කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්

ජර්මානු පාසල් දෙපාර්තමේන්තු, පාසල් කාමර

මෙම පාඩමේදී අපි ජර්මානු පාසල් හඳුන්වාදීම, ජර්මානු පන්ති කාමර, පන්ති කාමර නම්, වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ජර්මානු පාසලේ දෙපාර්තමේන්තු පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නෙමු. ජර්මානු පාසලේ කොටස් සාමාන්‍යයෙන් පහත පරිදි වේ. අපි පළමුව අපගේ ස්ථානය දෘශ්‍ය සමඟ ලබා දෙන්නෙමු. ඉන්පසු අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් පාසලේ දෙපාර්තමේන්තු පිළිබඳ ලිඛිත ලැයිස්තුවක් ලබා දෙන්නෙමු.

ජර්මානු රසායන විද්‍යාගාරය

ජර්මානු රසායන විද්‍යාගාරය

ජර්මානු ගුරුවරුන්ගේ කාමරය

ජර්මානු ගුරුවරුන්ගේ කාමරය

 

ජර්මානු පාසල් වත්ත

ජර්මානු පාසල් වත්ත

 

ජර්මානු ජීව විද්‍යාගාරය

ජර්මානු ජීව විද්‍යාගාරය

 

ජර්මානු පරිගණක කාමරය

ජර්මානු පරිගණක කාමරය

 

ජර්මානු පුස්තකාලය

ජර්මානු පුස්තකාලය

 

ජර්මානු භෞතික විද්‍යාගාරය

ජර්මානු භෞතික විද්‍යාගාරය

ජර්මානු පාසල් දෙපාර්තමේන්තු

die Bibliothek: පුස්තකාලය

ඩර් ෂුල්හෝෆ්: පාසල් වත්ත

පරිගණක පරිගණකය: පරිගණක කාමරය

das Chemielabor: රසායන විද්‍යාගාරය

භෞතික විද්‍යාගාරය

das Biologielabor: ජීව විද්‍යාගාරය

das Lehrerzimmer: ගුරු කාමරය

die Sporthalle: ජිම්

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි