ජර්මානු සුභ රාත්‍රියක්

සුභ රාත්‍රියක් ජර්මානු භාෂාවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ ජර්මානු භාෂාවෙන් සුබ රාත්‍රියක් කියන්නේ කෙසේද? හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ජර්මානු බසින් කෙනෙකුට සුබ රාත්‍රියක් කියන්නට දැන් අපි ඉගෙන ගනිමු.

ජර්මානු සුභ රාත්‍රියක් "සුබ රාත්රියක්ලෙස ප්‍රකාශ කර ඇත. සුබ රාත්රියක් ප්රකාශය "ගුටි නාට්එය උච්චාරණය කරන්නේ ”.

ගුට් නැච්

සුභ රාත්රියක්

ඔබ කැමති නම්, මෙම පාඩම ගුට් නැච් ප්‍රකාශනයට පමණක් සීමා නොවේ, නමුත් අපි ජර්මානු සුබ පැතුම් සහ සමුගැනීමේ ප්‍රකාශ කිහිපයක් දෙස බලමු. මේ ආකාරයෙන්, අපි නව ජර්මානු වචන ඉගෙන ගනිමු.

සුභ උදෑසන: ගුටන් මෝර්ගන් (ගු: ටයින් මෝර්ජින්)
සුභ උදෑසන (හවස): ගුට්න් ටැග් (ගු: ටින් ටී: ජී)
සන්ධ්යා: ගුටන් අබන්ඩ්
සුබ රාත්රියක්: ගේට් නයිට් (ගු: ටැට්)
ඔබව බලන්න: Bis bald (bis balt)
ආයුබෝවන්: අවුෆ් වයිඩර්සෙන් (auf vi: dırze:) n)
ආයුබෝවන්: අවුෆ් වයිඩර්හෙරන් (auf vi: dırhö: rın)
ආයුබෝවන්: මචන් ගේ ගට් (බෝගය gu: t)

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි