කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

ජර්මානු එළවළු (ඡායාරූප සහිත)

ජර්මානු එළවළු, ජර්මානු එළවළු නම් (නිදර්ශනය)

සමහර ජර්මානු එළවළු වල නම් පහත දැක්වේ.

ජර්මානු එළවළු

ජර්මානු එළවළු

ජර්මානු එළවළු පිළිබඳව අපි ඉතා සවිස්තරාත්මකව විමසා බැලූ අපගේ වෙනම මාතෘකාව පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, අපි එම පිටුව නිර්දේශ කරමු. අපගේ මාතෘකාව එළවළු නම් ජර්මානු, නිදර්ශන දේශන සහ නියැදි වාක්‍ය පරීක්ෂා කිරීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න: ජර්මානු එළවළු

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි