කමග්‍රා ඔබේ ලිංගික අත්දැකීම් තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම සඳහා ඉහළ ලිංගික කාර්ය සාධනයක් කිරීමට ජෙල් ඔබට ඉඩ සලසයි.

කමග්‍රා ජෙල් ඔබට ඔබේ ශිෂේණය problem ජු ගැටළුව විසඳා අපගේ වෙබ් අඩවියේ කමග්රා ජෙල් යනු කුමක්ද යන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සොයාගත හැකිය

gaziantep එස්කෝර්ට්
මනව්ගට් එස්කෝර්ට් manavgat escort බෙලා එස්කෝර්ට් මනව්ගට් එස්කෝර්ට් එස්කෝර්ට් මැනව්ගට් ලිංගික කතාව ලිංගික කතාව පැති ආරක්‍ෂාව එස්කෝර්ට් ලිංගික කතාව
මර්ට්ල් එස්කෝර්ට්

ජර්මන් නොවන ග්ලෝබ් සහ කථන නිදසුන්

ජර්මානු ක්රියා පදයේ ජර්මානු ක්රියාපද ඇදහිල්ල මදිකම නිසා, ඇදහිල්ල මදිකම නිසා උදාහරණ ඇදහිල්ල මදිකම නිසා ජර්මානු ක්රියාපද උදාහරණ වේ, ඇදහිල්ල මදිකම නිසා ජර්මානු ක්රියාපද, ජර්මානු ක්රියාපද ගෙදර වැඩ ඇදහිල්ල මදිකම නිසා, ඇදහිල්ල මදිකම නිසා ජර්මානු ක්රියාපද විෂය ප්රකාශනය දේ වේ.

මෙම පාඨමාලාවේදී අපි වෙන් කළ නොහැකි මූල පද වලට අදාල ජර්මානු යෝජනාව සලකා බලමු.
අපේ කලින් වීඩියෝ වලදී, අප වෙන් කළ නොහැකි ගණයට අපි ගොඩක් නැවතුණෙමු, දැන් අපි විෂය වාක්යයන් සමඟ විෂයය ශක්තිමත් කරමු.
මෙම වාක්යවල භාවිතය පහත සඳහන් පරිදි වේ:

VORSCHLAGEN: යෝජනා කරන්න
ඔබ ස්ලැග්ස්ට් ඩිවර්?
සව්හර්න්: සවන් දෙන්න
Hören Sie mir zu! මට සවන් දෙන්න!
WEGLAUFEN: එක් තැනක සිට තවත් තැනක සිට ගමන් කිරීම
Laufen Sie nicht zu weiteg: දුර ඈතට යන්න එපා
අවුෆ්වුන්: අවදි වන්න
ICH wache um 6 Uhr auf: මම 6 එකට නැගිටින්නම්
අෆ්ස්ටීන්: නැඟිටින්න
මම ඔයාලා 7 එකට නැගිටින්නම්

අපට යහපත් වෙනස්කම් කිරීමට සඳහා ඉවත් කළ හැකි රැසක් සමඟ ඇදහිල්ල මදිකම නිසා ඇමුණුම් ජර්මානු අසම්බන්ධයි ක්රියාපද හා ක්රියා පද ඇදහිල්ල මදිකම නිසා ඒක කළ යුතුයි.

ජර්මානු ව්යාකරණයේ ගවේෂණයන්හි අපගේ තත්වය තේරුම් ගැනීමට සහ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් තේරුම් ගැනීමට, අපේ වීඩියෝව පරීක්ෂා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි