ජර්මන් භාෂාවෙන් සුභ පැතුම්

ජර්මානු සුබපැතුම්, ජර්මානු ආලය, ජර්මානු සුබ පැතුම් වාක්‍ය, ජර්මානු ආලය වාක්‍ය.

කීර්තිමත් සෙසු සිසුන්ට සාමාන්‍යයෙන් ජර්මානු භාෂාවෙන් ආචාර කරනු ලැබේ.
එදිනෙදා ජීවිතයේ බහුලව භාවිතා වන සුබපැතුම් සහ හුරුපුරුදු වාක්‍ය රටා අපි ලියා ඇත.
ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ පැතුම් සහ හිතවතුන්ට උදාහරණ දෙන්න:

හෙලෝ (hi): හලෝ (හලෝ :)
හෙලෝ (සුබ පැතුම්): සර්වයස්! (සේවා)
සුභ උදෑසන: ගුටන් මෝර්ගන් (ගු: ටයින් මෝර්ජින්)
සුභ උදෑසන (හවස): ගුට්න් ටැග් (ගු: ටින් ටී: ජී)
සන්ධ්යා: ගුටන් අබන්ඩ්
සුබ රාත්රියක්: ගේට් නයිට් (ගු: ටැට්)
සර්වස්: සුබ උදෑසනක්, හෙලෝ, සුබ සන්ධ්‍යාවක්
ග්‍රීසි: සුබ උදෑසනක්, හෙලෝ, සුබ සන්ධ්‍යාවක්
ඔබට කොහොමද? : Wie geht es ihnen? (vi: ge: t es needle)
ස්තුතියි, මම ස්තූතියි: මම ඔබට ස්තූතියි, ඩේකට් (මමයි: t mir gu: t, dankı)
ඔයාගේ නම මොකක්ද? : උභයද? (vi: hayzın zi :)
මගේ නම මුහුද: Ich heisse Muhrarram


ඔබ කවුද? : Wer Bist? (wer bist bist)
මම මුහර්රම්: ඉච් බින් මුහරාම් (ඉහ් බින් මුහරාම්)
මම මුස්ලිම් කෙනෙක්: ich bin Müslimisch (ih bin müslimiş)
මගේ නම මුහුර්ම්රම්: මගේ නම ඉස්ට් මූර්රාම් (මාන් නා: මිස් ඉස්ට් මූර්රාම්)
මම ඉන්නේ ටර්ක්: ich bin ein Türke (ih bin ayn türkı)
මම වෛද්යවරයෙක්: ich bin Arzt (ih bin artst)
මම ...... ...... පැරණි: ich bin ....... ජේයර් උප (බින් බින් ඉර: නැවතත්)
කරුණාකර: Bitte (බිට්)
හරි: ගුට් (gu: t)
මට කණගාටුයි: එන්චුචල්ඩිගුන්ග් (entşuldigung)
හරි: හරි (හරි)
ලස්සන! : ෂෝන්:

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි