
ඔහුට ඔබට කතා කළ හැකිද?

ජා, මේන් නම්මර් අයිස්ට්…
ඔව්, මගේ අංකය….

Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?
ඔබ කතාවක් තැබීමට කැමතිද?

වෝර්ඩන් සී අයිම් / ඉහ්ර් බිට් සාජන්, ඉච් හොටේ කෝපාවුන්?
මම ඇයට කතා කළා කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද?

Ich rufe später nochmal an
මම ඔයාට ආපහු කතා කරන්නම්.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි