ජර්මන් මාස සහ ජර්මානු කාලවල්

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ ජර්මානු අයිලර් සහ ජර්මානු asons තු වල ජර්මානු දින, මාස සහ asons තු අපි දකිමු. ජර්මානු භාෂාවෙන් මාස, asons තු සහ දිනවල අක්ෂර වින්‍යාසය සහ උච්චාරණය ඉගෙන ගැනීමෙන් පසුව, අපි දින දර්ශනයක් පෙන්වමින් දින දර්ශනයේ ජර්මානු මාස ​​සහ දින ලියා ඇති ආකාරය විමසා බලමු.

අපගේ මාතෘකාව තුළ ඕනෑ තරම් දර්ශන ලබා දීමෙන්, විෂය හොඳින් වටහාගෙන මතක තබා ගත හැකි බවට අපි සහතික වෙමු. ජර්මානු භාෂාවෙන් දින, මාස සහ asons තු යන මාතෘකාව එදිනෙදා ජීවිතයේදී බහුලව භාවිතා වන විෂයක් බැවින් එය හොඳින් ඉගෙන ගත යුතු විෂයයකි.

ඔබ දන්නා පරිදි, වසරකට මාස 12 ක් ඇත. ඔබේ මාස ඉංග්‍රීසියෙන් උච්චාරණය කළ පරිදි ඔබේ මාස ජර්මානු භාෂාවෙන් උච්චාරණය සහ අක්ෂර වින්‍යාසය බෙහෙවින් සමාන ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, තුර්කි භාෂාවෙන් මාස කිහිපයක් කියවීම සහ අක්ෂර වින්‍යාසය ජර්මානු මාසවල උච්චාරණය හා අක්ෂර වින්‍යාසය හා සමාන වේ. ජර්මානු මාසදින, asons තු සහ අනාගතයේදී අප දකින දේ වැනි මාතෘකා ජර්මානු කාලගුණය මෙවැනි මාතෘකා වරින් වර එදිනෙදා ජීවිතයේ සඳහන් වන මාතෘකා අතර වන හෙයින්. ජර්මානු මාස තරයේ කටපාඩම් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

ඔබ ජර්මානු මාස ​​සහ asons තු හොඳින් හඳුනාගත් පසු මාතෘකාව යටතේ කුඩා විෂය පරීක්ෂණය සිදු කරන ලෙස අපි තරයේ නිර්දේශ කරමු.

දැන් අපි ඉදිරියට යමු.
ජර්මන් මාස සහ ජර්මානු කාලවල්
මුලින්ම, ජර්මන් භාෂාවෙන් නම් මේසයක් ලෙස නම් බලන්න.
එවිට ජර්මනියේ මාසවල අක්ෂර වින්යාසය හා කියවීම් ලබා දෙන්න.
එහෙනම් අපි ජර්මානු කාලවල් සහ ජර්මානු දවස් බලන්න.

ජර්මන් මාස (ඩී මොනාට්)

ජර්මානු මාස වගුව ලෙස පහත දැක්වේ.

ජර්මානු මාසය
1 ජනවාරි 7 ජුලී
2 පෙබරවාරි 8 අගෝස්තු
3 මාර්තු මස 9 සැප්තැම්බර්
4 අප්රේල් 10 ඔක්තෝබර්
5 මායි 11 නොවැම්බර්
6 ජූනි 12 දෙසැම්බර්

දැන් ජර්මානු මාසවල අක්ෂර වින්යාසය සහ කියවීම යන දෙකම අපි බලමු:
බ්රාක්ටේට්හි වරහන් දක්වනු ලැබේ.

ජනවාරි: ජනවාරි (ජනවාරි)

පෙබරවාරි: පෙබරවාරි (පෙබරවාරි)

මාර්තු: März

අප්රේල්: අප්රේල් (අප්රේල්)

මැයි: මැයි (මැයි)

ජූනි: ජූනි (ජූනි)

ජූලි: ජූලි (ජූලි)

අගෝස්තු: අගෝස්තු (අගෝස්තු)

සැප්තැම්බර්: සැප්තැම්බර් (zeptemba :)

ඔක්තෝබර්: ඔක්තෝබර් (ඔක්තෝට්: ba :)

නොවැම්බර්: නොවැම්බර් (නොවැම්බා :)

දෙසැම්බර්: දෙසැම්බර් (ඩෙස්ටේම්බා :)

අනුක්රමික අංක සමග ජර්මන් මාස

කීර්තිමත් මිතුරන්, ජර්මානු පාඩම් සහ ජර්මානු පෙළ පොත් මාස හා මාස ගණන යන දෙකටම ඉගැන්වීම සඳහා මාස ගණනක් අනුපිළිවෙලින් ලබා දේ.
මෙම පාඨමාලාවේදී ජර්මනියේ මාසවල ඇති පෝලිම් ගණන අපට දැකගත හැකිය:

 • මොනාද ඉස්සර කාලේ
 • පෙබරවාරි
 • මිනිත්තු දෙකයි
 • අප්රියෙල්
 • මොන්ටේට් හෙයිට් මයි
 • ජේ
 • ජුලි
 • පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ
 • සැප්තැම්බර් මාසයේ
 • ඔක්ටෝබර්
 • නොවැම්බර් මාසයේ සිට
 • මොසෙස්ට් ඩෙස්බර්

ජර්මානු කාලවල්

ඔබ දන්නා පරිදි, වසරකට සෘතු 4 ක් ඇත.සමහර රටවලට වසරකට සෘතු හතරක් නොතිබුණද, වසරකට සෘතු හතරක් ඇති බව ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් කරුණකි.එය අවශ්‍ය වන්නේ වසරකට සෘතු 4 ක් තිබීමයි.

දැන් ජර්මානු .තු අපි මාතෘකාවට යමු.

පහත ජර්මානු සමය අපි ඔවුන්ගේ නම් සහ ඔවුන්ගේ තුර්කි භාෂාව ලිව්වෙමු. ඔබ එය හොඳින් අධ්‍යයනය කර කටපාඩම් කළ යුතුය.

සරත් සෘතුවේ : වැටීම

ශීත ඍතු : ශීත

වසන්ත : වසන්ත

ගිම්හාන : ගිම්හාන

ජර්මානු බසින් කුමන කන්නයද?

ජර්මන් මාස සහ ජර්මන් මුහුදු

ශීත ඍතු

වින්ටර්

වසන්ත

වසන්ත සමය

ගිම්හාන

SUMMER

සරත් සෘතුවේ

AUTUMN

දෙසැම්බර් දෙසැම්බර් මාර්තු මස මාර්ට් ජූනි හසිරන් සැප්තැම්බර් ඊයල්
ජනවාරි ජනවාරි අප්රේල් නීසාන් ජුලී ටමූස් ඔක්තෝබර් එක්ීම්
පෙබරවාරි පෙබරවාරි මායි මයීස් අගෝස්තු අගෝස්තු මස නොවැම්බර් නොවැම්බර්

ඉහත වගුවේ දෙකම ජර්මානු .තු මෙම asons තු තුළ මාස පෙන්වනු ලැබේ.

ජර්මන් මාස සහ ජර්මානු කාලවල්

ජර්මන් මාස සහ ජර්මානු කාලවල්

වසන්ත: Frühling (fr: ling)

ගිම්හාන: සෝම් (zo: mır)

සරත්: Herbst (herpst)

ශීත ඍතුව: ශීත (වින්ටිර්)

ජර්මානු මාස ​​ඔවුන් පවතින asons තු අනුව ඉහත වගුවේ දක්වා ඇත.

මේ අනුව;

ශීත in තුවේ දී ඩෙසම්බර්, ජනවාරි, පෙබරවාරි මාස දක්නට ලැබේ.

ශීත after තුවෙන් පසු එන වසන්ත සමයේදී, මාස්, අප්රේල් සහ මායි මාස ඇත.

ජූනි, ජුලී සහ අගෝස්තු මාස ​​ගිම්හානයේදී වන අතර එය වසන්තයෙන් පසුව පැමිණේ.

ගිම්හාන සමයෙන් පසුව පැමිණෙන සරත් සමයේ සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් මාස ඇත.

ජර්මානු මාස ​​සමඟ වාක්‍ය

දැන් අපි ජර්මානු මාසවල මාතෘකාව ඉගෙන ගෙන ඇති නිසා, අපට ජර්මානු මාස ​​පිළිබඳ වාක්‍ය සැකසිය හැකිය.

අපි ජර්මානු භාෂාවෙන් සිටින්නේ කුමන මාසයේද යන ප්‍රශ්නය අසන්න එපා:

වෙල්චර් මොනාට් උණුසුම්ද?

(අප සිටින්නේ කුමන මාසයේද?)

 • වෙල්චර් මොනාට් උණුසුම්ද? (අප සිටින්නේ කුමන මාසයේද?)
 • මොනාට් ඔක්ටෝබර්. (අපි ඉන්නේ ඔක්තෝබර් මාසයේ)
 • වෙල්චර් මොනාට් උණුසුම්ද? (අප සිටින්නේ කුමන මාසයේද?)
 • මොනාට් ඉස්ට් ජූනි. (අපි ඉන්නේ ජුනි මාසයේදී)
 • වෙල්චර් මොනාට් උණුසුම්ද? (අප සිටින්නේ කුමන මාසයේද?)
 • මොනාට් අප්රේල්. (අපි ඉන්නේ අප්‍රේල් මාසයේදී)
 • වෙල්චර් මොනාට් උණුසුම්ද? (අප සිටින්නේ කුමන මාසයේද?)
 • මොනාට් ඉට් මායි. (අපි ඉන්නේ මැයි මාසයේදී)
 • වෙල්චර් මොනාට් උණුසුම්ද? (අප සිටින්නේ කුමන මාසයේද?)
 • Monat ist Januar. (අපි ඉන්නේ ජනවාරි මාසයේදී)

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, ජර්මානු මාස ​​ඉගෙන ගත් පසු, දැන් අපි ජර්මානු දින පිළිබඳව කෙටියෙන් තොරතුරු ලබා දෙමු.

ජර්මන් දින

ජර්මන් ඩේව්
සඳුදා සඳුදා
අඟහරුවාදා අඟහරුවාදා
බදාදා බදාදා
බ්රහස්පතින්දා බ්රහස්පතින්දා
සිකුරාදා සිකුරාදා
සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා
ඉරිදා ඉරිදා

ජර්මානු දින දර්ශනයේ දින සහ මාසය

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවිය විසින් සකස් කරන ලද නියැදි දින දර්ශනයකි. ජර්මානු මාස ​​සහ දින සාමාන්‍යයෙන් පහත පරිදි දින දර්ශනවල දැක්වේ.

ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු asons තු දින දර්ශනය

ජර්මානු මාස ​​සහ ජර්මානු asons තු දින දර්ශනය

ජර්මානු මාස ​​හා සමය ඔබ කැමති නම්, අපගේ මාතෘකාව කියවීමට ජර්මන් දින ඔබට වෙනත් පිටුවක අපගේ විෂය කථාව කියවිය හැකිය.

ජර්මන් මාස සහ කාල පරිච්ඡේද පරීක්ෂණය

හිතවත් මිත්‍රවරුනි, අපගේ ජර්මානු පරීක්ෂණ මාතෘකාව වන ජර්මානු මාස ​​පරීක්ෂණය සඳහා අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

අපගේ ජර්මානු පාඩම් පිළිබඳව ඇල්මන්කාක්ස් සංසදවල ඔබට ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් හා අදහස් ලිවිය හැකිය.

ලියාපදිංචි සාමාජිකයන් 35.000 කට වඩා සිටින අල්මන්කාක්ස් සංසදවලට සම්බන්ධ වී ජර්මානු ඉගෙනීම සමඟ එකට විනෝද වන්න.

ඔබට ජර්මානු භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය සියල්ල ඇල්මන්කාක්ස් සතුව ඇත.

ජර්මානු කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය බලාපොරොත්තු වෙයි

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි