කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්

ජර්මානු පොදු කථන රටා

මෙම කොටසේදී, එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩිපුරම භාවිතා වන ජර්මානු කථා කිරීමේ රටාවන්, ඒවායේ ජර්මානු අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය, ජර්මානු ද්විමය සංවාද සහ ඒවායේ පරිවර්තන ලබා දී ඇත. ගැටළු පිළිබඳව අල්මන්කාක්ස් සංසදවල සහාය ලබා දී ඇත.

ජර්මානු භාෂාව කතා කිරීම

ජර්මානු පොදු කතා බහ (ප්රැක්ටිස්චර් ස්ප්රයිචර්හර්) - 1

ජර්මානු ස්පීක් මොල්ඩ් (ප්රැක්ටිස්චර් ස්ප්රයිචර්හර්) - 2

ජර්මානු පොදු කතා බහ (ප්රැක්ටිස්චර් ස්ප්රයිචර්හර්) - 3

ජර්මන් ස්පාඤ්ඤ භාෂාව (ප්රැක්ටිස්චර් ස්ප්රයිචර්හර්) - 4

ජර්මානු තුර්කි ද්විත්ව - 1

ජර්මානු තුර්කි ද්විත්ව - 2

ජර්මන් ද්විත්ව - 1

ජර්මන් ද්විත්ව - 2

ජර්මන් ඩයාලොග් -3

ජර්මානු ආඥාපනත සහ තුර්කි පැහැදිලි කිරීම් - 1

ජර්මානු ද්විපාර්ශ්වික හා තුර්කි පැහැදිලි කිරීම් - 2

ජර්මානු ද්විපාර්ශ්වික හා තුර්කි පැහැදිලි කිරීම් - 3

ජර්මානු කථන රටා ජර්මානු සහ තුර්කි ස්ථාන

ජර්මානු කථන රටා ජර්මනියේ ආදරය සහ ආදරය පණිවිඩ

ජර්මානු කථන රටා ජර්මානු ජර්මන් උපන් දිනය

ජර්මානු කථන රටා වර්ල්ඩ්වයිඩ් ෙෂොප්පින්ග් වර්ක්ස්

ජර්මානු කථන රටා ජර්මානු වැඩමුළුව සහ තුර්කි

ජර්මානු කථන රටා ජර්මානු නිවාසවල භාවිතා කරන ලද වැඩ

ජර්මානු කථන රටා ජර්මන් අධ්යාපන පුස්තකාලය (පාසැල් ජීවිතය)

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි