කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්
gaziantep එස්කෝර්ට්

ජර්මානු සංඛ්යා ගණින සංඛ්යා, ඕඩිනල්සහෙන්න්

ජර්මානු අනුපිළිවෙල සංඛ්යා, ජර්මානු ගණන් කිරීමේ සංඛ්යා, ඕඩිනල්සහෙන්න්, 9. ජර්මානු සංඛ්යා, අනුක්රම සංඛ්යාව

මෙම පාඨමාලාවේදී, ජර්මානු සංඛ්යා සංඛ්යාව, එනම් පළමු, දෙවන, තුන්වන, හතරවන, දහවන, විසිවැනි ලෙස අපට දැකිය හැකිය.

ජර්මානු පේළි අංක


1. = erste (පළමු)
2. = zweite (දෙවන)
3. = dritte (තෙවනුව)
4. = Vierte (සිව්වන)
5. = fünfte (පස්වන)
6. = sechste (හයවන)
7. = siebte (හත්වැනි)
8. = අච්ත (අටවන)
9. = නියුන්ට් (නවවන)
10. = zehnte (දසවන)

11. = elfte (එකොළොස්)
12. = zwölfte (දොළොස්වන)
13. = ඩ්රයිෂ්නෙට් (දහතුන්වෙනි)
14. = vierzehnte (දහහතරවන)
15. = fünfzehnte
16. = sechzehnte
17. = siebzehnte
18. = achtzehnte
19. = නොංසෙන්ට්
20. = zwanzigste

21. = එම einundzwanzigs
22. = Zweiundzwanzigste
30. = dreißigste
31. = සින්ඩ්රෝමය
40. = විරිසිජි
50. = fünfzigste
60. = sechzigste
70. = siebzigste
80. = achtzigste
90. = නියුන්සිග්ස්

100. = (ein) hundertste
1000. = (ein) tausendste
10000. = ශ්වසන වේ
100000. = (ein) hunderttausendste
1000000. = (ඊයින්) මිලියනයකට
1000000000. = (ein) milliardste
1000000000000. = (ඊ) බිලියන

හිතවත් මිතුරන්, ඉහත දැක්වෙන පරිදි, 1 සහ 3 යන ලියවිලි අනෙක් ඒවාට වඩා වෙනස් වේ.
20 පසු සියලු පේළි අනුපිළිවෙලට එකතු කරනු ලැබේ.

ජර්මානු-තුමනි-of-ordinalzahl ඡන්ද ගණන් කිරීමේ අංකය

ජර්මානු-තුමනි-of-ordinalzahl ඡන්ද ගණන් කිරීමේ අංකය

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි