ජර්මන් පාඩම් සමග ජර්මන් ඉගෙනීම

ජර්මන් පාඩම් සමග ජර්මන් ඉගෙනීම

ජර්මානු පාඩම් සමඟ ජර්මානු පුහුණුව ස්වයං ඉගෙන ගන්න. ඇල්මන්කාක්ස් වෙතින් නව ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුමක්! ස්වයං ඉගෙනුම් ජර්මානු යෙදුම.

යෙදුම බාගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් හෝ ටැබ්ලටයක් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම යෙදුමෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි අතර සෑම කෙනෙකුම ඔහුගේ දුරකථනය රැගෙන යන ඕනෑම තැනක ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගත හැකිය.

ඇල්මන්ක්ස් විසින් සකස් කරන ලද ජර්මානු පාඩම් සමඟ ජර්මානු භාෂාව තනිවම ඉගෙන ගන්න.
www.almancax.com අපගේ වෙබ් අඩවියේ කණ්ඩායමක් ලෙස මෙම විෂය පිළිබඳ තුර්කි පාඩම් සමඟ ජර්මානු පාඩම් වලින් ජංගම යෙදුම සමඟ සම්පාදනය කර ඇති අතර ඔබ රැගෙන යන ඕනෑම තැනක පහසුවෙන් ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගත හැකිය.
ජර්මානු භාෂාව කථා නොකරන අයට පවා මුල සිටම ආරම්භ කරන අය සඳහා අප විසින් සකස් කර ඇති ජර්මානු පාඩම් යෙදුම සමඟ ජර්මානු භාෂාව යම් මට්ටමකට පහසුවෙන් ඉගෙන ගත හැකිය.
යෙදුමට 3 කොටස ඇතුළත් වේ:

1. මූලික ජර්මානු පා ses මාලා
2. ජර්මානු ආතති සහ වාක්‍ය
3. ජර්මානු විෂය පරීක්ෂණ

1. මූලික ජර්මානු පා UR මාලා
ජර්මානු හැඳින්වීම
ජර්මන් අක්ෂර
ජර්මන් දින
ජර්මන් මාස සහ කාලවල
ජර්මානු අංක (100 දක්වා)
ජර්මානු අංක (100 පසු)
ජර්මානු අංක (පුහුණුවීම්)
ජර්මානු ප්රියනති
ජර්මානු භාෂාවෙන් නම්
ජර්මානු භාෂාවෙන් ලිපි
විශේෂිත ලිපි
අවිනිශ්චිත ලිපි
ලිපි සඳහා උපදෙස්
ජර්මානු බහුවිධ නාම
ජර්මානු නාමයේ කෙට්ටු අනුවාදය
ජර්මානු නම
ජර්මානු නම-ඊ හාලි
ජර්මානු නම
පුද්ගලික උච්චාරණ සංයුක්ත කිරීම
ජර්මානු භාෂාවෙන් උච්චාරණ උච්චාරණ
නාමවිශේෂණ සහ නාමවිශේෂණ වාක්‍ය ඛණ්ඩ
ජර්මානු නාමවිශේෂණ සංයුක්ත කිරීම

2. ජර්මන් ටයිම්ස් සහ සෙන්ටෙන්ස්
මූලික තොරතුරු සහ හැඳින්වීම
වර්තමාන කාලය හැඳින්වීම
වර්තමාන ආතතිය 1 හි වාක්‍ය සැකසුම
වර්තමාන ආතතිය 2 හි වාක්‍ය සැකසුම
වර්තමාන ආතතිය 3 හි වාක්‍ය සැකසුම
පුළුල් වේලාවට හැඳින්වීම
පුළුල් කාලයක නාම පද
පුළුල් කාලයක බහු නාම පද වගන්ති
පුළුල් කාල ප්‍රශ්න වාක්‍ය
පුළුල් වේලාවේ ative ණාත්මක වාක්‍ය
ඉස්තාස් දාස් ද?
උදාහරණ සරල වාක්‍ය
දාස් පර්ෆෙක්ට්
Plusquamperfekt'te
සාමාන්‍ය කථන රටා

3. ජර්මන් ටෙස්ට්
ජර්මානු පොදු සංකල්ප පරීක්ෂණය
ජර්මානු අංක පරීක්ෂණය
ජර්මානු අංක පරීක්ෂණය - 2
ජර්මානු නාම පදවල පරීක්ෂණය
ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂාව
ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂණය - 2
ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂණය
ජර්මානු වාක්‍ය පරීක්ෂණය - 2
ජර්මානු වර්තමාන ආතති පරීක්ෂණය

යෙදුම සියලුම පරිශීලකයින්ට ප්‍රයෝජනවත් වේ යැයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.
කණ්ඩායම වෙනුවෙන් www.almancax.com;
මුහාරම් ඊඑෆ්ඊ

යෙදුම බාගැනීමට මෙතැන ක්ලික් කරන්න