ජර්මන් වාචික අධ්යයන ක්රීඩා

ජර්මන් වාචික අධ්යයන ක්රීඩා

ජර්මානු වචන අනුමාන කිරීම සහ මතක තබා ගැනීමේ ක්‍රීඩාව. ඇල්මන්කාක්ස් විසින් ඔබ වෙත ගෙන එන ලස්සන වචන ඉගෙනීමේ ක්‍රීඩාවක් හඳුන්වා දීමට අපි කැමතියි.

මෙම ක්රීඩාව තුළ ඔබට ජර්මානු වචන ලබා දී ඇති අකුරු අනුපිළිවෙලට ඔබට දෙනු ලැබේ, ඔබ මෙම වචන මොනවාද අනුමාන කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත.

උදාහරණයක් ලෙස ජර්මන් වචනය Fieldmac ආකාරයෙන් ලබා දී ඇති අතර, Morgen වචනය නජර්මෝ ආකාරයෙන් ලබා දී ඇති අතර මෙම වචන අනුමාන කිරීමට ඔබෙන් විමසනු ඇත.

මෙම අනාවැකි කීඩාව (පොරකෑම) සමඟ, ජර්මානු වචන සහ නව වාග් මාලාව ඉගෙන ගැනීමට ඔබගේ හැකියාව වැඩි කිරීමටත්, වචන ලිවීමේදී දෝශයන් අවම කිරීමත් අපේක්ෂා කෙරේ.

ඔබ විනෝදජනක ලෙස හැසිරවීමට සහ ජර්මානු කණ්ඩායමක් ලෙස ඉගෙන ගැනීමට මෙම නිර්මාණය නිර්මාණය කර ඇති බව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.


ජර්මානු ජර්මානු වචන මාලාව ආරම්භ කරන්න
ජර්මානු ලකුණු ජර්මානු වචන මාලාව ඉගෙනීමේ ක්‍රීඩාව