කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

දැන්වීම්කරු: නැන්දා එස්කෝර්ට්

ජර්මානු නිකාට් ට්රාන්න්බර් වීර්බෙන් හි ගර්ල්

අරාබි නොවන අක්ෂර, නිදසුන් නොවන ජර්මානු ගණයන්, ජර්මන් නොවන ගණයන්, ජර්මන් නොවන ගණයන්, කථන, ජර්මන් නොවන ගණිතමය ක්රියාවන්.

මෙම පාඨමාලාවේදී, අපි නොබිඳිය හැකි අක්ෂර වින්යාස (උදාහරණයක් ලෙස) නිරූපණය කරමු.

අපගේ පෙර වීඩියෝ වලදී, අප වෙන් කළ නොහැකි ගණයට අපි ගොඩක් නතර විය.

ජර්මානු භාෂාවෙන් වෙන් කළ හැකි ක්‍රියා පද සඳහා උදාහරණ:

ab-
Ich fahre morgen um 8 Uhr ab. Ich bin um abgefahren 8 Uhr von Bonn.

an-
Der Zug kommt um 12 Uhr an. Ich bin um 11 Uhr angekommen.

මත-
Wir hören mit der derbung auf. විර් හබෙන් මිට් ඩර් අබුන් අවුෆ්ගාර්ට්.

සිට-
ඩර් ජුන්ජ් ගෙට් අවුස් අවේ. Der Junge ist abesnds ausgegangen.

දී-
Ich lege in den Brief eine Karte bei. Ich habe in den Brief eine Karte
beigelegt.

durch-
ඩර් මෑන් ගෙට් ඉම් පාක් ඩර්ච්. Der Mann ist Park durchgegangen.

එය-
Die Frauen kaufen auf dem Markt ein. Die Frauen haben auf dem Markt eingekauft.

සමග-
Das Kind geht mit den Eltern ins Kino mit. Das Kind ist mit den Eltern ins Kino mitgegangen.

විසින්-
සැට්ස් නාච් වෙතින් ඩර් ෂූලර් බොරුකාරයා. සැට්ස් නච්ගෙල්සන් වෙතින් ඩර් ෂූලර් රේඛාව.

um-
කොලෝන් හි ඩු ස්ටීග්ස්ට්. කෝල් umgestiegen හි ඩු බිස්ට්.

වේල්-
ඩර් ලෙහර් ලයිස්ට් ඩෙන් ටෙක්ස්ට් වෝර්. ඩර් ලෙහර් ටෙක්ස්ට් වෝර්ගල්සෙන් වෙතින් ඇමතුමක්.

vorbei-
මෙයින් ෆ්‍රෙන්ඩ් කොම්ට් ඔෆ් වෝර්බෙයි. මෙයින් ෆ්‍රොයින්ඩ් බොහෝ විට වෝර්බිගෙකොමන්.

අභාවප්රාප්ත-
මෙයින් හුන්ඩ් ලුෆ්ට් මැන්ච්මාල් වෙග්. මෙයින් හුන්ඩ් ඉස්ට් මැන්චමල් වෙග්ලෙෆුෆෙන්.

zu-
පුද්ගලික නිම්ට් ස්ටැන්ඩිග් සූ. පුද්ගලික රේඛාව ständig zugenommen.

zurück-
Papi kommt um 20 zurück. Papi ist 20 Uhr zurückgekommen.

zusammen-
Der Bus stoßt mit dem PKW zusammen. ඩර් බස් ist mit dem LKW zusammengestoßen.

ජර්මානු භාෂාවෙන් වෙන් කළ නොහැකි ක්‍රියා පද සඳහා උදාහරණ:

be-
වෙන් බෙසුච්ට් අයිර්? වෙන් හැබට් අයිර් බෙසුච්ට්?

EMP-
Ich empfehle dir den Salat. Ich habe dir Salat empfohlen.

එම්-
කොලොම්බස් ඇමරිකාව. කොලොම්බස් රේඛාව ඇමරිකාව එන්ඩෙක්ට්.

er-
ඩයි ලෙහෙරින් erklärt die Regeln. ඩයි ලෙහෙරින් ලයින් ඩයි රෙජෙල්න් අර්ක්ලාර්ට්.

ge-

දාස් හෙෆ්ට් ගෙහාර්ට් ඩෙම් ෂූලර්. දාස් හෙෆ්ට් හැට් ඩෙම් ෂූලර් ගෙහාර්ට්.

සත්ය-
ඉච් වර්ස්ටී වෙතින් ලෙහර් නිච්ට්. ඉච් හබේ වෙතින් ලෙහර් නිච් වර්ස්ටැන්ටන්.

ෂූර්-
Das Kind zerreißt das Buch. Das Kind hat das Buch zerrissen.

ගැන-
Sekretkrin äbersetzt Briefe මිය යන්න. ඩයි සේක්‍රෙටෙරින් තොප්පිය බ්‍රීෆ් ඇබර්සෙට්.

පහත-
ඇන්ට්‍රැග් වෙතින් නොකියන්න. Sie hat den Antrag unterschrieben.

wieder-
ඩු වයිඩර්හෝල්ස්ට් ඩයි වෝටර්. ඩු හස්ට් ඩයි වෝටර් නිච් වයිඩර්හෝල්ට්.

අපි ඔබට සාර්ථකත්වයට ප්රාර්ථනා කරනවා.
වීඩියෝව අරඹන්න, එය ප්රවේශමෙන් අනුගමනය කරන්න.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි