ජර්මානු හෝඩිය - ජර්මානු අකුරු

ජර්මානු හෝඩිය - ජර්මානු අකුරු

ජර්මානු-හෝඩිය-ජර්මන්-අකුරු

ජර්මානු හෝඩිය - ජර්මානු අකුරු

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය