ජර්මානු ඕඩියෝ නාට්ය

ජර්මානු ජර්මානු ශ්‍රව්‍ය කථා ඉගෙන ගැනීමට ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩා

ජර්මානු කතන්දර, ජර්මානු ශ්‍රව්‍ය කථා, ජර්මානු හ story කතන්දර, ජර්මානු හ story කතන්දර, ශ්‍රව්‍ය කථා ජර්මානු, ජර්මානු ශ්‍රව්‍ය කථා, ජර්මානු ශ්‍රව්‍ය හෙන්සල් උන්ඩ් ග්‍රෙටෙල් කතාව, ජර්මානු හෙන්සල් උන්ඩ් ග්‍රෙටෙල් හකෙයිසි, හෙන්සල් සහ ග්‍රෙටෙල් ජර්මානු කතාවජර්මන් කතන්දරය

පහත දැක්වෙන ජර්මානු කතන්දරයේ හ F ගොනුව ඉගෙන ගැනීමට මිතුරන්ට ආදරය කරන්න කරුණාකර මෙතන ක්ලික් කරන්න

හන්සාල් සහ ග්රේටෙල්
ඇම් රැන්ඩේ ග්‍රීන් වොල්ඩ්ස් වොන්ටේ අයින් ආමර් හොල්ෂාකර් මිට් සීනර් ෆ්‍රෝ උන්ඩ් සීනෙන් ස්වේයි කින්ඩර්න්, හෙන්සල් උන්ඩ් ග්‍රෙටෙල්. Sie waren so arm, dass sie oft nichts zu essen hatten. ඇලයින් ඊයර් ටියෙරුං කැම්, මුස්ටන් සී ජෙඩන් අබෙන්ඩ් හන්ග්‍රිග් සූ බෙට් ගෙහෙන්. ඉහ්රර්හි බෙස්ක්ලොසන් ඩයි එල්ටර්න්, ඩයි කින්ඩර් ඇම් නොච්ස්ටන් මෝර්ගන් වොල්ඩ් සූ ෆුරෙන් උන්ඩ් සයි ඩෝර්ට් සුරුක්සුලාසන්. ගොට් සොල්ට් අයිනන් වයිටර් හෙල්ෆන්. ඇබර් හොන්සල් ෂ්ලීෆ් නිච්ට් උන් හර්ට් ඇලස්. ඇම් නොච්ස්ටන් ටැග්, වෝල්ස් ජින්ජන් වෙතින් අල් සී, ස්ට්‍රූට් එර් ක්ලයින් ස්ටෙචෙන් අවුෆ් වෙග් වෙතින්. ඩයි කින්ඩර් බ්ලිබෙන් ඉම් වෝල්ඩ් සූරක්, අබර් සයි කොන්ටෙන් ඩර්ච් ඩයි ස්ටයිචෙන්, රොක්වෙග් ඉන් එල්ටර්න්හවුස් ෆින්ඩන්. අයින් ඇන්ඩරෙස් මල්, අල්ස් ඩයි වයිඩර් ග්‍රෝ යුද්ධයක් නොවේ, වොල්ටන් ඩයි එල්ඩර්න් ඉහ්රේ කින්ඩර් වයිඩර් වොල්ඩ් ෆුරෙන් හි. Hänsel hörte wieder alles und wollte nachts Steinchen sammeln, um sie auf den Weg zu streuen. ඇබර් ඩයි හෝස්ටර් යුද්ධ වර්ච්ලෝසන්. Tag nahm er sein letztes Stück Brot und streute kleine Bröckchen davon auf den Weg. ඉතින් හොෆ්ට් එර්, රොක්වෙග් අවුස් ඩෙම් වෝල්ඩ් සූ ෆින්ඩෙන් වෙතින්. ඩයි කින්ඩර් බ්ලීබෙන් ඇලීන් ඉම් වෝල්ඩ් සූරක්. Sie suchten nach den Brotbröckchen; aber die Vögel hatten alle aufgepickt. ඉතින් ෆැන්ඩන් හන්සෙල් උන්ඩ් ග්‍රෙටෙල් ඉහ්රෙන් වෙග් නාච් හවුස් නිච්ට් මෙහර් සහ වෙරිර්ටන් සිච් ඉමර් මෙහර් ඉම් වෝල්ඩ්. බෝම්, යුනයිටඩ් අයිනෙම් බෝම්, මෝර්ගන් ස්ටැන්ඩන් සී හන්ග්‍රිග් අවුෆ්, ​​වයිටර් නැච් ඩෙම් වෙග් සූ සුචෙන්. ප්ලැට්ස්ලිච් සහන් සයි අයින්ට්සෙම්ස් ක්ලයින්ස් හූෂෙන්. Es war aus Brot gebaut, Dach war mit sußen Kuchen gedeckt und die Fenster waren aus hellem Zucker. Koll Stücke von dem Dach ab und bissen hinein. Stimme aus dem Häuschen: Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert a meinem Häuschen? «
ළමයි උත්තර දුන්නා


»සුළඟ, ඩර් වින්ඩ්, දාස් හිම්ලිස්චේ කින්ඩ් und, සහ ලෙන්සෙන් සිච් බීම් එසෙන් නිච් ස්ටෙරන්.
Da öffnete sich die plötzlich Kind, und eine häßliche, steinalte Frau mit einem Stock cam heraus. ඩයි කින්ඩර් erschraken furchtbar, aber die Alte wackelte mit dem Kopf und sagte ganz freundlich: »Ei, ihr lieben Kinder, kommt nur in mein Häuschen und bleibt bei mir. Ich tue euch nichts «. Da vergaßen die Kinder ihst Angst සහ gingen mit der Alten ins Haus, wo sie gutes Essen සහ weiche Betten zum Schlafen fanden.
ඩයි ඇල්ටේ වෝර් අබර් අයින් බෝස් හෙක්ස්, කින්ඩන් සෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිච් ගෙස්ප්‍රොචෙන් හැට්. Sie wartete nur darauf, dass kleine Kinder zu ihrem Kuchenhäuschen kamen. Diese Kinder finger sie dann, um sie zu braten und zu fressen. - ඇම් නොච්ස්ටන් මෝර්ගන් ස්පර්ට් ඩයි හෙක්ස්, අයිමන් ක්ලීනන් කුටියේ ආමන් හෙන්සෙල් වෙතින්. Gretel musste im Haus helfen und Hänsel Essen bringen, damit er fett wurde; denn die Hexe wollte ihn erst auffressen, wenn er fett genug war. ජෙඩන් මෝර්ගන් මුස්ටේ හොසෙල් සීනන් ෆින්ගර් ඩර්ච් දාස් ගිටර් ස්ටෙකන් සහ ඩයි හෙක්ස් ෆෝල්ට්, ඕබ් එර් ෆෙට් ජෙවර්ඩන් යුද්ධය. හොන්සෙල් අබර් වෝර් නිච්ට් ඩම් ඇන්ඩ් ස්ටෙක්ට් අයිනන් නොචෙන් ඕඩර් අයින් හොල්ස්ටැක්චෙන් හේරස්. ඩයි ඇල්ටේ මර්ක්ටේ එස් නිච්ට්, වෙල් සයි සෝ ස්ලෙච්ට් සා, උන්ඩ් වුන්ඩර්ට් සිච් නූර් ඩාරබර්, දාස් ඩර් ජුන්ග් සෝ මේගර් බ්ලීබ්.
Eines Tages aber wurde sie ungeduldig und heizte den Backofen, um Hänsel zu braten. ග්‍රෙටෙල් වයින්ට්, වොහෙන්ඩ් සයි වසර් හෝල්ට්. ජෙට්ස්ට් සාග්ටේ ඩයි ඇල්ටේ සූ ග්‍රෙටෙල්: එන් un එන්, «« «« «Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Sie Die den den den den fen fen fen fen fen fen fen fen fen fen Gretel merkte das und sagte: »Ich weiß nicht, wie ich das machen soll!» Um Dumme Gans! ග්‍රෙටෙල් මිට් අසාත්මිකතාව Die Böse Alte schrie und heulte entsetzlich, aber es half ihr nichts, sie musste in ihrem eigenen Backofen verbrennen.
කන්‍යා සොහොයුරිය ග්‍රෙටෙල් ෂ්නෙල් ඉහ්රන් බ ud ඩර් අවුස් ඩෙම් ස්ටෝල්. Sie sangen und tanzten vor Freude, Weil die Böse Hexe tot war. Im Häuschen Gold und Edelsteine ​​und füllten sich alle Taschen. කන්‍යා සොහොයුරිය sie sich sif auf und fanden auch bald den Weg nach Hause. Die Eltern der beiden saiden traurig zu Hause, denn es hatte ihnen schon lange leid from, dass sie ihre Kinder in den Wald geschickt hatten. Wie froh waren sie jetzt, Kinder ins Haus traten! Alle Not hatte ein Ende, denn die Kinder haten j so so viele Reichtümer mitgebracht, und sie lebten glücklich zusammen.
මම www.almancax.co

ඔබ අපගේ ජර්මානු කටහ Story ලිවීම කියවමින් සිටී, මෙම කතාවේ ශබ්ද ගොනුවේ සියලුම පිටපත් ඇල්මන්ක්ස් වලට අයත් වේ.එක් අයෙක් සිතුවේ “ජර්මානු ඕඩියෝ නාට්ය"

පිළිතුරක් ලියන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශනය නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර * ඒවා සලකුණු කර ඇත