ජර්මන් දැනුම පාදක අන්තර්ගතය

ජර්මන් දැනුම පාදක අන්තර්ගතය

ජර්මානු දැනුම පදනම් ලෙස හැඳින්වෙන මෙම කොටසේ අනෙක් කොටස් මෙන් නොව මාතෘකා ඉදිරිපත් කිරීමේදී කිසිදු නියෝගයක් ගනු නොලැබේ. මෙම කොටසේදී, ජර්මානු ඉගෙන ගන්නන්ට අවශ්‍ය විය හැකි සියලු ආකාරයේ තොරතුරු ලබා දීමට උත්සාහ කරනු ලැබේ.

ජර්මානු පිළිබඳ මූලික තොරතුරු, කථන රටා, ආතතීන් සහ වාක්‍ය වැනි මාතෘකා අපගේ වෙබ් අඩවියේ වෙනත් කොටස් වලින් ලබා ගත හැකිය. මෙම කොටස “දැනුම පදනම්” ලෙස නම් කර ඇත්තේ එහි සියලු වර්ගවල තොරතුරු අඩංගු බැවිනි. මෙහි ආවරණය වන මාතෘකා පිළිබඳව සංසදයේ සහාය ලබා දී ඇත.

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයභාෂාව යනු කුමක්ද?

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයයුරෝපයේ පොදු භාෂාව නිර්ණායක (A1-A2-B1-B2-C1-C2) සභා

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු අර්ධ පැය

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මනිය ජිවිත උද්වේගයන්

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු භාෂා ආයතනය

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මනියේ කතිකා

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන් හි පෙරවදන

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයපාර්ටිසිපියන් - ජර්මන් හි හවුල්කරුවන්

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මනියේ ප්රශ්න

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයඅබලතා ලැයිස්තුව

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයප්රොපොසිසෙන්ට් මිට් සව්සී කැස්සස් (ඩීටිව් ඇන්ඩ් කෙක්සියිව්)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන් හි ප්‍රොපොසිෂන් මිට් ඩේටිව්

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන් හි ප්‍රොපොසිටියන් මිට් අකුසාටිව්

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන් හි කොන්ජුන්ටියන්

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයබිල්ඩුන්ග් වොන් නාම - ජර්මන් හි නම උත්පාදනය

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන් වල ෆ්‍රේජ් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන්හි GEHEN ACTUAL සහ VERBAL SHOOTINGS

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයවෙර්බන් මිට් ප්රොපොසිසෙන්න්

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයDER RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREREN

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන් වල වෙල්බස් සහ වේලාවන් පෙරළීම

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු භාෂාවෙන් සංයෝජන සහ කාල වාක්‍ය

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු භාෂාවෙන් පෙර සූදානම, සංයෝජන සහ සංයෝජන

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු මැදිහත්වීම

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු තුළ ඇති වෙඩි තැබීම් (ADJEKTIV - DECLINATION)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මන්හි ට්‍රෙන්බාර් වර්බන් (වෙන් කරන ලද ක්‍රියා පද)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයසාර්‍ථක - ජර්මන් වල ජානමය

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු භාෂාවේ වාක්‍යයේ මූලද්‍රව්‍ය

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතයජර්මානු සල්ස් වර්ග (සයිට්ස්පන්)

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මන් භාෂාවෙන් හක්විටට් කරාගෝස් ආරක්ෂා කිරීම

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මන්හි නියෝගය

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මන් අටටාර්ක්ගේ ජීවිතය

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මානු නාසෙට්ටින් හොකා සහ කෙලොඩ්ලෑන්ඩ් IDEA

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මන් නගරය සහ ආර්මේන් සෝවියට්

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මන් පරිපාලනය

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මන් කොන්කුනිකිව් (වක්රෝත්තිහරණය)

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මන් හි වැඩිපුරම භාවිතා කළ ඇඩ්ජස්

ඩියුචර් ලර්නන්ජර්මානු භාෂාවෙන් SIDE වාක්‍ය

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් ෆුට්බෝල් කොන්දේසි

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් හි මොඩල්වර්බ්ලර්

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් හි ලකුණු සං IG ා

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් හි මොඩල්වර්බ්ලර්

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් ඇට්ට්රූර්ගේ යෞවනයා හයිටේබෙෂි

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් හි ඉතිහාසය කියවීම

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් ෆුට්බෝල් කොන්දේසි

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් හි ගැලපුම් ශ්‍රේණිගත කිරීම්

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් (සැට්ස්චයිචන්) හි ලකුණු සං IG ා

ජර්මානු පාඩම්ජර්මන් වල වෙනස් කිරීම

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (A 1)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (A 2)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (A 3)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (B)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (C)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (D)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (ඊ)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (ඊ 2)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වදන් (F)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (G)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (H)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මන් වචන (i)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (J)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (කේ)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (L)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වදන් (M)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (N)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මන් තුර්කි වචන (ඕ - Ö)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (P)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මන් තුර්කි වචන (Q - R)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (න්)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මන් තුර්කිෂ් වචන (එස් - එක්ස්නම්ස්)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (ටී)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මන් තුර්කි වචන (යූ ​​- Ü)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වචන (V)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මානු වදන් (W)

තොරතුරු ජර්මානු දැනුම මූලික අන්තර්ගතය
ජර්මන් තුර්කි වචන (Y - Z)