ජර්මානු භාෂා මට්ටම්

ජර්මානු අධ්‍යාපනයේ වසරක් තුළ සියලු මට්ටම් සම්පූර්ණ කළ හැකිය. ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අය සඳහා වඩාත් කුතුහලය දනවන මාතෘකා අතර ජර්මානු භාෂාවෙන් මට්ටම් කීයක් සහ එක් මට්ටමක සිට තවත් මට්ටමකට යාමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද? ජර්මානු භාෂා භාෂා මට්ටම් යන අපගේ ලිපිය සමඟ ඔබට මෙම කුතුහලය දනවන මාතෘකා පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට කැමති අය A0 සිට C2 දක්වා මට්ටම් 7 ක් සම්පූර්ණ කරති. මෙම මට්ටම් යුරෝපීය සංගමයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව තීරණය වේ. ඔබේ මට්ටම නිවැරදිව තීරණය කිරීම සහ නිවැරදි පන්තියේ පාඩම ආරම්භ කිරීම සඳහා, ස්ථානගත කිරීමේ පරීක්ෂණයක් ආරම්භයේදීම පවත්වනු ලැබේ. ආරම්භකයින් කෙලින්ම A0 මට්ටමට ගෙන යනු ලැබේ. මට්ටම් අනුව එය කොපමණ කාලයක් සම්පූර්ණ කළ හැකිද යන්න වෙනස් වන බැවින්, සියලු මට්ටමේ කණ්ඩායම් සහ ආසන්න පුහුණු කාල සීමාවන් පහත දැක්වීමට අපි උත්සාහ කරමු.

A0 ආරම්භක මට්ටම: මෙම මට්ටම පොදුවේ ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට සූදානම් වීම, හෝඩිය, අක්ෂර වින්‍යාසය සහ සමහර නිශ්චිත රටාවන් අවධාරණය කරන මූලික ප්‍රවේශ මට්ටම වේ. බොහෝ පා courses මාලා වලදී, පුහුණුව කෙලින්ම A1 මට්ටමින් ආරම්භ වේ, නමුත් A1 වෙත ළඟා වීමට ඔබ දැනගත යුතු කරුණු කිහිපයක් තිබේ.

A1 ආරම්භක මට්ටම: මෙම මට්ටමේ සම්මත පා course මාලා කණ්ඩායම සතියකට පැය 20 ක පුහුණුවක් සමඟ දළ වශයෙන් සති 8 කින් අවසන් වේ. තීව්‍රතා කණ්ඩායමේ, සතියකට පාඩම් 30 ක් සති 60 කින් පමණ අවසන් වේ.

A2 මූලික ජර්මානු මට්ටම: මෙම මට්ටමේ කණ්ඩායමේ, සම්මත පා group මාලා කණ්ඩායම සති 20 අවසානයේ සතියකට පැය 8 ක පුහුණුවක් සහිතව සම්පූර්ණ කරන අතර, ඉන්ටෙන්සිව් පා course මාලා කණ්ඩායම සති 30 කින් පමණ සතියකට පාඩම් 6 ක් සමඟ සම්පූර්ණ වේ.

බී 1 අතරමැදි ජර්මානු මට්ටම: මෙම මට්ටමේ කාණ්ඩයේ, ක්‍රියාවලිය A1 සහ A2 මට්ටම්වල ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වේ.

බී 2 ඉහළ අතරමැදි ජර්මානු මට්ටම: මෙම මට්ටමේ කණ්ඩායමේ, සම්මත පා group මාලා කණ්ඩායම දළ වශයෙන් සති 20 ක් අවසානයේ සතියකට පැය 10 ක පුහුණුවක් සහිතව සම්පූර්ණ කරනු ලබන අතර, ඉන්ටෙන්සිව් පා course මාලා කණ්ඩායම සති 30 කින් සතියකට පන්ති 6 ක් සමඟ සම්පූර්ණ වේ.

සී 1 උසස් ජර්මානු මට්ටම: මෙම කණ්ඩායමේ සිසුන් සඳහා සම්මත පා course මාලා කණ්ඩායම් සම්පූර්ණ කිරීමේ කාලය වෙන වෙනම වෙනස් විය හැකි නමුත්, ඉන්ටෙන්සිව් පා course මාලා කණ්ඩායම් පුහුණුව සති 6 ක කාලයක් තුළ සම්පූර්ණ වේ.

සී 2 ජර්මානු ප්‍රවීණතා මට්ටම: එය ජර්මානු භාෂා මට්ටම්වල අවසාන කණ්ඩායමයි. මෙම කණ්ඩායමේ පුහුණු කාලය පුද්ගලයන්ගේ තනි ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව වෙනස් වේ.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි